Mørke Kær


Blågrønne alger.

Miljøtilstanden
Det tidligere Århus Amt førte siden 1982 tilsyn med miljøtilstanden i Mørke Mosesø, der er den største af mosesøerne i området.

Tidligere blev der ført store mængder dårligt renset spildevand til Mørke Mosesø. Med Hornslet rensningsanlægs nedlæggelse indenfor de seneste par år og afskæring af spildevandet til nyt rensningsanlæg i Mørke er tilførslen af næringsstoffer til mosen reduceret.

Mørke Mosesø er dog stadig stærkt næringsstofbelastet, og søen er fortsat præget af høje fosforkoncentrationer og meget uklart vand, da større næringsstofreserver fortsat er bundet i søens sediment.

Det høje fosforindhold medfører en kraftig opvækst af alger i søen. Vandet er derfor meget uklart og sigtdybden (gennemsigtigheden af vandet) er lav. En medfølgende årsag til det meget uklare vand er dog, at vandet er lettere brunfarvet af humusstoffer, som vaskes ud fra tørvelagene i området. Den gennemsnitlige sigtdybde blev i 1980'erne og - 90'erne målt til ca. 0,5 meter i sommerhalvåret. I 2000 og 2004 er sigtdybden registreret til henholdsvis 0,9 og 0,7 meter, altså en forbedring i forhold til tidigere.

Selvom næringsstoftilførslerne er reduceret betragteligt i forhold til niveauet i 1980'erne og 1990'erne tilføres der stadig for store fosformængder til søen, bl.a. pga. spildevandsudledning fra spredt bebyggelse. Væsentlige ændringer i tilstanden i søen kan først forventes, når fosfortilførslerne er reduceret med omkring 50 % og når store dele af den overskudsfosfor, som fortsat ligger på bunden af søen, er vasket bort. Der er derfor et stykke vej før Mørke Mosesø vil opnå en tilfredsstillende tilstand.

Det forventes, at miljøtilstanden i Mørke Mosesø efterhånden kan forbedres. Fiskebestanden vil have mulighed for at blive væsentligt mere varieret end den er i dag og undervandsplanter vil være i stand til at kolonisere dele af søen. De mindre mosesøer er formentlig ikke på samme måde belastet af næringsstoffer. Men en forbedret miljøtilstand i Mørke Mosesø vil generelt forbedre miljøet i og omkring Mørke Kær. Her i blandt skabe endnu bedre forhold for det rige fugleliv, som allerede i dag er i området.

Fakta
Kommune: Syddjurs
Areal: 158 hektar
Ejerforhold: Private

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 29
Sidste måned: 205

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet