Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Harboøre Tange, Plet Enge & Gjeller Sø

Beskrivelse
 
Harboøre Tange

Et ca. 2.400 ha. stort statsejet område afgrænset af Vesterhavet mod vest, Nissum Bredning (Limfjorden) mod øst, Nordre Tværdige ved Thyborøn mod nord og Søndre Tværdige ved Harboøre mod syd.

Området er hævet havbund og derfor fladt og lavtliggende. Det er domineret af 2 store samt flere mindre lavvandede brakvandssøer (laguner). Ellers er landskabet præget af strandenge samt en del områder tilgroet med tagrør og buske. Enkelte parceller i den allersydligste ende dyrkes fortsat, og her ligger også en flugtskydningsbane.

Kun havdiget mod vest, tværdigerne mod nord og syd, og sikkerhedsdiget mod øst med jernbanen på digekronen rager nævneværdigt op i landskabet. Dog kan også kemikalievirksomheden Cheminovas skorstene og bygninger på Rønland samt kæmpevindmøllerne omkring Rønland ses fra hele tangen.

Strandenge findes især på vestsiderne af de 2 laguner, på Knopper Enge nord for sydlige lagunesø og mellem Gammel Landevej og havdiget på den nordlige del. Langs østsiden af lagunerne er der en rørbræmme og et bælte med pilebuske, havtorn m.m. "Klydesøen", en kunstig anlagt sø med 2 øer, har tiltrukket mange ynglefugle.


Plet Enge

Området ligger umiddelbart øst for Harboøre og er ca. 950 ha. stort. Det er helt fladt, da det er hævet havbund. Mod syd er området afgrænset af Hygum Bakker, som hæver sig højt over landskabet og viser, hvor strandlinien har været i tidligere tider. Mod vest afgrænses området af Thyborønvej, og mod nord og øst af Nissum Bredning.

Der fandtes tidligere udstrakte enge, men gennem dræninger og grøftegravning midt i dette århundrede forvandledes størstedelen af området til agerland. En del lave til middelhøje løvtræshegn gennemskærer landskabet.

Områderne Holmene mod nordvest og Sønderholme Enge mod nordøst blev i 1984 naturfredede. Her er strandenge og enge, som kun benyttes til græsning eller høslet.

I sydøst ligger Hygum Nor, en afsnøret fjordarm.


Gjeller Sø og Odde

Gjellerodde ligger ca. 5 km nord for Lemvig og er et smukt eksempel på en krumoddedannelse på gammel hævet havbund, næsten som Grenen ved Skagen i miniformat. Landskabet er lavt, fladt og "bølget" af mange tidligere strandvolde.

Vegetationen domineres af revling- og lynghede. Mod nord er der små plantager af bjergfyr, mens man i resten af området bekæmper tilgroning med bjergfyr og de seneste år også hybenrose.

Gennem tiderne er der afsnøret en række strandsøer, en proces som også i dag fortsætter yderst ved Follup Odde. Den største afsnøring er brakvandssøen Gjeller Sø på ca. 60 ha. Søen er et naturvidenskabeligt interesseområde med en veludviklet bundvegetation, bl.a. med en meget sjælden kransnåleart.

Adgangsforhold
 
Harboøre Tange

Man kan holde ind til siden langs Thyborønvej og gå op over jernbanedæmningen, hvorfra der er godt udsyn over området.

Ud for Cheminova går der en grusvej vest tværs over tangen til havet. Hvor den danner et kryds er der en blind vej ca. 1 km mod syd, mens den nordlige vej fører helt til Thyborøn. På disse grusveje kommer man tættest på engene og panderne, og det rige fugleliv her.

Et stykke nord for krydset ligger "Klydesøen" på østsiden af vejen. Her kan anbefales et stop og en gåtur ind på den gamle jernbanedæmning, hvorfra søen og de to øer fint kan overskues. På den gamle jernbanedæmning er der nu anlagt cykel-/gangsti som fører helt fra Thyborøn til Harboøre.

Al færdsel er forbudt på strandengene i fuglenes yngletid fra 15. april til 15. juli !


Plet Enge

Fra Thyborønvej er der ved det sydvestlige hjørne af Nissum Bredning et godt udsyn over de nordligste enge, Holmene.

Overfor Harboøre by og kirke kan man køre ad Stavsholmvej mod øst til vejen ender. Herfra er der fint udsyn over såvel strandengene mod syd samt Nissum Bredning mod nord og øst.

Fra Thyborønvej er der udsyn over marker som ofte huser gæs, og følges Pletvej mod øst langs foden af Hygum Bakker, er der fra skråningen, hvor vejen går op ad bakken, fint udsyn over Hygum Nor og markerne nord herfor.

I fuglenes yngletid 1. april til 15. juli er der adgangsforbud på de fredede strandenge.


Gjeller Sø og Odde

Der er adgang for gående færdsel i hele området og for kørende ad grusvejene - primært langs øst- og nordsiden af Gjeller Sø til Nordstrand. Det meste af søen kan overskues fra vejen her.

Størst udbytte vil man dog oftest have ved at gå ind fra sydsiden med Porsevej, fortsætte ligeud ad markvejen til kanalen og gå over overgangen til Vestdiget, hvorfra fuglene kan ses på nærmere hold.

Udnyttelse
 
Harboøre Tange

Ejes af Staten ved Kystdirektoratet (Trafikministeriet). Arealerne indenfor digerne forvaltes af Klosterheden Statsskovdistrikt mht. anvendelse, pleje, afgræsning, jagt m.m.

Engene forsøges plejet ved afgræsning af kreaturer gennem aftaler med landmænd i oplandet. Dyrkning og gødskning af parceller er de senere år stort set afviklet, og også høslæt er efterhånden minimalt.

Der er næsten ingen sejlads på lagunesøerne, hvor kun enkelte jollefiskere fortsat har lov til at sætte nogle få ruser. Lagunesøerne er også friholdt for jagt på vandfladen.

Der drives intensiv jagt på engarealerne, hvor jagten udlejes til Thyborøn-Harboøre Jagtforening. Ved den forestående revision af Vildtreservatbekendtgørelsen for området ligger der en aftale mellem hovedparterne om at et større engareal skal være jagtfrit kerneområde i sep-okt måneder.


Plet Enge

De naturfredede arealer Holmene, Sønderholme Enge og en tunge ind i Plet Enge ejes efterhånden af Staten ved Klosterheden Statsskovdistrikt med undtagelse af enkelte parceller. Engene forsøges plejet primært ved afgræsning af kvæg. Der sker ingen opdyrkning og gødskning på disse arealer. Arealerne har også været friholdt for jagt, men ved den kommende revision af Vildtreservatbekendtgørelsen er der enighed om at foreslå jagt på Sønderholme Enge i sep-okt mod et jagtfrit område på Knopper Enge, Harboøre Tange.

Resten af Plet Enge er stort set opdyrket agerland med en del levende hegn. Øst for Harboøre er der en del beplantninger, og rundt om Hygum Nor bræmmer af rør og eng. Der er udbredt jagt i området

Fakta
Kommune: Lemvig
Areal: 7280 hektar
Ejerforhold: Staten og private

De tre alvorligste trusler:
- Mangel på øer
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Etablering af øer
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 52
Sidste måned: 132

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet