Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Nordhavnstippen


Stenpikker med unge, Nordhavnstippen. Foto: Mogens Hansen

Status
Nordhavnstippens ynglefugle er mest interessant i forhold til småfuglene, hvilket også må ses i lyset af den biotoptype, der kendetegner området.
Et samlet overblik over kendte ynglearter fremgår neden for (tal fra 2006):

Knopsvane 1 par
Tårnfalk 1 par
Lille Lappedykker 1 par
Sanglærke ca. 10 par
Engpiber ca. 10 par
Tornsanger ca. 10 par
Digesvale 15-20 par
Husrødstjert 1-2 par (ca. 4 par i hele Nordhavnsområdet)
Stenpikker 3-4 par
Rørspurv 2-3 par

Pga. tilgroning er det især interessant fremover at følge udviklingen for sanglærke, engpiber og tornsanger. Disse tre arter er karakterarter på Nordhavnstippen og er valgt som de primære ynglefugle-fokusarter. Ud over tilgroning trues områdets ynglefugle generelt af de planer, der er for området (jf. afsnittet om Fremtidsudsigter).

Fuglelivet før 2000 er ret dårligt kendt. Imidlertid findes der "ældre" oplysninger om ynglefugle fra 1992-1995. Disse oplysninger stammer fra Vikstrøm, Thomas & Morten Nielsen (1998):

Toppet Skallesluger: 0-1 par
Tårnfalk: 0-1 par
Stor Præstekrave: 0-1 par
Engpiber: 10-35 par
Gul Vipstjert: 1-6 par
Husrødstjert: 1-5 par
Stenpikker: 1-3 par

Det store antal ynglende Engpibere samt ikke mindst ynglende Gul Vipstjert må ses i lyset af, at Nordhavnstippen dengang var mere grøn og i højere grad end i dag lå ubenyttet hen. Den tilgroning der er fulgt i de efterfølgende år, har også haft indflydelse. I dag yngler Gul Vipstjert med sikkerhed ikke længere på Nordhavnstippen.

Hvad angår rastefugle er det også primært småfuglene forår og efterår, der præger billedet. Specifikke fokusarter er ikke udvalgt for rastefugle, der er i stedet valgt et mere bredt fokus på rastende småfugle generelt. For yderligere information vedrørende rastefugle og det øvrige fugleliv henvises til afsnittet "Fugleliv".

Status for 2007:

Lille Lappedykker: 1 par (2 unger)
Knopsvane: 1 par (5 unger, men 4 af dem døde!)
Tårnfalk: 1 par (ynglesucces?)
Blishøne: 1-2 par
Sanglærke: 7-9 par
Digesvale: 7-10 par (sandsynligvis 7-8 par)
Engpiber: 6-7 par
Gul Vipstjert: 1 par (fik tilsyneladende ikke ynglesucces. Desuden en territoriehævdende han på del 1 i et par uger)
Hvid Vipstjert: 2-3 par
Husrødstjert: 1 par
Stenpikker: 2-3 par
Tornsanger: 6-8 par
Rørspurv: 2-3 par

For Sanglærke og Engpiber vurderes det, at 2-3 par for hver art er gået tabt pga. det omfattende jordarbejde derude i foråret og sommeren. For Stenpikker drejer det sig om 1-2 par.

Fakta
Kommune: København
Areal: 101 hektar
Ejerforhold: Københavns Havn

De tre alvorligste trusler:
- Byggeri
- Færdsel

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Fjernelse af industri
- Færdselsbegrænsning

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side