Tinglev Mose & Ulvemose


Fjeldvåge besøger Tinglev Mose den 13. 11. 2007

Idefase
Idefase vedrørende vand- og naturplaner 2007: Naturområde nr. 98 og Fuglebeskyttelsesområde 62 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose

Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Sønderjylland har med stor interesse læst høringsmaterialet og basisanalysen. Foreningen lægger stor vægt på, at den kommende naturplan for området bliver en effektiv køreplan for den eller de myndigheder, der i årene fremover skal sikre, at fuglene og naturen i området bevares og forbedres i overensstemmelse med de internationale og nationale forpligtelser der gælder for området. Dette arbejde er naturligvis betinget af et godt samarbejde med lodsejere og interesseorganisationer, og dette arbejde deltager DOF gerne i.

STATUS
I basisanalyserne er sammenstillet et omfattende materiale fra navnlig amterne, og heri findes et godt grundlag for det videre arbejde. I analysen for området savner vi især flere detaljer om Ulvemose og Terkelsbøl Mose. Denne dellokalitet er i en udviklingstilstand, der ikke synes at kunne rumme ynglefugle, der indgår i udpegningsgrundlaget, og derfor ikke kan anses for at have en tilstand, der sikrer gode levevilkår og ynglemuligheder for hverken Rørhøg eller Hedehøg.
Da dette område udgør et væsentligt delområde af det samlede EF-fuglebeskyttelsesområde 62, Tinglev Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose, må man sikre at fokus på naturtilstanden bevares.

Men DOF skal venligst også gøre opmærksom på, at der, specielt hvad fuglene angår, savnes oplysninger om følgende væsentlige og værdifulde forekomster i områder:

Vi kan oplyse at Rørhøg, der er en udpegningsart, er iagttaget som ynglefugl i Tinglev Mose efter at mosen har gennemgået en naturgenopretningsproces med hævning af vandstanden. Fuglen er fundet ynglende og indrapporteret i DOF-basen som ynglende i 2005, 2006 og 2007.
Endvidere kan oplyses at Trane, der er en rødliste art, men indgår ikke i udpegningsgrundlaget, er registreret med forsøg på ynglen i sommeren 2005 og 2006, og er konstateret ynglende i sommeren 2007, hvor der igennem hele ynglesæsonen fra marts til oktober, er konstateret adfærd, der viser ynglen, og at der er konstateret et forældrepar førende 2 store unger i slutningen af august til slutningen af september. Derudover kan nævnes, at der i området ofte er bemærket flere traner, der i og omkring Tinglev Mose optræder parvis. Disse anses som ikke ynglende. De viser en adfærd, som kan tyde på, at de forsøger finde et egnet yngleterræn. Tinglev Mose skønnes af en størrelse og kvalitet, som let kan rumme flere ynglepar.
Vi vil også nævne at Rørdrum, der er en rødliste art, men ikke indgår i udpegningsgrundlaget, er konstateret som ynglende med minimum 1 par, sandsynligvis 2 par. Fuglen er ved flere observationer hørt paukende fra mosen i yngletiden fra 2 forskellige steder. I DOF-basen er den rapporteret ynglende fra 2004 og frem til 2007.
Endelig kan vi også nævne, at der i området er konstateret flere krybdyr. Specielt støder vi ofte på hugorm og skovfirben.

Det er vigtigt for DOF at understrege, at selv om arterne på udpegningsgrundlaget er særligt vigtigt at forvalte optimalt i området, så er Danmark, dvs. myndigheder, ejere og borgere, tillige forpligtet til at tage forsvarligt vare på andre naturbeskyttelsesmæssige interesser og værdier i området. Hvis dette skal lykkes, så er det af overordentlig stor betydning, at alle disse interesser nævnes i basis-analysen. Hvis ikke det fremgår af naturplanen for området, at der i området findes væsentlige forekomster af fx rødlistede arter eller tilsvarende værdier, så er der meget stor risiko for, at disse inte-resser tilsidesættes af myndigheder og ejere i den videre proces.

TRUSLER
Som supplement til de trusler, der er nævnt i basisanalysen, skal DOF navnlig fremhæve følgende væsentlige trusler imod de arter og de naturtyper, som der skal tages særlig vare på i området:

1. Tilgroning med vedagtige planter (især pil og birk) og høje kraftige græsarter både i moseområ-derne og i de tilgrænsende randområder.

2. Vandstandssænkning ved dræning og grøfteoprensning specielt i Ulvemose og Terkelsbøl Mose og i randzonerne af hele fuglebeskyttelsesområde 62. Det kan nævnes, at der for et par år siden er sket en opgravning og uddybning af en afvandingsgrøft i Ulvemose og Terkelsbøl Mose, der starter ved fra Porså og kommer fra nord langs en markvej.

3. Tilførsel af kvælstof og fosfor gennem vandløb, der skærer gennem mosen, samt tilførsel af luft-båren kvælstof.

4. Jagt på offentligt ejet arealer i Tinglev Mose samt på alle private arealer. I analysens punkt 4.6 nævnes at der ikke skønnes trusler fra færdsel i området. Vi vil dog gøre opmærksom på at især bukkejagt i forårsperioden, medio maj til medio juni, fra jagttårne placeret rundt i mosen, vil kunne bringe forstyrrelse i yngleterritorier fra især Trane og Rørhøg. Begge arter er meget sensible overfor forstyrrelser i nærheden af redeområdet. Så vi er ikke enig i denne trusselsvurdering.

TILTAG
I basisanalysen vil vi meget gerne pege på nogle forslag til tiltag, som for alvor kan forbedre levevilkårene for de relevante arter og levesteder i området specielt delområde Ulvemose og Terkelsbøl Mose. Her skal DOF navnlig pege på følgende forslag:

1. Græsning af arealer, der er egnet hertil af randområder og arealer indenfor moserne.

2. Nedskære buskopvækst, samt hæve vandstanden i Ulvemose og Terkelsbøl Mose.

3. Etablere våde enge omkring Ulvemose og Terkelsbøl Mose med henblik på at opbygge randzone af enge, der kan afgræsses og derved virke som bufferzone indtil mosen.

4. Regulere jagten især i den offentligt ejet del af mosen.

Vi vil i det hele taget meget kraftigt påpege den manglende viden om den aktuelle tilstand i delom-rådet Ulvemose og Terkelsbøl Mose. Vi vil derfor opfordre til, at der på kort sigt gennemføres en undersøgelse af tilstanden i dette område, så man kan sikre de bedst tænkelige forhold for de arter området er udpeget for.

DOF står gerne til rådighed med yderligere oplysninger og uddybning af ovenstående.

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 919 hektar
Ejerforhold: Tinglev Mose privat/stat, Terkelsbøl Mose privat

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Vandstandshævning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 98
Sidste måned: 172

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet