Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Uldum Kær


Knopsvanen er karakterfugl i kæret året rundt.

Beskyttelse
Der foreligger ingen fredninger, men området er udpeget til Natura 2000 område; - EF-fuglebeskyttelsesområde (nr. 44) og EU habitatområde (nr. 66) . Endvidere naturligvis beskyttet efter naturfredningsloven for diverse beskyttede naturtyper.

I 2007-2010 har Skov og Naturstyrelsen sammen med Hedensted Kommune gennemført et større miljøprojekt i området. Projektet bestod af flere delelementer hvor den vigtigste var at sikre oversvømmede enge om vinteren med det formål at tilbageholde næringsstoffer. Der blev også lavet slyngninger på åerne, fældet pil, gravet søer og etableret fladvander. Endvidere blev der gjort en masse ud af publikumsfaciliteterne med stier, broer over Gudenåen og opsætning af tre fugle/udkigstårne.
Om projektet får den store gavnlige betydning for fuglelivet afhænger meget af, om græsningen og høslettet bliver mere udbredt i omådet; - og efter de første somre må vi desværre konstatere at det ikke er tilfældet.

Grundlag
Udpegningsgrundlaget for EF-fugleskyttelsesområdet er ynglende Rørhøg, Isfugl, Tinksmed og Engsnarre.
Kun Rørhøgen yngler formentlig i dag - dog ikke årligt. Det er muligt at Isfuglen heller ikke yngler indenfor selve området, da der mangler egnede redemuligheder.
Udpegningen af Tinksmed og Engsnarre er også yderst tvivlsom; - de har ikke ynglet på stedet i flere årtier, og spørgsmålet er om udpegningen fra starten har været forkert... Tinksmed er derfor udtaget af områdets udpegningsgrundlag for få år siden.

Udpegningen til habitatområde gælder en række naturtyper, såsom rigkær og hængesæk mv. Af arter der indgår i udpegningen af habitatområdet er den mærkelige fisk Bæklampret og endelig er der i nyere tid også indvandret Odder.Fakta
Kommuner: Hedensted, Horsens
Areal: 1049 hektar
Ejerforhold: Private lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 71
Sidste måned: 129

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet