Kysten ved Nærå & Æbelø-området


Østerhoved Æbelø 12.12.06.

Beskyttelse

På Æbelø har fem små arealer været fredet siden 1952 med henblik på at bevare levestedet for billen Eghjort, der dog sidst blev set på øen i 1954. Hele øen blev fredet i 1999. Den blev i 1995 købt af Aage V. Jensens Fonde.
Dræet og Æbeløholm er fredet med adgangsforbud i fuglenes yngletid 1.3-15.7., med undtagelse af vejen over Æbeløholm.
Nørreby Hals blev fredet i 1979.
Kissebjerg-området blev ligeledes fredet i 1979.
En del af Lisbjerg Mose, der ligger uden for fuglebeskyttelsesområdet, men inden for EF-habitatområdet, er fredet (rigkær).
Flyvesandet på Agernæs blev erhvervet af staten i 1954.
Der er flere vildtreservater i området, det største omfatter Nærå Strand og farvandet mellem Agernæs og Æbelø. Nærå Strand er vildtreservat, hvor der inde i fjorden er forbud mod jagt og brætsejlads. I området mellem Æbelø, Brådet og Flyvesandet er der forbud mod motorbådsjagt. Mågeøerne og Drættegrund er ynglereservater med adgangsforbud 1.3.-31.8.
Lokaliteten er udpeget som Ramsarområde nr. 16.
Lokaliteten er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 76 Æbelø og kysten ved Nærå.
Lokaliteten er udpeget som EF-habitatområde nr. 92 Æbelø, havet syd for og Nærå. Afgrænsningen er næsten den samme som Ramsar- og fuglebeskyttelsesområdet, dog er Gyldensteens Enge og landbrugsområderne omkring Nørreby ikke med i habitatområdet, men til gengæld er Lisbjerg Mose medtaget.

Grundlag

Grundlaget for udpegningen til EF-habitatområde er forekomsten af Spættet sæl og habitattyperne Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, Mudder- og sandflader blottet ved ebbe, *Kystlaguner og strandsøer, Større lavvandede bugter og vige, Rev, Enårig vegetation på stenede strandvolde, Flerårig vegetation på stenede strande, Klinter eller klipper ved kysten, Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, Strandenge, Forstrand og begyndende klitdannelser, Hvide klitter og vandremiler, *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede), Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger, Vandløb med vandplanter, Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter), Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn, *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand, Rigkær, Bøgeskove på muldbund, Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund samt *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld. De med * mærkede er særligt prioriteret i beskyttelsessammenhæng. Habitattyperne Rigkær og Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand findes formodentlig kun i Lisbjerg Mose, der ligger uden for EF-fuglebeskyttelsesområdets grænser.IBA-status

Ifølge BirdLife International kvalificerer Kysten ved Nærå og Æbelø sig som Important Bird Area (IBA) nr. 76. Kvalifikationsgrundlaget er ynglende Skarv. Afgrænsningen er den samme som for EF-fuglebeskyttelsesområdet.

Som fokusarter er i Caretakerprojektet udvalgt ynglefuglene Rørhøg, Klyde, Brushane, Almindelig Ryle, Sorthovedet Måge, Splitterne, Havterne, Dværgterne, Skarv, Mosehornugle og Pirol samt rastefuglene Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Knortegås, Ederfugl, Fløjlsand og Hjejle.


Litteratur

Litteratur

Dahl, Knud 1980: Fredede områder i Danmark. 29. udgave. – Danmarks Naturfredningsforenings Forlag.
Harritz, Poul Henrik 2001: Danmarks fredede områder. – Politikens Forlag, 424 s.
Heath, M. F. & M. I. Evans 2000: Important bird areas in Europe. Priority sites for conservation. Volume 1: Northern Europe. - BirdLife International, 866 s.
Jensen, Flemming Pagh 1995: EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Kort og områdebeskrivelser, status 1995. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 273 s.
Fakta
Kommune: Nordfyns
Areal: 13107 hektar
Ejerforhold: Staten og private lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Muslingefiskeri
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Stop for muslingefiskeri
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 77
Sidste måned: 169

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet