Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord & Jungshoved Nor


Caretaker gruppe i aktion på Nyord

Beskrivelse
Denne beskrivelse dækker kun strandengene på øen Nyord

Fugle: Cirka 20 arter af vadefugle, ænder , måger og terner yngler i reservatet; flere med gode bestande. Eksempelvis kan nævnes strandskade, vibe, rødben, og klyde, der i gode år kan yngle med omkring 100 par hver. Stor kobbersneppe har en lille, men langsomt stigende bestand. Nyord enge er et af de sidste steder i Østdanmark hvor man stadig kan træffe ynglende stor kobbersneppe og i visse år også brushøne og almindelig ryle. Spidsanden, der er en rigtig strandengsspecialist yngler her med nogle få par sammen med atlingand (1-2 par) og skeand (en snes par). Fra fugletårnet bemærker man også skarverne på vej til og fra kolonien på Tyreholm (i retning mod Stege). En nyhed i 1998 var hættemågen, som efter års fravær etablerede en stor koloni på Sydengen. I år 2000 holdt en mindre flok skestorke til i området; mange havde held til at se de sjældne fugle og alle håbede, at de ville slå sig ned og yngle, men desværre var det ikke tilfældet. I 2001 var fundet af ynglende bramgås på engen en ny og glædelig oplevelse. Arten har i de senere år etableret en stor bestand på Saltholm i Øresund, så det var ikke så overraskende, at den også dukkede op på Nyord.

Men måske vigtigst af alt fungerer engene og fladvandet omkring Nyord som en rasteplads i international klasse.

Årets gang på Nyord Enge
Forår: Igennem hele foråret summer engene af liv - vadefugle, gæs og ænder. Her er både vintergæster, ynglefugle og trækgæster. De skal nå at yngle inden kvæget kommer på græs.

Sommer: I juni-juli har fuglene unger. Så kan der være meget stille på engene. Sidst i juli er mange vadefugle på vej fra Sibirien og sydover. På engene er der stæreflokke og på eltrådene sidder land- og digesvalerne tæt. Rørskoven ved Lambervig er hjemsted for rørhøgen.

Efterår: På engene og på vandet rundt om øen raster vadefugle, gæs og ænder i stort tal. Efter højvande kommer mange ænder (især pibeand) ind på engene i stort tal.

Vinter: Ofte ses flokke af kanadagæs og hjejler. I hele området holder rovfugle som havørn, vandrefalk og blå kærhøg til.

Adgangsforhold
Faciliteter for besøgende: Fugletårn i to etager (åbent og overdækket)

At komme dertil: I Stege kører man langs havnen og følger herefter skiltene mod Ulvshale og Nyord.

Bedste årstid for besøg: Forår, efterår og milde vintre. Når vadefuglene har fået unger, søger de ret hurtigt ud til kysten.

Brug fugletårnet!
Fra fugletårnet har man vidt udsyn over engene. Eller brug bilen som et "rullende skjul". Herfra kan man ofte se fuglene på få meters afstand (hvis man bliver i bilen!). Færdsel på engene (incl. markveje ud på engene) er ikke tilladt for offentligheden (jvf. Fredningskendelsen af 10/9 1975).

Fakta
Kommuner: Faxe, Næstved, Vordingborg
Areal: 24707 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden, og private lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 55
Sidste måned: 209

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet