Tissø, Lille Åmose & Hallenslev Mose

Status
2005

Rørhøg
I tiden 20.3. til 12.9. observeredes arten på i alt 28 dage.
Der sås sædvanligvis 1-2 fugle i området, men i forårs- og efterårsmånederne sås fra 3 til 9 fugle samtidig.
Det antages, at et par har ynglet.

Rørdrum
En enkelt syngende han observeredes på 5 datoer i tiden 16.4. til 15.5.

Pibesvane
I forårssæsonen sås fra 1 til 4 fugle rastende den 15. og 16.1 samt 27.2.
Endvidere 30 nordtrækkende fugle den 2.4.
I efteråret sås 13 rastende fugle den 18. og 21. 10.

Sangsvane
Vinter og forår sås rastende fugle på 20 datoer fra 14.1. til 22.4.
Højeste antal var 374 den 16.2. I gennemsnit sås ca. 20 fugle dagligt i perioden.

Fra 4.5. til 16.6. sås en enlig oversomrende fugl på 7 datoer.

Fra 16.10. til 10.11. rastede fra 4 til 18 fugle i området.

Havørn
Arten sås med 1-2 individer på i alt 20 datoer året igennem.
Det drejer sig i al væsentlighed om ynglefuglene fra Skarresø, der i dette år fik deres første unge på vingerne.

Fiskeørn
På i alt 16 datoer observeredes fiskeørnen med 1-3 eksemplarer rastende eller fouragerende. I 4 forårsdage drejede det sig dog om nordtrækkende fugle. Årets første fugl sås den 25.3. og den sidste sluttede af den 25.9.
Ynglende fugle blev ikke observeret.

Brushane
Arten blev iagttaget rastende på 31 datoer startende med 13. april sluttende med 21.10.
Sædvanligvis sås mellem 1 og 10 eksemplarer.
I juli var dagsgennemsnittet 31 fugle med det højeste antal på 78 den 26.7.
Ingen yngel.

Dværgterne
Blev iagttaget på i alt 37 datoer, start 25.4. og slut 14.8.
De første ynglende var 22 den 12.5. og antallet på ynglestedet på en af fugleøerne ved sydkysten holdt sig på 20-25.
I begyndelsen af juli steg antallet til omkring det dobbelte med et højeste antal på 74 den 9.7.
Tallet faldt drastisk fra begyndelsen af august til mellem 2 og 11. Sidste observation gjordes med 11 fugle den 14. august.

Krikand
Blev iagttaget på 37 datoer fra 14.1. til 21.10.
Højeste antal var 200 den 28.9.
På de fleste dage lå antallet mellem 5 og 50.
Der var ingen klare tegn på yngel.

Sædgås
Blev iagttaget på 9 datoer fra 6.1. til 6.3.
Højeste antal var 8.2. med 631 rastende fugle.
De fleste dage mellem 50 og 150 eksemplarer.
Også dette år valgte arten Tissøs vestkyst som rasteplads.

Grågås
Iagttaget på 67 datoer fra 14.1. til 29.10.
I januar-februar sås oftest fra 150 til 1000 stk. med højeste antal den 21.1. på 3800.
I marts til maj dominerede antal på under 100 stk., der antages at være områdets ynglefugle.
De første gæslinger sås den 29.5.
I juni steg antallet af voksne og unger til omkring 100.
I juli svinger antallet mellem 200 og 1000.
I august, september og oktober ligger der mange dage over 1000 rastende med 3-4000 som højeste antal den 14. og 16. august.

2004

Fiskeørn
Er truffet enkeltvis 16 gange fra april til oktober oftest fiskende langs kysten.
Der er ingen tegn på yngel.

Havørn
Blev truffet på 24 dage i 1. halvår 2004.
Oftest fiskende langs kysten. Normalt en enkelt fugl, men en enkelt gang dog op til 4 fugle.
Blev set 5 gange fra september og året ud med 1-2 fouragerende fugle.
Byggede rede uden at få unger i Skarresø få kilometer fra Tissø.

Sangsvane
Bortset fra juni og juli blev arten truffet hele året igennem på i alt 30 datoer.
Fra januar til marts blev den set på i alt 17 datoer. Der befandt sig konstant mellem 100 og 380 fugle i områ-det. I månederne april, maj og august rastede en enkelt fugl i området.
Sidst i oktober dukkede de første efterårstrækkere op med fra nogle enkelte op til 50 fugle.
Sidst i november og i december steg tallet. Højeste antal blev 181.
Der var ingen tegn på ynglende fugle.

Pibesvane
Blev iagttaget på 8 datoer i alt.
I januar og februar blev set 1-4 fugle.
I sidste uge af oktober sås op til 68 fugle. Efter oktober sås ingen.

Rørdrum
Blev hørt ved Lille Åmose på 5 datoer fra 15. januar til 30 maj. Kun en enkelt fugl ad gangen.

Rørhøg
Fugle af begge køn sås på 3 datoer i marts og april.
I juli og august blev en 1K fugl set.
Et par har således med sandsynlighed ynglet med succes i området.

Sædgås
Blev iagttaget på hele 15 datoer i januar og februar. Derudover sås den ikke i 2004.
Allerede den 1. januar fouragerede en flok på 1250 stk.
Derefter sås den i større eller mindre flokke indtil udgangen af februar.
Så sent som den 21. februar taltes en flok på 1400 stk.
Arten opholdt sig næsten udelukkende på et brak/engområde på Tissøs vestkyst. Den blandede sig således næsten ikke med de mange overvintrende Grågæs og Canadagæs i andre dele af søen.

Krikand
Sås i perioden marts til juli på i alt 17 datoer i små tal fra 2 til 24 eksemplarer.
Ynglepar er sandsynlige, selv om der ikke blev observeret ællinger.
Fra august og året ud stiger antallet væsentligt.
Største tal i august var 185, i oktober blev det 220 og i december 100. Blev observeret på i alt 13 datoer.

Brushane
Blev set på 19 datoer i tiden 24.3. til 13.6. med 1-3 eksemplarer.
I tiden 20.6. til 21.8. sås arten på 16 datoer med stigende antal op til 35 fugle den 18.7. Oftest var antallet mellem 5 og 10 eks.
Der blev ikke set rugende fugle eller unger.

Dværgterne
I alt observeredes arten på 32 dage i tiden 25.4. til 28.8.
I 6 dage mellem 25.4. og 23.5. sås mellem 4 og 10 eks.
Den 26.5. var de første fugle på rede på de to fugleøer ved sydkysten.
I tiden 26.5. til 2.7. observeredes på 12 datoer. Den 2.7. sås udfløjne unger for første gang. Den samme dag topper sæsonen med i alt 58 fugle. Det normale antal i redeområdet var ellers 10 til 30 fugle.
I perioden 4.7. til 19.7. noteres på 10 datoer. Oftest mellem 25 og 55 fouragerende fugle.
Fra 24.7. falder antallet drastisk og de sidste fugle ses den 21.8.


Grågås
Arten blev iagttaget på i alt 61 datoer fordelt på alle årets måneder.
Året startede med høje koncentrationer, således var der allerede den 11.1. 2000 rastende fugle i området.
I hele januar og februar lå antallet oftest mellem 100 og 500 fugle.
I marts og april var der på intet tidspunkt over 75 fugle at se.
I maj og juni steg antallet til over 100 eks., heriblandt mange gæslinger.
I den første halvdel af juli sås ligeledes moderate tal, hvorefter tallet steg drastisk til over 2000 kulminerende den 5.10. med 4500 rastende fugle.
I november og december faldt antallet til mellem 100 og 1000.
Tissø er således hjemsted for en betydelig såvel ynglebestand som rastebestand af Grågås.

Fakta
Kommune: Kalundborg
Areal: 2887 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 35
Sidste måned: 332

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet