Stavns Fjord

Sidste nyt
21-10-2009: OKTOBER - TÆLLING
af rastende fugle i den Sydøstlige del af Stavns Fjord.

DRAGET, BESSER REV:
Gravand 8
Toppet Skallesluger 2
Musvåge 1
Spurvehøg 1
Tårnfalk 1
Strandskade 15
Hjejle 4
Strandhjejle 1
Almindelig Ryle 38
Storspove 14
Rødben 2
Stenvender 12
Skærpiber 3
Skovspurv 40
Grønirisk 7
Bjergirisk 5

ØSTERFJORD:
Toppet Lappedykker 1
Mørkbuget Knortegås 8
Ederfugl 30
Hvinand 140
Toppet Skallesluger 30

ESKEHOLM:
Gravand 26
Gråand 82
Pibeand 16
Spidsand 1
Hvinand 12
Storspove 130

FILIPSDAL:
Gravand 7
Gråand 24
Pibeand 52
Toppet Skallesluger 18
Islandsk Rødben 19
02-02-2009: NOVANA VANDFUGLEOPTÆLLING I DANMARK 16.01.2009
STAVNS FJORD

Gråstrubet Lappedykker 1
Skarv 99
Fiskehejre 1
Grågås 694
Mørkbuget Knortegås 34
Sortbuget Knortegås 1
Sangsvane 33
Gravand 214
Pibeand 109
Krikand 4
Gråand 977
Ederfugl 2674
Sortand 7
Fløjlsand 15
Havlit 1
Hvinand 169
Toppet Skallesluger 31
Stor Skallesluger 6
Strandskade 235
Hjejle 28
Strandhjejle 6
Lille Kobbersneppe 2
Storspove 172
Rødben 24
Islandsk Ryle 31
Sortgrå Ryle 2
Almindelig Ryle 580
Stenvender 26
Stormmåge 34
Sølvmåge 70
Svartbag 5
Hættemåge 37

Rovfugle:
Musvåge 1
Fjeldvåge 1
Spurvehøg 1
Vandrefalk 1
Tårnfalk 1


02-02-2009: 27.01.2009 BOSSERNE

For at komme den store rotteplage til livs på Vejrø, skulle der lægges gift ud på øen.
Jeg fik tilbuddet om at komme med derud og blive sat af på Bosserne.
Her har Ringmærker Lars Hansen, Nyborg ringmærket Sortgrå Ryle med farveringe hver vinter siden 2003.
Da Bosserne er de sortgrå rylers foretrukne vinterlokalitet i området var der hermed en god lejlighed til at prøve at finde nogle af de ringmærkede fugle.
I alt 19 sortgrå ryler opholdt sig på Bosserne den dag, og 12 af dem havde farveringe.
En af rylerne var ringmærket i 2003, flere af dem i 2007.
Desuden var der stenvendere over hele øen. Minimum 70 taltes.


26-12-2007: SORTGRÅ RYLE
på Bosserne og Besser Rev.

Farveringmærkning af Sortgrå Ryle har fundet sted i Stavns Fjord siden 2003.
Ved ringmærkningsprojektet er der især på Bosserne fundet en ret stabil vinterbestand på 20 - 25 Sortgrå Ryle.

Farveringmærkningen af Sortgrå Ryle varetages af Lars Hansen, Nyborg for Zoologisk Museum.
15. december 2007 blev Lars Hansen, sammen med Peter Boll og Mogens Wedel-Heinen fra Samsø, sejlet ud til Bosserne.
En rigtig flot aften og nat med stille vejr, skyfrit og en kvart, tiltagende måne.
Det var næsten for fint vejr til ringmærkning af vadefugle, idet fuglene selv i svagt månelys kan se ringmærkeren, når han kommer gående i vandkanten med spotlys og fangstnettet på en ca. 4 m lang kulfiberstang.
Alligevel lykkes det at fange 9 sortgrå ryler ud af ca. 20 rastende på Bosserne.
Envidere blev 7 Stenvender ringmærket ud af en anslået rastende bestand på 50.
Af de 9 sortgrå ryler var een en genmelding fra februar 2007.

Men på Besser Rev, godt 7 km SV for Bosserne, er der de senere år kun observeret få sortgrå ryler, ofte en enkelt eller et par stykker sammen, som regel i flok med Stenvender.

Torsdag d. 20. december, en stille, grå dag med lavt vand i Stavns Fjord, var der både Mørkbuget Knortegås og 1 Sortbuget Knortegås (7. vinter på Samsø), islandske rødben og stenvendere.
Og midtvejs ude på Draget, på havsiden af Besser Rev, gik der 10 sortgrå ryler og fouragerede i vandkanten, og 4 af dem var farvemærket.
De 10 sortgrå ryler fouragerede videre i ca. 10 minutter, hvorefter flpkken lettede og fløj mod NØ.
Kort efter dukkede en anden flok op. 8 Sortgrå Ryle, hvoraf 2 var farvemærket.

Alle 6 farvemærkede ryler er ringmærket på Bosserne. Tre af dem lørdag d. 15. december 2007, to ringmærket d. 11, december 2004 og én d. 29. januar 2006.

Genfundene af fugle, som weekenden før blev ringmærket på Bosserne, viser med tydelighed, at de også bruger Besser Rev og Stavns Fjord - måske især Kolderne, mellem Hønsepold og Yderste Holm - som supplerende fourageringsområde. Afstanden til Bosserne er som omtalt ca. 7 km, hvilket rylerne kan tilbagelægge på under 10 minutter.
05-10-2007: DMU tælling af svømmeænder.
Følgende delområder blev undersøgt og optalt:
Besser Rev, Østerfjord, Kolderne, Barnekold, Hjortholm, Yderste Holm og Egholm.

Pibeand: 824
Gråand: 129
Krikand: 4


03-04-2007: FUGLETUREN TIL BARNEKOLD
Lørdag d. 31. marts 2007.

I det flotteste forårsvejr mødtes godt 30 mennesker ved Karen og Bents ejendom, Sildeballe 3.
Ad en markvej gik vi mod fjorden, undervejs passerede vi det område, hvor Samsø Museum i 1989 udgravede et jernalder-langhus fra ca. 700.
Kort tid efter stod vi på bakken Endebjerg og havde den flotteste udsigt over Stavns Fjords sydlige del med Barnekold.

Allerede inden vi kunne se fuglene, kunne vi høre, at der var mange hjejler. De stod i en samlet flok sammen med almindelige ryler på de tørlagte vader.
Kort tid efter gik hjejler og ryler på vingerne og tog flere rundture over fjorden i smukkeset opvisningsstil.

I det lave vand ned foran bakken fouragerede 12 rødben og 2 Stor Præstekrave. Længere mod vest kunne vi i teleskoperne se 2 klyder.

Ude på vandet rastede en lille flok pibeænder, enkelte gråænder og et par spidsænder tog sig et hvil.

Med sangdroslen syngende i et fyrretræ fortsattes turen langs Endebjergs fine littorinaskrænter.

Ved den nordlige pynt gjorde vi holdt, og medens kaffen blev nydt, fulgte vi en lille flok gravænder, som fouragerede tæt på Filipsdals strandenge.

Og ovre på Hjortholm landede ca. 150 mørkbugede knortegæs.


19-02-2007: Ringmærkning på Bosserne d. 15. februar 2007 v/ringmærker Lars Hansen, Nyborg.

Hovedformålet med ringmærkningen var farveringmærkning af SORTGRÅ RYLE.
25 Sortgrå ryler blev observeret, deraf blev 17 fanget.
De 11 blev ringmærket og 6 blev aflæst, hvoraf 1 var ringmærket i Sverige, de 5 øvrige var ringmærket i 2004 på Besser Rev og 2006 på Bosserne.
Lars Hansens kommentarer:
"Sammenlagt blev det til 17 Sortgrå, så det var ganske flot. Aflæsningerne antyder med den "svenske" fugl, en nordlig/nordøstlig trækretning og flere af de andre lader antyde, at fuglene måske bevæger sig meget rundt i "øriget" øst for Samsø i forbindelse med ebbe-fouragereing ved Besser Rev (flere af de ringmærkede er tidligere aflæst med teleskop i selve Stavns Fjord).
Af de i alt 17 sortgrå var der blot 2 ungfugle - resten var gamle.
Det passer vel i tråd med formodningen om ekstrem lav ynglesucces i "lemming-områder".
Ungfugleandelen ligger normalt væsentligt højere, måske ca. halvdelen".

28 Almindelig Ryle blev ringmærket.
Endvidere ringmærkedes 21 Stenvender ud af en flok på ca. 75 fugle.
Det er overraskende mange stenvendere på denne årstid, da de nordeuropæiske fugle normalt overvintrer i Vestafrika.
Måske er det canadiske/grønlandske stenvendere, som normalt overvintrer i Storbritannien, der har søgt længere mod øst til overvintring på bl.a. Bosserne og Besser Rev


13-01-2007: DMU - tælling af gulnæbbede svaner:

Sangsvane 169, deraf 148 adulte og 21 juvenile
Kuldstørrelser: 3,2,1,4,2,3,1,3,2

NOVANA Vandfugletælling i Stavns Fjord:
Lille Lappedykker 2
Gråstrubet Lappedykker 3
Toppet Lappedykker 2

Skarv: 150

Fiskehejre: 2

Grågås: 165
Lysbuget Knortegås: 3
Mørkbuget Knortegås: 2
Knopsvane: 5
Gravand: 172
Pibeand: 126
Gråand: 461
Spidsand: 10
Ederfugl: 100
Fløjlsand: 39
Hvinand: 283
Toppet Skallesluger: 92

Blishøne: 28

Strandskade: 137
Vibe: 103
Lille Kobbersneppe: 2
Storspove: 195
Rødben: 43
Islandsk Ryle: 1
Almindelig Ryle: 120
Stenvender: 1

Stormmåge: 12
Sølvmåge: 31
Svartbag: 10
Hættemåge: 60


10-10-2006: DMU: Optælling af svømmeænder, taffeland og Lysbuget knortegås 2006.
7. - 8. oktober og i dagene deromkring.
Stavns Fjord optalt d. 9. oktober.

Pibeand: 531
Krikand: 5
Gråand: 32
Spidsand: 15


27-09-2006: "Åbent Landbrug" d. 17. september blev et tilløbsstykke.
Mange kom selvfølgelig for at komme ind i staldene og få en grundig forklaring og demonstration af moderne svineavl og staldindretning. Børnene kunne komme ud at køre i en stor traktor og lege i en halmhoppeborg.
24 af de besøgende valgte at at gå med på 2 fugleture til fjorden.
Det første hold så omkring 1000 grågæs komme indtrækkende fra nogle stubmarker ca. 1 km derfra for at lægge sig i forskellige steder i Stavns Fjord.
Andet hold oplevede bl.a. indtrækkende viber og hjejler.
Begge hold fik fortalt om Stavne Fjords betydning for rastende og fouragerende vandfugle. Endvidere redegjordes for Caretakerprojektet, fredningerne, fjordens geologi samt om mislykkede stortanlagte inddæmningsplaner fra 1860´erne.

Under gennemgangen af disse ting kunne deltagerne fra en 10 m høj bakke se ud over hele den sydlige del af Stavns Fjord og foruden de førnævnte arter nyde synet af fouragerende pibeænder, gråænder, knopsvaner og store regnspover.

Se alle nyheder fra Stavns Fjord
Fakta
Kommuner: Samsø, Århus
Areal: 15467 hektar
Ejerforhold: Privat

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning
- Vadegræs

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 81
Sidste måned: 337

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet