Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Nissum Fjord

Beskyttelse
Arealerne mellem kystvejen og fjorden er naturfredede af Overfredningsnævnet i 1984. Parcellerne længst mod sydvest, Fjand Grønne, er dog ikke omfattet af denne fredning. Engene sydvest for Bøvlingbjerg ved Krogshede er ligeledes naturfredede.

Fugleværnsfonden ejer nogle små parceller på Bøvling Klit, se linket ude til venstre.

En del af fjorden er vildtreservat: Felsted Kog (vand- og tilstødende landarealer), Fjandø og Bøvling Fjord (vandområder og længst mod nord tillige landarealer). Se de nærmere bestemmelser om adgangsforbud under Adgangsforhold.

Hele området er udpeget som Ramsarområde nr. 4.

Hele området er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38.

Hele området er udpeget som EF-habitatområde nr. 58, som i forhold til EF-fuglebeskyttelsesområdet er udvidet med Damhus Å op til Skræddergårde.

Grundlag
Udpegningsgrundlaget for EF fuglebeskyttelsesområdet (efter revisionen i 2005) er ynglende Rørdrum, Rørhøg, Plettet Rørvagtel, Hvidbrystet Præstekrave, Klyde, Almindelig Ryle, Brushane, Splitterne, Havterne, Fjordterne og Dværgterne samt store forekomster af trækgæsterne Knopsvane, Pibesvane, Sangsvane, Kortnæbbet gås, Lysbuget Knortegås, Bramgås, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger, Lille Kobbersneppe, Klyde, Pibeand, Spidsand og Krikand.

Udpegningsgrundlaget for EF-habitatområdet er forekomsten af arterne Bæklampret, Flodlampret, Havlampret, Stavsild, Odder og Vandranke samt habitattyperne *Kystlaguner og strandsøer, Enårig vegetation på stenede strandvolde, Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, Strandenge, *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund, Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop samt Rigkær, hvoraf de med * mærkede er særligt prioriteret i beskyttelsessammenhæng.

IBA-status

BirdLife International mener, at Nissum Fjord kvalificerer som Important Bird Area (IBA) nr. 38. Afgrænsningen er den samme som EF-fuglebeskyttelsesområdets.

Kvalifikationsgrundlaget for IBA-området er ynglefuglene Skarv, Stormmåge og Splitterne samt trækgæsterne Sangsvane, Pibesvane, Kortbæbbet Gås, Gravand, Krikand, Alminelig Ryle og Lille Kobbersneppe.

Som fokusarter i Caretakerprojektet er udvalgt ynglefuglene Skarv, Rørdrum, Rørhøg, Dværgterne, Havterne, Fjordterne, Splitterne Brushane, Hvidbrystet Præstekrave, Almindelig Ryle, Klyde og Plettet Rørvagtel samt rastefuglene Knopsvane, Sangsvane, Pibesvane, Knortegås, Kortnæbbet Gås, Bramgås, Grågås, Stor Skallesluger, Toppet Skallesluger, Skeand, Pibeand, Spidsand, Krikand, Almindelig Ryle, Hjejle, Lille Kobbersneppe og Hættemåge.
Fakta
Kommuner: Holstebro, Lemvig
Areal: 10906 hektar
Ejerforhold: Private og staten

De tre alvorligste trusler:
- Ræv
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 243
Sidste måned: 350

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet