Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Knudsø, Birksø & Julsø

Beskyttelse
Dele af Birksø's omgivelser er omfattet af den 272 ha store Alling Bakker-fredning.
I øvrigt NBL's §3.

Grundlag
Søerne er udpeget som vigtigt fugleområde af DOF på grund af deres store rekreative betydning samt forekomster af en række fåtallige ynglefugle; Søerne huser en stor bestand af ynglende sorthalset lappedykker. Desuden forekommer adskillige par ynglende isfugl, samt flere hættemågekolonier.
Isfuglen er opført på EUs fuglebeskyttelsesdirektivs bilag 1, hvilket betyder at Danmark har en særlig forpligtigelse til at sikre dens levesteder.

Fakta
Kommuner: Silkeborg, Skanderborg
Areal: 884 hektar
Ejerforhold: private

De tre alvorligste trusler:
- Nedbrydning af rørsump
- Sejlads
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 119
Sidste måned: 122

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet