Begtrup Vig med strandenge

Beskyttelse
Stort set hele området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
Rønnen, som er statsejet, er udlagt som vildtreservat, med adgangsforbud fra 1. marts til 1. juli. Dragsmur er ligeledes ejet af staten.
Begtrup Vig med strandenge er sammen med kystområder ved Helgenæs er udpeget som EF-habitatområde nr. 47.

Grundlag

Grundlaget for udpegningen af hele området Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs til EF-habitatområde er bl.a. forekomsten af habitaterne Større lavvandede bugter og vige, Kystlaguner og strandsøer, Rev, Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, Enårig vegetation på stenede strandvolde, Flerårig vegetation på stenede strande og Strandenge – naturtyper, som sikkert alle forekommer ved Begtrup Vig. I grundlaget for udpegningen af hele EF-habitatområdet indgår også bl.a. forekomsten af Stor Vandsalamander, men denne art forekommer kun langs sydkysten af Helgenæs, ikke i Begtrup Vig-området.


IBA-status
Lokaliteten Begtrup Vig omfatter i caretaker-sammenhæng kun selve vigen og nordkysten af Helgenæs, mens EF-habitatområdet også omfatter vest- og sydkysten af Helgenæs. Den er ikke IBA-lokalitet.
DOF Århus Amt mener, at Begtrup vig bør udpeges som vigtigt fugleområde (IBA) på baggrund af forekomsten af store arealer med strandenge samt en fugleø, ynglende ande- og vadefugle, ynglende måger og terner på Rønnen, rastende ande- og vadefugle og ynglende hejrer på nordkysten af Begtrup vig. Strandengene er et af de sidste steder i Århus Amt, hvor Almindelig Ryle har ynglet (den rødlistede race Sydlig Almindelig Ryle eller Engryle). De muligvis forsvundne ynglefugle Fjordterne, Havterne, Splitterne og Dværgterne er opført på EF-fuglebeskyttelsesdirektivs bilag 1, hvilket vil sige, at Danmark har en forpligtelse til at sikre disse arters levesteder. Dertil kommer, at Stormmåge af BirdLife international er udnævnt til Species of European Concern (SPEC 2).

Som fokusarter for Begtrup Vig er i caretaker-sammenhæng udpeget ynglefuglene Strandskade, Toppet Skallesluger, Almindelig Ryle, Ederfugl, Stormmåge, Sølvmåge, Knopsvane og Svartbag.

Fakta
Kommune: Syddjurs
Areal: 694 hektar
Ejerforhold: Private og staten (Rønnen er statsejet)

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsregulering
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 115
Sidste måned: 95

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet