Lille Vildmose

Beskyttelse
Lille Vildmose er fredet. Fredningssagen blev afsluttet i 2004, og endeligt afsluttet med udbetaling af erstatninger i 2009.
Det fredede område er på 7646 ha, en smule større end EF-fuglebeskyttelsesområdet.

Størstedelen af området er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

Lille Vildmose er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 7.

Lille Vildmose er, med samme områdeafgrænsning, dog med inddragelse af yderligere arealer mod vest, udpeget som EF-habitatområde nr. 18 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov.

Grundlag
Udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet, som revideret i 2005, er ynglefuglene Sort Stork, Blå Kærhøg, Kongeørn, Trane, Tinksmed, Hvepsevåge, Stor Hornugle, Mosehornugle, Sortspætte, Rødrygget Tornskade, Natravn og Hedelærke, som alle står på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I, samt trækgæsten Sædgås.

Udpegningsgrundlaget for EF-habitatsområdet er forekomsten af arterne Stor Vandsalamander og Damflagermus, samt tilstedeværelsen af en lang række plantesamfund, hvoraf de i beskyttelsessammenhæng særligt prioriterede habitattyper er Stabile kystklitter med urteagtig vegetation, Kystklitter med dværgbuskvegetation, Kystklitter med enebær, Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund, Aktive højmoser, Kilder og væld med kalkholdigt vand, Skovbevoksede tørvemoser og Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.

Lille Vildmose er Danmarks største højmose og en af de bedst bevarede lavlandshøjmoser i Nordvesteuropa.

Fakta
Kommuner: Greve, Mariagerfjord, Aalborg
Areal: 7393 hektar
Ejerforhold: Aage V. Jensens Fonde, Pindstrup Mosebrug og priva

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tørvegravning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Stop for tørvegravning
- Søretablering

Sidevisninger
Denne måned: 32
Sidste måned: 256

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet