Mørke Kær

Status
Ynglefuglene:

Seneste registrering:

Der har i 2006 været en sporadisk dækning af de ynglende vandfugle i Mørke Kær, hvilket har givet følgende resultater:

Toppet lappedykker 4-5 par
Knopsvane 1-3 par
Grågås 7-10 par
Gravand 3 par
Gråand 3-5 par
Grønbenet rørhøne 0-1 par
Blishøne 3 par
Hættemåge 0-2 par

Rørhøgen er ikke med sikkerhed registreret ynglende i år.

Samlet status:

De seneste 7-8 år er der kun gjort tilfældige registreringer af områdets ynglefugle.

Seneste systematiske optælling af ynglefugle blev udført af Erik Buchwald i slutningen af 1990'erne (især 1998) i forbindelse med Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering under Atlasprojektet.

I 1982-1986 gennemførte Østjysk Biologisk Forening en større videnskabelig undersøgelse af området, hvor også ynglefuglene blev registreret (Publiceret i bladet Gejrfuglen vol. 18 1982 og vol. 23 1987). Der er generelt flere tællinger i 1980'erne.

I 1970 er der også foretaget en grundigere optælling af ynglefuglene.

Status ynglefugle i Mørke Kær:

Lille Lappedykker – fåtalling og uregelmæssigt ynglende (flest 2-3 par 1982, seneste ynglefund 1994).
Toppet Lappedykker – almindeligt ynglende (flest 19 par 1982 og 21-22 par 1998, formentlig under 10 par i 2006).
Gråstrubet Lappedykker – fåtallig og uregelmæssigt ynglende. Ikke registreret ynglende de senere år (flest 2 par 1998).
Sorthalset Lappedykker - fåtallig og uregelmæssigt ynglende. Ikke ynglende de sidste mange år (flest 5-6 par 1982).
Knopsvane – almindeligt ynglende (flest 10 par 1998).
Grågås – almindeligt ynglende. Er blevet almindelig de senere år – ynglede stort set ikke i 1980’erne og 1990’erne (flest 7-10 par 2006).
Gravand – almindeligt ynglende (flest 6 par 1989 og 5-17 par 1998).
Gråand – almindeligt ynglende (flest 15-19 par 1986 og 29-35 par 1998).
Spidsand – tilfældigt ynglende (1 hun med 6-7 pull set i 1971).
Skeand – tilfældigt ynglende (0-1 par 1982, 1 par 1996, 4 par 1989, 2-3 par 1998 og 1 par 1999).
Krikand – tilfældigt ynglende (0-1 par 1982, 1 par 1990 og 1998).
Atlingand – tilfældigt ynglende (1-2 par 1970, 2-4 par 1998 og 1-2 par 1999).
Taffeland – tidligere almindeligt ynglende, men nu fåtallig (flest 10 par 1982, 10-12 par 1986 og 14 par 1998).
Troldand - tidligere almindelig ynglende, men nu fåtallig (flest 9-12 par 1982, 10-15 par 1986 og 11-13 par 1998).
Rørhøg – regelmæssigt ynglende med 1 par (dog 2 par 1998-1999).
Agerhøne – fåtallig og uregelmæssigt ynglende (flest 3 par 1998).
Vandrikse - fåtalling men regelmæssigt ynglende (flest 2 par 1982 og 3-5 par 1998).
Grønbenet rørhøne - fåtalling men regelmæssig ynglende (flest 7 par 1982 og 8-9 par 1998).
Blishøne – almindeligt ynglende (flest 17 par 1982, 18-23 par 1986 og 48-50 par 1998).
Vibe – ret almindeligt ynglende (flest 4 par 1982 og 8 par 1998).
Dobbeltbekkasin - fåtallig og uregelmæssigt ynglende (flest 1 par 1982).
Hættemåge – tidligere meget almindelig, men nu fåtallig ynglefugl (flest 817 par i 1969, 700-800 par 1979, 740 par 1982, 260 par 1998, i 2006 0-5 ynglepar).
Fjordterne – fåtallig og uregelmæssigt ynglende (1 par 1984 og 1-2 par 1998).
Gøg – almindeligt ynglende (flest 9 par 1998).
Skovhornugle – fåtallig og uregelmæssigt ynglende (ynglede 1998 og 2005 i eller omkring mosen)
Sanglærke – almindeligt ynglende (flest 7-10 par 1998).
Gærdesmutte – almindeligt ynglende (flest 10-11 par 1998).
Jernspurv - almindeligt ynglende (flest 26-31 par 1998).
Nattergal - almindeligt ynglende (flest 24-25 par 1970, >21 par 1982 og 18-25 par 1986, 57-63 ynglepar registreret ved kortlægningsmetoden i 1998 – sidstnævnte er umiddelbart et meget højt antal sammenlignet med øvrige år, men om der kan have været nogle rastende, gennemtrækkende fugle som har spillet ind her, skal ikke kunne siges).
Bynkefugl – fåtalligt ynglende (flest 1-2 par i 1982 og 2 par 1998).
Græshoppesanger - fåtalligt ynglende (flest 1-2 par 1986, 1 par 1997-1998).
Rørsanger - almindeligt ynglende (flest 18 par 1982, 20-25 par 1994 og 157-194 par kortlagt i 1998 - højt antal i 1998, se kommentar under nattergal).
Kærsanger - almindeligt ynglende (flest 23 par 1982 og 63-85 par kortlagt 1998 – højt antal i 1998, se kommentar under nattergal).
Sivsanger – fåtalligt ynglende (flest 2 par 1986).
Havesanger - almindeligt ynglende (flest 13 par i 1982 og 46-51 par i 1998).
Munk - almindeligt ynglende (flest 30-32 par i 1998).
Tornsanger - almindeligt ynglende (flest 22 par 1982, 38-39 par i 1998).
Gransanger - almindeligt ynglende (flest 27-29 par 1998).
Løvsanger - almindeligt ynglende (flest 23 par 1982 og 101-104 par i 1998).
Pungmejse – fåtallig og muligvis uregelmæssigt ynglende (flest 3 par 1998, ellers kun enkelte par – ikke registreret ynglende de senere år).
Rørspurv - almindeligt ynglende (flest 29 par 1982. 106-118 kortlagte par i 1998 er et meget højt antal).

For visse arter er der sket væsentlige ændringer i perioden 1970-2006. Blandt de mest markante ændringer er udviklingen for hættemågen, der næsten er forsvundet som ynglefugl, sådan som det også er sket på andre lokaliteter i landet.

De tidligere tiders betydelige antal ynglende taffel- og troldænder ser i dag reduceret væsentligt til kun enkelte par.

Derimod er grågåsen indvandret som ynglefugl i området, hvilket er en konsekvens af den fremgang, der er sket for arten på landsplan.

På mange måder ser det desværre ud til, at der er sket en ændring de senere år mod både færre arter og individer af ynglende vandfugle.

Fakta
Kommune: Syddjurs
Areal: 158 hektar
Ejerforhold: Private

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 58
Sidste måned: 187

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet