Arresø


Spurveugle, Hvidvinget måge og Sølvhejre: Foto Hvidvinget måge fra Ramløse er taget af Ivan Olsen fra vexø , Spurveugle fra Ullerup skov og Sølvhejre fra Solbjerg engsø er taget af KBN

Sidste nyt
17-02-2013: Ørnens dag 2013
blev traditionen tro afholdt ved Pøleå. Det blev et meget vellykket arrangement med ca 350 besøgende som ud over at kunne glæde sig over 3 havørne også havde fornøjelse af bl.a. blå kærhøg, rød glente, lille skallesluger, stor tornskade, isfugl og vandrikse. Sidstnævnte fouragerende frit fremme ved åudløbet.
Henrik Boeg


10-12-2012: Rastende fugle 2011:
De 8441 observationer i Arresøområdet i 2011 er nu bearbejdet. De bearbejdede tal kan findes under menupunktet optællingsresultater og fokusarter. Maksimuntallet for stor skallesluger i kalenderåret 2011 blev 1850 fugle, og arten nåede således for 2. år i træk ikke op over 1 % af verdensbestanden. Fiskeørn skuffede også i 2011 med maksimalt 2 fugle samtidig. Til gengæld nåede havørn op på 8 individer og vandrefalk er ved at blive regelmæssigt forekommende med op til 2 fugle i området.
Rastende grågæs kom op på 3000 i 2011, svarende til niveuet i 2010. Desuden skal nævnes at Arresøområdet i 2011 blev gæstet af sølvhejre, hvidvinget måge og spurveugle - se tidligere nyhed.
Henrik Boeg


10-12-2012: Ynglefugle 2012: De bearbejdede ynglefugletal for 2012 kan ses under menupunktet optællingsresultater og fokusarter. Rørdrum skraber fortsat bunden med kun en paukende han i området 1 2012. Rørhøgebestanden er stabil med 8 ynglende hunner. Områdets havørnepar opgav desværre at yngle iår pga. forstyrrelser. Naturstyrelsen Nordsjælland bør forbedre informationstavlerne og afspærringen omkring reden, for at forhindre, at det gentager sig. Isfugl er desværre ikke med sikkerhed konstateret ynglende i området iår. Atlingand er kun fundet med 1 par i Holløse Bredning.
Henrik Boeg


21-10-2012: Skarverne i Holløse Bredning

Antallet af ynglende skarver er faldet over de sidste 4 år (se tabel herunder).
I 2011 ynglede der 467 par skarver og i 2012 har der ynglet 385 par. På blot 1 år er antallet af ynglende skarver i Holløse Bredning således faldet med mere end 80 par.
I 2009 var antallet af ynglende skarver over 1000 par, men fældning af områdets piletræer i vinteren 2009/10 gjorde, at ynglevilkårene blev kraftigt forringet. Skarvmodstandere fældede (selvtægt), uden at nogen bemærkede noget, en betydelig del af pilebevoksningen i en lige linje på 30-40 m. fra øst til vest i søen.
Skarvkolonien i Holløse Bredning må nu betegnes som en åben koloni, spredt over den tilbagestående pilebevoksning i tre områder, idet fældningen af piletræerne i bogstaveligste forstand fik slået hul i den sammenhængende koloni. Synd og skam, at nogen kan tænke så grumt om naturen i disse år.
Helt uventet, men glædeligt har et antal skarver tilpasset sig og bygget rede på stubbene af piletræerne i den østlige del af søen.
Skarvkolonien i Holløse Bredning er en perle for Nordsjælland; en regional stolthed!
Allerede i det tidlige forår samles fuglene i kolonien og påbegynder ynglesæsonen. Deres knurrende lyde, når fuglene danner par og vælger redeplads i kolonien, er en unik og fantastisk oplevelse.
Det er også spændende at følge fuglene, når æggene klækkes, og der kommer unger i reden.
Trafikken af skarver til og fra Kattegat og til og fra Arresø er en betagende og enestående naturoplevelse. Vil man opleve dette naturfænomen, kan et ophold i fugleskjulet ultimo maj og i juni/julianbefales. Her vil man på tæt hold kunne følge forældrefuglenes færden til og fra kolonien med fisk til ungerne.
Når fugle yngler i kolonier, drager de fordel af det fælles forsvar, som de mange ynglepar i kolonien udgør. Dette kan andre fuglearter drage fordel af. Områdets få ynglende fiskehejrer (årligt 2+3 par) placerer deres reder i udkanten af kolonien, og har øjensynligt stor gavn af fællesskabet. Dette gør sig også gældende for den hvide vipstjert. Flere af parrene placerer deres rede enten i bunden af de største og ældste reder eller i resterne af de faldne piletræer, som naturligt bukker under i takt med at kolonien bliver ældre. På denne måde drager vipstjerterne fordel af den fælles beskyttelse over for rovfugle og over for skader og krager, der er interesseret i deres æg og unger.
I sommermånederne kan man ligeledes observere ænder med halvstore ællinger, som svømmer hurtigt ind under rederne (kolonien), hvis f.eks. en fouragerende rørhøg dukker op eller svartbagene bliver for nærgående.
Aldeles overraskende, og lidt ovre i den kuriøse afdeling, ynglede der et par alliker i en af de gamle reder i sommeren 2009. Dette ynglepar kunne observeres fra Bredningevej.
Spændende er det også at se, hvornår et par isfugle slår sig ned i kolonien. De udgåede og sammenfaldne piletræer, særligt de knækkede stammer, udgør en perfekt og potentiel yngleplads for denne art, men arten er endnu ikke konstateret som ynglefugl i bredningen, desværre. Isfugle ses typisk i området sidst på vinteren og først på foråret.
Når skarver etablerer en koloni i et område, starter der en naturlig aldring af den bevoksning, som kolonien placeres i, og på et tidspunkt vil bevoksningen falde så meget sammen at kolonien opløses, fordi bevoksningen ikke længere kan bruges som yngletræer. Skarverne vil flytte til et nyt sted og placere deres koloni der. Hvornår dette vil ske i Holløse Bredning er svært at sige, men det er forventeligt, at antallet af ynglende skarver vil falde i takt med at pilebevoksningen (yngletræerne) ældes.
Skarvkolonien er i høj grad med til at gøre Holløse Bredning til noget særligt, og koloniens størrelse, med sine 385 par, gør området til ét af artens vigtigste yngleområder i regionen.
Det er min vurdering, at man ikke bør undervurdere koloniens vigtighed for områdets ynglende fugle generelt. Det er også min vurdering, at områdets forholdsvise store artsfordeling, se dofbasen.dk, hænger sammen med den enkelte arts samspil med kolonien og det fælles forsvar, som ca. 1000 skarver kan give i sommermånederne.
Skarvkolonien i Holløse Bredning er Arresø-områdets uslebne diamant!

Antal ynglende par skarver i Holløse Bredning
2008: >1095
2009: 1095
2010: 521
2011: 457
2012: 385

Allan Nielsen / (Nyhed uploaded af Kjeld Bjarne Nielsen)
09-02-2012: Rastende fugle 2010
De rastende fugle i Arresøområdet i 2010 er nu bearbejdet og kan ses under menupunktet optællingsresultater og fukusarter. Pga isforholdene såvel forår som efterår nåede stor skallesluger kun op på maksimalt 1728 individer i kalenderåret 2010. Fiskeørn lå også en del under det sædvanlige med maksimalt 2 rastende, og havørn nåede ligeledes kun op på 5 fugle. Sidstnævnte kan måske også tilskrives isforholdene. Til gengæld kom grågås op på 2950 individer. Som noget usædvanligt rastede en skestork kortvarigt i foråret 2010.
Henrik Boeg


11-12-2011: Sølvhejre, Spurveugle og Hvidvinget Måge
Ualmindelige og sjældne gæster, kan lige nu ses i Arresø området.

Sølvhejre:
En Sølvhejre, først opdaget af Allan Nielsen fra Arresø caretakergruppen, har i længere tid været stationær ved Holløse Bredning
Det er sandsynligvis samme fugl som i september blev set ved Alsønderup enge og efter en kort tur til Solbjerg Engsø i begyndelsen af november er fuglen nu tilbage i Arresø området.
I vinteren 2009/10 var der op til 2 Sølvhejrer ved Holløse bredning men da vinteren dengang satte ind for alvor forsvandt de 2 smukke hvide fugle, det skal blive spændende at følge hvor længe denne vinters fugl vil opholde sig i området.

Spurveugle:
2011 er året med den nok hidtil største invasion af Spurveugler og også Arresø området er besøgt, idet
der i Auderød skov er observeret 2 Spurveugler.
De 2 Spurveugler blev opdaget den 21-11-2011 af en ornitolog fra Haslev og har været stedfaste i den sydøstlige del af skoven siden.

Hvidvinget Måge:
En større samling af biler og folk med kikkerter, har vækket nysgerrigheden hos lokale folk, der ikke kunne forstå hvad interessant der var ved en flok køer og nogle måger, ved et plørehul på en mark.
Beskeden - der er en Hvidvinget måge!! – giver ikke indtryk af afklaring og forståelse men snarer større undren, hvad! hvordan kan en måge dog få folk til at stå og fryse i timevis.

Det drejer sig om en første års fugl d.v.s en fugl med en dragt der ligner ung sølvmåge, men med
mere ensartet hvidbrun dragt, og helt uden mørke fjer på hale og vinge.

Fundet må siges at være usædvanligt, idet der tidligere (ifølge dofbasen) kun er set 3 Hvidvinget måge i Nordsjælland inden for de sidste 10år, ydermere er det højst usædvanligt at se denne art på en indlandslokalitet.

Fuglen blev fundet af Bo Johansen fra Arresø caretaker gruppen, der endelig fik valuta for sin ihærdige indsats, da han den 6 december stoppede ved en lille sø/eng ved Ramløse, her stod den Hvidvinget måge blandt Sølvmåger og Stormmåger, som den forreste.
Fuglen blev denne dag set af Bo, Per Bo Hansen og undertegnede, her blev den også observeret flyve mod Arresø til overnatning hvilket kvalificerer den til Arresøs artsliste.
Morgenen efter blev den genfundet samme sted, men den forlod tilsyneladende området ret tidligt, og blev trods ihærdig eftersøgning, ikke set de 3 efterfølgende dage, dette til ærgrelse for de mange tilrejsende.

Lørdag 10december er den igen meldt fra samme sted, så chancen er der måske stadig, for at se denne flotte måge.

Kjeld Bjarne Nielsen30-11-2011: Ynglefuglestatus for Arresø mm 2011: Rørdrum, vandrikse, skægmejse og isfugl lider fortsat under de sidste par hårde vinte. Rørdrum, som udgør en del af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, yngler nu ikke længere i Arresø. Den holder dog stand i Holløse Bredning. De hårde vintre har afgjort betydning, men rødrummens tilbagegang var begyndt allerede inden, så andre forhold så som rørhøst og forstyrrelser i form af færdsel og sejlads, kan spille en rolle. Rørhøgen er gået lidt frem siden sidste år med 9 ynglende hunner i hele området (8 i søen og 1 par i Ellemosen), og opretholder dermed en stabil bestand. Hvinand er ny ynglefugl i Arresø iår med 2 par. Havørneparret har for 3. år i træk fået unger, ligesom sidste år 2 stk. Der er kun fundet 1 ynglepar af isfugl i området i 2011. Atlingand yngler i Holløse Bredning. Der foreligger ikke nogen oplysninger om atlingand fra Lille Lyngby Mose. Skægmejserne holder fortsat stand i Holløse Bredning, på Ryeng og den østlige del af søen. Arten er tilsyneladende forsvundet som ynglefugl fra Nørremosen, hvor de statsejede arealer har været udsat for meget hårdhændet rørhøst de senere år. Sivsanger har optrådt hyppigere i dette forår og har været ynglepar i både Holløse Bredning og på Hovgårds Pynt. Du kan få yderligere oplysninger i menuen til venstre, dels under dellokaliteter, dels under optællingsresultater og fokusarter.
Henrik Boeg


30-10-2010: Ynglesæsonen 2010.
Iår blev en række af de vigtigst ynglefuglebestande i Arresøområdet reduceret (se statusafsnittet). For vandrikse, isfugl og skægmejses vedkommende må det langt overvejende tilskrives den hårde forudgående vinter. Det er således tvivlsomt, om isfugl overhovedet har ynglet i området iår - i 2009 var der 3-4 par. Bestanden af vandrikse og skægmejse er ca halveret. Rørdrum er gået yderligere tilbage til blot 2 paukende hanner. Den hårde vinter har afgjort betydning, men det kan bestemt ikke udelukkes, at forstyrrelser har været medvirkende til at rødrummen er forsvundet fra Nørremosen og ikke er vendt tilbage til Lykkesholm, hvor den nu mangler for andet år i træk. Rørhøgens tilbagegang var derimod at forvente, fordi bestanden i 2009 var usædvanlig stor. Den er forsvundet som ynglefugl fra Alsønderup Enge og Holløse Brredning. I selve Arresø var der 3 ynglende hunner mindre i 2010. Skarvkolonien i Holløse Bredning er blevet reduceret som følge af den ulovlige fældning af redetræerne. Det er tvivlsomt om hvepsevåge overhovedet han ynglet i Arresøområdet i 2010. Til gengæld har havørneparret klaret sig godt og fået unger på vingerne for andet år i træk. Iår har de beriget den danske havørnebestand med 2 ungfugle.
Henrik Boeg


15-04-2010: Rastende fugle i Arresøområdet 2009.

Hjemmesidens statusafsnit er nu opdateret med max tal for rastende fugle i 2009. Caretakergruppen han gennemført en række totaltællinger i området, hvilket har gjort det muligt at vurdere forekomsten af en række fuglearter ud over fokusarterne. Der er ialt foretaget IBA-bearbejdning af 105 arter - altså væsentlig flere, end dem der fremgår af statusafsnittet. Såfremt du skulle ønske yderligere oplysninger om dette materiale, er du velkommen til at kontakte mig.

Henrik Boeg


22-03-2010: Skestork på kort visit i arresøområdet.

Lørdag den 20/3-2010 rastede en Skestork kortvarigt ved Arresø.
Skestorken blev først opdaget sammen med nogle Grågæs, på en mark øst for Ramløse, af Jørgen Munck(Lyngby) som meldte den ud på DofCall kl 1240
Noget efter forlod Skestorken dog marken ved Ramløse sammen med Grågæssene.

Skestorken blev herefter i silende regn eftersøgt af lokale fugleentusiaster heriblandt
den navnkundige toptwitcher Bo Johansen som fik den geniale ide at eftersøge fuglen
ved Hougaards-Eng via DalenborgVej og Bingo Bongo der stod den!
Undertegnede nåede at se fuglen fra Annisse-siden inden den endnu en gang fløj videre mod Vest .
Her ville de fleste sige tak for i dag men ikke Bo Johansen han mistænkte at den kunne være gået ned ved Lille Lyngby og resolut kørte han til Lille Lyngby, hvor han endnu engang genfandt Skestorken som her efterfølgende kunne beskues af flere tililende.

Dette er så vidt vides (Kilde: DofBasen) kun den anden observation af Skestork i Nordsjælland, første var 01-04-1980 Gilbjerg Hoved, så det må siges at være en meget sjælden Fugl der besøgte Arresø området.Kjeld Bjarne Nielsen


01-02-2010: Skarv kolonien i Holløse Bredning udsat for Hærværk.

Skrubbeløse gerningsmænd har benyttet sig af den isbelagte sø og fældet
Redetræer med op til 300 skarvreder.
Det der tidligere var Danmarks største Skarv koloni er nu jævnet med isen/sneen
Træerne voksede i området Holløse Bredning der ejes af miljøministeriet, ugerningen kan derfor betragtes både som overtrædelse af vildtforvaltningsloven og hærværk på offentlig ejendom og er da også blevet politianmeldt af Skov og Naturstyrelsen

Redetræerne var fortrinsvis lave piletræer og stod på et areal svarende til 5 fodboldbaner.
Så selvom hærværket er udført med motorsav må det have pågået over længere tid.

Motivet til udåden kan man kun gisne om – men det er desværre uomtvisteligt at skarven af mange stadig bliver betragtet som en Skadefugl der ødelægger træer og fortærer store mængder af fisk.


Se reportage fra TV2 1. februar http://www.tv2regionerne.dk/?id=527241&r=5


Kjeld Bjarne Nielsen


19-01-2010: Giv bæverne et åndehul

Skov- og Naturstyrelsen apellerer både på sin hjemmeside og ved skiltning i den nordlige del af Arresø til offentligheden om at vise hensyn til bæverne.

Bæverfamilien har det vanskeligt i øjeblikket. Pga. den vedvarende frost er der efterhånden kun et begrænset område med åbent vand, hvor de kan opholde sig. Derfor er de meget sårbare overfor forstyrrelser.

Skov- og Naturstyrelsen har i forbindelse med skiltningen foretaget en afspærring af området. Som caretakere er vi ganske enige i, at det kan være nødvendigt at regulere den rekreative udnyttelse - herunder også offentlig færdsel - for at bevare naturværdierne.

Se iøvrigt www.skov og natur/nyheder

Henrik Boeg


18-12-2009: Arresø området byder året rundt på mange spændende natur oplevelser her en helt usædvanlig af slagsen fra Jens Lykkebo


"Havørnedrama -

Voldsomt trekantsdrama udspilles da en immatur havørn søger kontakt med parret fra Nejede Vester Skov. Det var den 21. november midt på dagen.
Dramaet udspiller sig fra pynten ud for Lille Lyngby Mose langs strandengene mod øst. i den sydlige del af Arresø. Den ”fremmede” ørn har ret ensfarvet fjerdragt uden kontrast imellem hoved/halsparti og resten af kroppen. Den har næsten helt hvid hale.
Den yngre ørn tager kort efter min ankomst kontakt til parret og udfordre hannen flere gange. Den gamle han fortrækker nu og da, andre gange går han til modangreb. Hunnen fra parret virker imødekommende over for den nye (bejler?), men når hannen går i kamp med den fremmede, er hun med på sidelinjen i slagsmål med den fremmede. Flere gange ryger den fremmede ørn i vandet, ved kamp om plads på bundgarnspæle ved pynten ud for Lille Lyngby, den kommer enten på vingerne igen eller svømmer i land! Der er på et tidspunkt regulær kamp på strandengen, hvor to ørne har fat i hinandens klør og vælter rundt med hinanden, med den tredje (hunnen) deltagende mindre aggressivt. Flere forskellige og bemærkelsesværdige kontakter og skærmydsler. Bl.a. flirter hunnen med den yngre han ved at komme med en fisk til den. Man kunne så tro at det var ungen, men det var med sikkerhed en noget ældre havørn.
Men kl.13:20 forsøger den yngre ørn at flyve væk fra området ud over vandet i retning øst nord øst. Den indhentes hurtigt af den gamle han. De stiger sammen og under en luftkamp, hvor de to ørne har fat i hinandens klør, hvirvler de med udbredte baskende vinger mod vandt, hvor den gamle han vrider sig fri og den unge havner i vandet. Her angribes den af den gamle der direkte slår ned på den yngre og står oven på den med udbredte vinger. Hunnen kommer til, kredsende lavt over de kæmpende i vandet og står kortvarigt og muser over de to kæmpende ørne i vandet. Den gammel han slipper ofret i vandet og kommer selv i luften. Ørneparret går nu sammen til angreb ved skiftevis at styrtdykke mod den yngre ørn der plaskende ligger på ryggen i vandet og forsøger at afværge angrebene med vinger og klør. Parret flyver lidt efter mod land og sætter sig hver for sig nær stranden. Den yngre ørn kan ikke komme i luften. Ligger dybt i vandet ca.150 meter fra land, situationen virker kritisk! Den starter nu en tung og opslidende svømmetur mod land. Med vingerne svømmer den i langsom butterfly-stil mod land, afkræftet og gennemblødt kravler op på bredden med udbredte vinger. Sådan vralter den ind på græsset på engen, hvor de to gamle ørne hurtigt dukker op og sætter sig på hver side af den, roligt observerende. Den slagne yngre ørn ”får lov” til at humpe bort. Med vidt udbredte vinger og hale slæbende mod jorden, når den en lille forhøjning, hvor den i samme stilling forsøger at tørre den gennemblødte og ramponerede fjerdragt. Forsvinder ”til fods” ind mod mosen bag højen. Kl. er 13:55, det begynder at regne. De to gamle ørne forbliver ved stranden, den ene nu rastende i gammel pilebusk. Lettere rystet cykler jeg hjem gennem skoven, dette er min vildeste natur- og ørneoplevelse til dato!
Hilsen Jens Lykkebo Alsønderup "

Indsat af Kjeld Bjarne Nielsen


19-09-2009: Ynglesæsonen 2009

2009 har med hensyn til ynglefuglene været et spændende år. Havørn har for første gang i nyere tid med sikkerhed ynglet i Nordsjælland i den østlige del af Arresø området. Parret fik 1 unge på vingerne. I begyndelse af september fik de følgeskab af 2-3 andre unge ørne. Det var på dette tidspunkt muligt at se 5-6 havørne samtidig på Alsønderup Enge, og rigtig mange besøgende fik en stor naturoplevelse. Befolkningen i området har været meget engageret i ørnene, og der har generelt været stor forståelse for, at det har været nødvendigt med et færdselsforbud omkring reden.

Rørhøg havde et glimrende år i Arresø, og antallet af ynglefugle gik frem, således at der ialt var 13 ynglende hunner. 2 steder måtte 2 hunner deles om 1 han. Forhåbentlig er der tale om en generel bestandsfremgang. En anden og mere trist mulighed er, at det drejer sin om par, som pga. opdyrkningen af braklagt jord, er blevet fortrængt fra andre lokaliteter.

Rørdrummen går desværre tilbage, og udviklingen er bekymrende. Bestandende er nu nede på 2 par i Arresø og 1 i Holløse Bredning.

En savisanger sang en uge i maj i Holløse Bredning, og kan meget vel have ynglet i området.

Hvis man sammenligner med tallene fra 2008 er vandrikse og skægmejse tilsyneladende gået frem. Dette er imidlertid et udtryk for intensiveret optælling. Bestandene må vurderes stabile, og iøvrigt vanskelige at overskue i så stort et område som Arresø.

Der er bearbejdet langt flere ynglefugletal end de her nævnte. En samlet oversigt kan ses under status på denne hjemmeside. Man kan også søge mere detaljerede oplysninger om ynglefuglenes fordeling i området under de enkelte dellokaliteter.

Henrik Boeg


11-08-2009: DOF-Nordsjælland sætter spørgsmålstegn ved landsplandirektiv.

I maj 2009 sendt By- og Landskabsstyrelsen et forslag til landsplandirektiv om genanvendelse af Auderødlejren yderst på Arrenæs i offentlig høring. DOF-Nordsjælland har kommenteret forslaget i en 2 sider lang skrivelse til styrelsen.

Lokalafdelingen har fundet en del positive elementer i forslaget, som vil forbedre naturforholdene specielt i den østlige del af lejrens område.

I den nordlige del, svt. det eksisterende havneanlæg, har lokalafdelingen imidlertid fundet, at forslagets retningslinier for den rekreative udnyttelse er for upræcise, og at der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til beskyttelsen af fuglelivet i Arresø.

Lokalafdelingen er især bekymret for, at forslaget vil give mulighed for mere forstyrrende sejlads på søen.

DOF-Nordsjællands kommentarer vil kunne ses på lokalafdelingens hjemmeside: www.dofnordsj.dk/NPU-arkiv/Arresø/Auderød (man skal være logget ind som bruger, for at få adgang til dokumentet)

11-08-2009 Henrik Boeg


30-04-2009: Havørne Yngler i Nejede Vesterskov.

For første gang, i nyere tid, er der med sikkerhed konstateret yngleforsøg af Havørn i Nordsjælland.
Et Havørne par har placeret deres rede i Nejede Vesterskov(del af IBA-Arresø) som er en offentlig skov, og det er ydermere første gang, efter Havørnen genindvandrede i 1992 som dansk ynglefugl, at det offentlige er vært for en havørnerede.
Dette indebærer dog også nogle problemer for hvis Ørnene skal have mulighed for ynglesucces kræver det at færdsel i redens nærområde begrænses.
Havørn er en sky fugl og da det er et ungt og uerfarent par er de ekstra sårbare over for forstyrrelser.
Derfor henstilles det at besøgende i skoven følger de Retningslinier som Skov og Naturstyrelsen har opstillet:

● Begræns din færden i skoven mest muligt,især hele april og starten af maj.

● Hvis du besøger Nejede Vesterskov, gå da direkte til fugletårnet ad Broderbjergvej eller Østre Ringvej. Fra fugletårnet er der muligheder for at se hannen fouragere og raste.

●Stop aldrig op i skoven, men gå direkte til fugletårnet. Ørnen ser dig før du ser den!
På forhånd tak, dit hensyn er med til at hjælpe havørnen til succes!

Læs mere på SNS hjemmeside og se et kort over det afspærrede område

http://www.skovognatur.dk/Nyheder/Marts2009/Havorn.htm

Kjeld Bjarne Nielsen


31-03-2009: IBA Arresø Udvides pr. 1 April 2009

Caretakergruppen har besluttet at udvide IBA-Område Arresø med Alsønderup-enge/Nejede-Vesterskov og Holløse Bredding / Ellemosen.

Udvidelsen er en logisk konsekvens af de geografiske og biotopmæssige sammenhænge mellem udvidelses-områderne og selve Arresø.

Oversigt over IBA-området fås ved at Klikke på kortet i toppen af højre spalte på startsiden

Følgende DOF-baselokaliteter vil nu være en del af IBA-Arresø: 215090 Ellemosen og Holløse Breddning, 215091 Holløse Breddning, 215092 Ellemosen, 219030 Alsønderup Enge, 219040 Nejede Vesterskov.

I første omgang vil dækningen af områderne pga Caretakergruppens resurse situation være begrænset , dog indgår Holløse Bredding og Alsønderup Enge også i lokalitetsregistreringsprojektet ”Fuglesteder i Norsjælland” og dækning af disse områder vil også foregå via dette projekt.

Håbet er desuden at flere vil deltage i det spændende og vigtige arbejde med at overvåge fuglelivet i et af Nordsjællands bedste naturområder.

Link: http://www.dofnordsj.dk/fuglesteder-i-nordsjaelland

31-03-2009 Kjeld Bjarne Nielsen


20-01-2009: Arresø midvintertælling med masser af Havørne

Den 17 januar 2009 udførte Caretakerne for Arresø den første koordinerede midvintertælling.
Startende fra Pølebro og fordelt på 3 hold blev søen dækket fra flest mulige vinkler.
Fokus var rastende vandfugle, særligt Stor skallesluger men det store antal af Havørne tog hurtigt noget af opmærksomheden.
Den første Havørn blev set midt på isen fra opstarts punktet samtidig med at 2 blev meldt fra nordenden. 4 Ørne var i ”kikkertfeltet” set fra den Østlige side, et antal som dog hurtigt blev overtrumfet, af holdet der havde observationspost ved fugletårnet på spidsen af Arrenæs.
Herfra blev der talt 5 Havørne. Yderligere 2 Havørne blev observeret ved den afsluttende samling ved Pølebro.
Hvis gengangere forsøges udluset Så har der minimum været 5-7 ørne i området.
Af andre observationer kan nævnes over 400 Stor Skallesluger rastende heraf én flok på 360. Også Isfugl og vandrikse blev registreret.

Den koordinerede midvintertælling vil blive forsøgt afholdt igen til næste år.
En forudsætning for succes er dog vejret. I år var vejret optimalt for Havørne med den friske sydøstlige vind ( om end noget koldt ) mens issituationen og især det faktum at søen næsten var helt isbelagt få dage forinden, nok var medvirkende til de lidt skuffende andefugle antal.

20-01-2009 Kjeld Bjarne Nielsen


25-11-2008: Plan om cykel - gangsti rundt om Arresø er forkastet af vejdirektoratet.


Som følge af klager fra lodsejere over ekspropriation har vejdirektoratet underkendt det tidligere Frederiksborg Amts planer om cykel og gangstier omkring både Arresø og Esrum Sø.
Ved Arresø begrundes underkendelsen med, at der på 2 matrikler i Auderød /Kregme ikke kan gives dispensation fra bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven, omkring beskyttelse af særlige naturtyper.

At stisystemet ikke bliver gennemført som planlagt betragter
Caretaker-gruppen som et positivt pusterum for fuglelivet i og omkring søen, da frygten for forstyrrelser af naturen, som følge af stisystemet, har været betydelige.

Vejdirektoratets fulde afgørelse og Skov og Naturstyrelses kommentarer kan læse på.
http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Nordsjaelland/Nyheder/Soestierne.htm

Kjeld Bjarne NielsenVis kune de seneste 10 nyheder fra Arresø
Fakta
Kommuner: Gribskov, Halsnæs, Hillerød
Areal: 5473 hektar
Ejerforhold: Næsten 100% statsejet

De tre alvorligste trusler:
- Motorbådssejlads
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 65
Sidste måned: 186

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet