Vejen Mose

Beskyttelse
.BeskyttelseVejen Mose falder ind under naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser i § 3.

Vejen Mose er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 54.

Vejen Mose er udpeget som EF-habitatområde nr. 75.

Grundlag
Grundlaget for udpegningen som EF-fuglebeskyttelsesområde var oprindelig ynglende Tinksmed. Denne art forsvandt dog som ynglefugl formodentlig allerede omkring 1970, og i det reviderede udpegningsgrundlag fra 2005 er der ikke nævnt nogen fuglearter. Ligeledes har flere andre arter, der er opført på EF-fugledirektivets Bilag I, ynglet i tidligere tid: Engsnarre, Blå Kærhøg, Hedehøg og Natravn. Den eneste art på Bilag I, der yngler i dag, er Rødrygget Tornskade, men ikke i tilstrækkeligt antal til at kvalificere som udpegningsgrundlag.

Grundlaget for udpegningen af Vejen Mose til EF-habitatområde er forekomsten af fiskearten Bæklampret og habitatttyperne Brunvandede søer og vandhuller, Vandløb med vandplanter, Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse, Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv samt *Skovbevoksede tørvemoser. Den sidste er i tilbagegang i Europa og særligt prioriteteret i beskyttelsessammenhæng.


IBA-status

Ifølge BirdLife International kvalificerer Vejen Mose som Important Bird Area (IBA) nr. 54. Kvalifikationsgrundlaget er udelukkende lokalitetens status som EF-fuglebeskyttelsesområde.

Som fokusarter for Vejen Mose er i Caretakerprojektet udvalgt ynglefuglene Engsnarre, Blå Kærhøg, Hedehøg, Tinksmed og Rødrygget Tornskade.

Fakta
Kommune: Vejen
Areal: 461 hektar
Ejerforhold: Privat ejet , Mange lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Deregulering af Mosekanalen
- Rydning af birk
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 7
Sidste måned: 203

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet