Tissø, Lille Åmose & Hallenslev Mose

Beskyttelse
Langs østsiden af Tissø er en smal landbræmme mellem landevejen og søen fredet fra Lille Fuglede i nord til Sæby Kirke i syd. Herfra fortsætter det fredede område langs søens sydside til Hallenslev. Formålet med land-skabsfredningen fra 1956 er dels at sikre udsigten, dels hensynet til plantelivet.

Miljø- og energiministeren har med virkning fra 1. september 1998 udlagt Tissø som vildtreservat. Reservat-ordningen omfatter bestemmelser for jagt og færdsel, som omtalt under Adgangsforhold. Reservatet dækker i alt 670 ha, heraf 60 ha landarealer.

Tissø, Lille Åmose og Hallenslev Mose er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 100.

Lokaliteten indgår i EF-habitatområde nr. 138 Åmose, Tissø, Hallenslev Mose og Flasken, der desuden omfatter Halleby Ås løb mellem Tissø og Storebælt.

Grundlag
Grundlaget for udpegningen af EF-fuglebeskyttelsesområdet er ynglende Rørdrum, Havørn, Fiskeørn, Rørhøg, Brushane og Dværgterne samt rastende Sangsvane, Pibesvane, Fiskeørn, Grågås og Sædgås.

Grundlaget for udpegningen af EF-habitatområdet er bl.a. forekomsten af arterne Odder, Stor Vandsalamander og Pigsmerling samt habitattyperne Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger, Næringsrige søer og vand-huller med flydeplanter eller store vandaks, Vandløb med vandplanter, Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidélokaliteter), *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund, Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop, Rigkær, Bøgeskove på muldbund og *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld. Af disse er de med * mærkede habitattyper særligt prioriteret i beskyt-telsessammenhæng.

Fakta
Kommune: Kalundborg
Areal: 2887 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 64
Sidste måned: 332

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet