Lille Vildmose

Status
Ynglefugle samt sjældne og fåtallige arter i Lille Vildmose.

I 2004 begyndte overvågningen af sjældne og truede ynglefugle i Lille Vildmose som omfatter Tofte Skov, Tofte Mose, Toftesø, Høstemark Skov, Portlandsmosen og Paraplymosen.
Primært overvåges der aktuelt og potentielt ynglende arter som er på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Sekundært desuden potentielt ynglende arter, som er på den danske røde liste.

Skarv:
2004: 3.629 par ved Toftesø (optalt 17/5 af Jens Gregersen).
2005: 3.906 par ved Toftesø (optalt af DMU).
2006: 3.459 par ved Toftesø (optalt af DMU).
2007: 2.600 par ved Toftesø (optalt af DMU).
2008: 1.988 par ved Toftesø (optalt af DMU).
2009: 1.755 par ved Toftesø (optalt af DMU).
2010: 1.509 par ved Toftesø.
2011: ca. 1.200 par ved Toftesø
2012: 753 par/reder ved Toftesø

Rørdrum:
2006: Hørt flere gange i maj måned ved Toftesø med op til to fugle.
2007: Een set flere gange i dagene 18-20/7 i nordlige del af Lille Vildmose.
2008: I perioden 25/5-21/6 høres og ses der Rørdrum i den nordlige del af mosen.
2009: I perioden 28/3-1/8 høres og ses arten i den nordlige del af mosen. Ved en lejlighed er der obs af to fugle. Ult. maj høres desuden en i Toftesø.
2010: I perioden 25/4-22/9 høres eller ses op til 3 fugle. Der er ikke set tegn på ungfugle.
2011: 6 paukende hanner. Fire i de tidligere gravefelter nord for Hegnsvej og to syd for Hegnsvej langs Ny Høstemarkvej.

Sort stork:
2007: En ungfugl set 1-4/9 flere steder i området mellem de to skove.
2008: En adult fugl ses trække mod nord i Mou.
2009: En sydtrækkende fugl ses 26/7.
2010: En set fra Lille Vildmosecenteret flyve mod Portlandsmosen.

Skestork:
2007: Een set 17-19/5 i nordlige del af Lille Vildmose.
2008: To fugle raster i dagene 9-11/5 i Toftesø.
2010: To iagttagelser af overflyvende enlige fugle, 15/4 og 10/5.

Sangsvane:
2008: En oversomrende i området.
2009: 1-2 fugle oversomrende i området.
2010: 1-5 2K fugle ses fortsat i maj-juni måneder.
2011: Enkelte ad. og 2K fugle set i yngletiden. 15/9 2 ad. med 6 juv.

Grågås:
2008: Yngler nu med i alt 5-7 par i Portlandsmosen,
tørvegravningsområdet og i Toftesø.
2009: Min. 5-7 par i Portlandsmosen, og det tidligere tørvegravningsområde samt enkelte par i Toftesø.
2010: Min. 10-15 par i Portlandsmosen, området nord for Hegnsvej og Toftesø.
Der største antal ynglefugle er 16 kuld med 86 gæslinger.

Atlingand:
2004: 1-3 fugle set 17/5-28/5 i Toftesø.
2005: Ingen iagttagelser.
2008: To hanner ses 27/5 i den nordlige del af mosen.
2009: Et par ses forår og sommer i den nordlige del af mosen.
2010: Et par set i området ved Hegnsvej med 9 og senere 6 pulli.
2011: Et kuld med 6 pull. Max. antal er 14 hanner og 4 hunner den 6. juni.

Hvepsevåge:
2004: 1-4 fugle sed ved Høstemark Skov, Toftesø og vestkanten af Tofte Mose. Ved Høstemark Skov er der flere gange set territorieflugt, men reden er ikke eftersøgt. Arten yngler sandsynligvis i begge skove.
2005: Færre iagttagelser end i 2004. 0-1 par i Tofte Skov. 1 ynglepar i Høstemark Skov hvor en rede blev fundet 31. juli og kald fra unger kunne høres nær reden.
2006: To iagttagelser i Tofte Skov. 11/6 2 og 5/7 3. Ingen tegn på ynglefugle.
I Høstemark Skov er der færre iagttagelser end i 2005. 0-1 par. Arten er set og der er fundet flere udgravede hvepseboer.
2007: To iagttagelser i maj/juni i Tofte Skov samt et par iagttagelser i juli ved Toftesø.
I Høstemark Skov et par, men ingen tegn på ynglevirksomhed ved en fundet rede. Desuden tre fugle set over området 17/8.
2008: I juni-august ses ved adskillige lejligheder Hvepsevåge i territorieflugt over skoven, men det lykkes ikke at finde en evt. rede. I Tofte Skov ses 29/5 en fugl over Vesterskov.
2009: Ses fåtalligt i Høstemark Skov og Tofte Skov. Ingen indikation af ynglevirksomhed.
2010: Der ses territoriehævdende fugle over Høstemark Skov i ynglesæsonen, men ingen tegn på ynglevirksomhed. Desuden et par observationer af fugle i Tofte Skov.
2011: Der har været et yngleforsøg i Tofte Skov, hvor en nybygget og benyttet rede blev fundet i efteråret.

Rød glente:
2004: Spredte iagttagelser. Set ved Høstemark Skov, syd for Portlandsmosen, ved Toftesø og fennerne NV for søen.
2005: Kun iagttagelser i træktiden.
2006: Mange iagttagelser. I Tofte-området 21/2-10/10 12 obs. I Høstemark Skov 25/3-31/5 5 obs.
2007: Enkelte iagttagelser i træktiden og om sommeren.
2008: I perioden 13/3-25/10 er arten registreret med i alt 43 fugle. Meget tyder på, at der findes et ynglepar i nærheden.
2009: Mange obs frem til 1. juni; herefter kun få iagttagelser.
2010: Der ses næsten udelukkende trækkende og overflyvende fugle.
2011: Der ses mange på forårstræk, som oftest enlige eller nogle få sammen.

Havørn:
2004: Iagttaget ved Toftesø: 17/3 1 ad., 16+18+21/4 1 2K og ved Høstemark Skov: 5/9 1 1K kortvarigt rastende og derefter SV.
2005: 7 forskellige ørne set i perioden. En 2K fugl ses 29-30/3 ved Toftesø. Fra 24/4-11/5 ses op til 5 ørne ved søen, heraf er 2 adulte. Fra 5/8 - primo sept. ses en 2K Havørn i området.
2006: Der har været Havørne ved Toftesø og Tofte Skov fra 24/3 og året ud. I foråret er der 3 fugle og der ses parringsdannelse mellem de to ældste inkl. påbegyndt bygning af rede. Sidst på sommeren afløses parret af to ældre ørne. Disse er fortsat i området og er helt tydeligt et par.
2007: Et adult par har været tilstede i Tofte-området det meste af året, men har mod forventning ikke ynglet. Detuden 1-2 yngre Havørne i foråret.
2008: Hele året opholder der sig to adulte ørne i området, hvor de især ses ved Toftesø. Medio april findes der en færdigbygget rede i Tofte Skov, men der ses ingen tegn på yngleaktivitet.
Derudover er der i perioder mindst tre yngre ørne ved søen.
2009: Ses næsten dagligt i april-maj og igen i juli-september ved Toftesø. I løbet af foråret findes endnu en stor rede i Tofte Skov som menes bygget af Havørn, men ingen tegn på ynglen ses.
2010: Ørneparret set ofte ved Toftesø. I april-maj måned er vi sikre på at parret yngler. Ved tre besøg kan vi konstatere at der er en unge i reden. Medio juli ses den flyve fra Toftesø.
2011: I det tidlige forår kigger vi forgæves efter ørneparret ved deres rede, men først i slutningen af april findes en nybygget rede, hvor parret yngler. Reden holdes under observation fra slutningen af maj og indtil ungen forlader reden mellem 23. og 30 juni.
Ungen ses første gang flyve med de gamle ørne 18. juli.

Slangeørn:
2004: Tofte Mose havde igen i 2004 besøg af Slangeørn i en længere periode. Første melding kom 30/5 og frem til 13/6 rapporteres iagttagelser af en mørk fase. 11/7 opdages der en lys fase og denne fugl ses hyppigt indtil 22/8.
2005: Ingen iagttagelser.

Rørhøg:
2004: Toftesø: 1 par set mange gange. Territorieflugt, redebyggende og yngleforsøg. Portlandsmosen: 1-2 par. 1 par i den sydlige del havde ynglesucces og fik 3 unger, hvoraf mindst de 2 kom på vingerne.
2005: Toftesø: Et par byggede rede i foråret, men parret gennemførte ikke yngel.
Portlandsmosen: 2-3 ynglepar. Der er dog kun set en ungfugl.
2006: To par bygger rede i Toftesø. Måske en han og to hunner. Der kommer to unger på vingerne fra den ene rede. 2-3 par i Portlandsmosen, hvor det ene par fik mindst to unger på vingerne.
2007: Ses ved Toftesø uden tegn på yngel.
I Portlandsmosen ses tre hunner og to hanner i yngleperioden. Senere ses 4 1K fugle i nordlige del af Lille Vildmose.
2008: Et par gør yngleforsøg i Toftesø, men opgiver. I Portlandsmosen er der også ynglefugle, men der ses ikke unger. Det gør der derimod i området nord for Hegnsvej, hvor et par får tre unger på vingerne.
2009: Et par yngler og får 4 unger på vingerne i området nord for Hegnsvej. 1-2 par ses desuden i Portlandsmosen, men der er ikke viden om deres ynglesucces.
2010: Det første par ses 26/3. 3-4 par har ynglet eller gjort yngleforsøg. 1 par fik 3 unger og der ses derudover endnu 3 ungfugle.
2011: Der er 5-6 par i Mellemområdet og Portlandsmosen. Det ser dog ud til at kun 1-2 par har ynglesucces.

Blå kærhøg:
2004: Ingen tegn på ynglefugle i 2004. I det tidlige forår sås 1 han og 1 hun der tydeligvis dannede par, men ingen senere iagttagelser bekræftede dette.
2005: Ingen ynglefund. Der ses dog 4/6 1 Tofte Mose, 18/6 1 han Tofte Mose og 7/7 1 han Lille Vildmose nord. En 1K fugl 28/8 ved Høstemark kan være en tidlig trækfugl.
2006: Kun en iagttagelse udenfor vinter- og træktiden. 4/6 1 han ved Høstemark Skov.

Hedehøg:
2006: Primo maj opholder der sig en han i nogle dage ved Lillesø. Ses mobbe en Rørhøg han. 7/6 ses en hun angribe en Kongeørn over Tofte Mose.
2010: En observation af en har fouragerende over markerne nord for Toftesø.

Kongeørn:
2004: Høstemark Skov: Meget aktive og synlige hele året. Reden fundet og overvåget nogle gange. Yngleresultat: 1 unge som kom på vingerne. Set flyve over skoven første gang 1/8.
Tofte Skov: Meget lidt aktive. Reden fundet. 1 ad. set flyve til reden en gang og 1 ca. 5K set kredse over skoven nær redestedet. Den adulte ses hyppigst f.eks. også flyve territorieflugt både forår og efterår.
2005: I alt 7 forskellige Kongeørne er set i perioden. Tofte Skov: To stationære ørne ses regelmæssigt, men der er ikke meget der tyder på pardannelse. Kun ved få lejligheder ses der territorieflyvning. Fra sidst i august ses en yngre (2K?) ørn i området. Høstemark: Parret ses meget tit flyve over skoven og har igen ynglesucces. En unge ses første gang flyve 17. juli.
2006: Den gamle ørn, som formentlig er en han, ses hele året i Tofte-området. Desuden mindst to andre yngre Kongeørne i perioder.
I Høstemark Skov ses ungen fra 2005 stadig i januar. Parret bygger ny rede nær den gamle og anvender den. Den 23/5 er der tegn på at der er unge(r) i reden og den 20/6 er reden tom. Den 7/7 ses ungen flyve sammen med de gamle fugle. Ungen ses sidste gang 11/9. Dog en obs af en ungfugl 29/10.
2007: I Tofte Skov ses Kongeørn for sidste gang i april. Territoriet synes således forladt.
I Høstemark Skov fortsætter ynglesuccessen idet der igen i år kom en unge på vingerne. Den blev set forste gang så tidligt som 1/7, og befandt sig i området til 12/8.
Det er dog sansynligvis den der senere ved flere lejligheder ses sammen med det nye ynglepar i Sydøstvensyssel og deres unge.
2008: For 6. år i træk kommer der en unge på vingerne fra parret i Høstemark Skov. Den ses første gang flyve 7/7.
2009: Parret i Høstemark Skov yngler for 7. gang og får igen en unge på vingerne. Den ses første gang 1/8 og den opholdt sig nær redelokaliteten hele den efterfølgende vinter.
2009: Parret i Høstemark Skov får igen en unge på vingerne. Den ses første gang flyve 1/8 og forblev på eller nær ynglelokaliteten indtil begyndelsen af den ny ynglesæson.
2010: Ørneparret i Høstemark Skov får igen en unge på vingerne. Den ses flyve over skoven første gang 12/7.
I Tofteområdet ses der med mellemrum en 2-3K ørn og fra ultimo sept. ses den ofte sammen med en ældre - 5K - ørn. Denne er tydeligt den mindste og ses flyve guirlandeflugt.
2011: Kongeørnene i Tofte Skov er meget aktive med bl.a. guirlandeflyvning i det tidlige forår. De har også deres luftkampe med Havørnene når de mødes.
I Høstemark Skov går alt planmæssigt med ørneparrets unge, som ses flyve over skoven første gang den 15. juli.

Lærkefalk:
2004: Efter et muligt yngleforsøg i 2003, er der blot iagttagelser af forbi-trækkende fugle.
2005: Kun iaggtagelser fra Høstemark af formodede trækfugle 8/6 og 6/8.
2006: Kun iagttagelser af trækkende i maj og august.
2007: Kun iagttagelser 28/4 - 6/7 og 25/8 - 30/9.
2008: Fra medio maj til primo juli ses der jævnligt Lærkefalk og på fire datoer to fugle samtidig. Medio september til 17/9 ses der igen Lærkefalke. Der er mistanke om yngleforsøg.
2009: I perioden 8/5-21/6 ses 1-4 fugle i den nordlige del af mosen, som oftest fouragerende på den store bestand af guldsmede.
2010: I perioden 29/5 - 22/9 ses der 1-2 fugle i den nordlige del af Lille Vildmose og i Høstemark Skov. Men der findes ingen tegn på at de har ynglet.
2011: I perioden 24. april-31. juli ses der regelmæssigt Lærkefalke i Mellemområdet og Portlandsmosen. Max. 4 fugle den 2/6.

Vandrefalk:
2006: 1-2 fugle i området fra 31/8.
2007: Få obs i foråret indtil 16/5, men hyppigere i efteråret fra 7/8.
2009: Ses i perioden 14/2-2/5 med et ukendt antal unge og adulte fugle, og igen 12/8 og året ud igen med unge og gamle fugle.
2010: Set i første halvår indtil 21/6 med 1-2 fugle. I andet halvår ses de første to 13/9.
2011: Ses hyppigt med 1-2 fugle i vinter- og træktiden. En farveringmærket fugl viste sig at stamme fra Finsk Lapland.

Vagtel:
2007: Hørt med op til 4 fugle i nordlige Lille Vildmose fra 4/6 - 9/8.
2011: Grundige optællinger og natlytninger max. antal 17 den 11. juli.

Plettet Rørvagtel:
Arten er hørt på 7 lokaliteter i Mellemområdet og Portlandsmosen.

Engsnarre:
2007: Hørt ved Birkesø fra 29/5 - 3/6.
2011: Hørt 1-2 fugle ved et par lejligheder i juni og juli.

Trane:
2004: Tofte Mose: 1 par ynglede på deres ”gamle” redeplads og fik en unge på vingerne.
Et par samt en yngre fugle sås på markerne nord for Paraplymosen. Ingen tegn på yngel. Det er måske dette par der ses i Tofte Mose senere på foråret. Midt på sommeren ses flere gange 1 fugl gående i passende afstand fra yngleparret og deres unge.
2005: Tofte Mose: To Traner ankommer 29/3 til den sædvanlige redeplads og blev også set her 30/4, men forsvinder snart herefter. Porsemose: Et par ynglede og fik en unge på vingerne. Parret blev opdaget så sent som 8/5 og ungen ses første gang 8/6.
2006:
Tofte Mose: Kun en iagttagelse. 24/5 to Traner letter fra højmosen.
Lille Vildmose nord: 2/4 kommer 3 Traner fra SV og flyver mod Høstemark Skov. Undervejs får de følgeskab af yderligere to.
Det er formentlig de sidstnævnte der yngler på en ny lokalitet og får en unge på vingerne. Derefter ses alle tre ofte på Høstemark Mose.
2007: På Tofte Mose er der to fugle i sidste halvdel af marts, derefter blot een indtil 19/6.
I nordlige Lille Vildmose ved Høstemark ses et par fra 3/4, men ingen tegn på yngel. Parret ses i området indtil 4/11.
2008: Mindst et par gør yngleforsøg i den nordlige del af mosen, hvor de ses hele sommeren og i det tidlige efterår. Medio maj til medio juni er der desuden mellem 5 og fugle i området, og senere 14/9 og 16/10 ses hhv. 10 og 17 Traner.
2009: Et ynglepar i den nordlige del af mosen får en unge, mens endnu et par formentlig ikke får ynglet. Desuden ses der i perioden 25/6-1/12 en større flok på max. 24 Traner forskellige steder i mosen.
2010: De første to ses 18/3, men ved månedsskiftet april/maj er der i alt 14 Traner i området. I den følgende tid ses der 10-20 Traner. 27/6 ses to ad. med to pulli, men senere forsvinder den ene. En flok på ca. 10 ses jævnligt i efteråret, samt yngleparret + unge og endnu en ungfugl med beskadiget ben.
2011: Et par ynglede med succes i Toftefenner. Derudover 4-6 par som opholdt sig nord for Hegnsvej og syd for Hegnsvej langs Ny Høstemarkvej. Største antal er 27 den 13/11.

Klyde:
2008: Ny ynglefugl. Op til 16 ses i området (26/4) syd for Hegnsvej og der registreres 3-4 rugende fugle. Der ses pulli, men de forsvinder. Nord for Hegnsvej er der 2 par. Her får et af parrene en næsten flyvefærdig unge, som dog også forsvinder.
2009: 3-5 par yngler og får unger, men de forsvinder inden de når at komme på vingerne.
2010: 3-4 ynglepar og største antal 54.
2011: 6-8 par. Flere kuld mislykkes, men der ses to kuld med hhv. 2 og 3 pull.

Stor regnspove:
2004: Der er formentlig 4-5 par på Tofte Mose og 1-2 par på fennerne NV for Toftesø.
2005: Uændret status med ca. 5 par på Tofte Mose og 2 par NV for Toftesø.
2006: Uændret status i forhold til 2005.
2007: I Tofte Mose 4-6 par, Høstemark Mose har territoriehævdende fugle og ved Møllesøvej ses en ad. med en unge.
2008: I Tofte Mose vurderes bestanden til at være på de sædvanlige 5 par. I den nordlige del af mosen er der flere territoriehævdende par, men det er uvist om de yngler.
2009: Status quo med 5-6 ynglepar på Tofte Mose.
2010: 5-6 ynglepar på Tofte Mose.
2011: Uændret status. Største antal rastende er 175 den 25. juni.

Tinksmed:
2005: Kun iagttagelser af trækkende og rastende fugle. En eftersøgning af arten på Tofte Mose gav ikke resultat.
2005: Ingen iagttagelser.
2009: Ses enkeltvis og i småflokke i ynglesæsonen, og ved en enkelt lejlighed ses sangflugt.
2010: Største antal rastende 3/8 70. Ved en enkelt lejlighed en syngende.
2011: Største antal er 43 den 4/7.

Stor hornugle:
2004: Kun iagttagelser fra nærliggende Kongerslev Kalkværk af 1 fugl.
2005: Ved Kongerslev Kalkværk ses der frem til ultimo maj kun en fugl, men herefter ses der ved flere lejligheder to.
2006: Kun obs af 1-2 ugler ved Kongerslev Kalkværk. Ingen tegn på yngel.
2007: Parret ved Kongerslev Kalkværk fik meget sent 2 unger, som blev ringmærket.
2008: Parret ved Kongerslev får 2 unger, og selvom den ene af de gamle fugle omkommer, lykkes det for den anden at opfodre ungerne.
2009: En fugl opholder sig i yngleområdet, men ses kun sjældent.
2010: Har ynglet og fået en unge.
2011: Ikke sikker viden, men parret har måske fået en unge.

Mosehornugle:
2004: Kun en iagttagelse: 15/4 1 fou. over Birkesø er formentlig en trækfugl.
2005: Enkelte iagttagelser i træktiden samt 7/7 hvor 2 fugle ses jager og raster sammen på Tofte Mose.
2006: Kun obs fra Birkesø i træktiden.
2008: En rastende 5/5 i Tofte Skov.
2010: Obs af 1-2 i januar og 1 trækkende i marts.

Perleugle:
2007: Hørt ved Toftesø 5/5 og i Tofte Skov 15/10.

Natravn:
2004: Eftersøgt en gang på lokalitet, hvor den tidligere er truffet, men uden resultat.
2005: Flere eftersøgninger i begge skove gav ikke resultat.
2006: 11/6 hører Birgit og Peter Knudsen 1-2 i området ved Sandhusene.
2007: Ingen observationer.
2008: Der høres en "syngende" 23/7 i området ved Sandhusene.
2009: Eftersøgt i det sædvanlige yngleområde, men uden held.
2010: Eftersøgt uden held.
2011: En set 10. maj ved Toftesø. I Tofte Skov høres der en flere gange den 4/6. En ses på Ny Høstemarkvej om aftenen den 16/9. Først- og sidstnævnte er med al sansynlighed trækfugle.

Sortspætte:
2004: Tofte Skov: Ingen aktive redehuller fundet, men arten træffes i 2-3 områder i skoven.
2005: Arten er i tilbagegang. Tofte Skov: 0-1 par. Kun registreret få gange. Høstemark Skov: Ingen registreringer.
2006: Fra 5/2 - 17/5 iagttagelser af enkelte fugle i Tofte Skov. Ingen ynglefund.
I Høstemark Skov blot 19/8 1 hørt.
2007: Hørt 25/3 og 4 fugle set sammen 28/3 i Tofte Skov.
Hørt 6/6 og 13/7 i Høstemark Skov.
2008: Blot to iagttagelser fra Tofte Skov samt tre øvrige i den nordlige del af området.
2009: Tre obs af "syngende" fulge i Tofte Skov.
2010: En hørt i oktober i Høstemark Skov.
2011: Hørt flere gange på forskellige lokaliteter i Tofte Skov. I år også et par observationer fra Høstemark Skov.

Grønspætte:
2005: I kraftig tilbagegang. Tofte Skov: Et par + 1-2 mulige par. Høstemark Skov: Yngler muligvis. Ynglede tidligere med 3-4 par.
2006: Synes i fremgang igen. Tofte Skov har 2-3 par. 14/6 ses 3 nyudfløjne unger på Bøgebakken. Høstemark Skov har 0-1 par.
2007: Hørt 18/5 og 8/8 i Tofte Skov samt 6/6 og 13/7 i Høstemark Skov.
2008: 29/3 høres der tre i Tofte Skov samt 1 i Gl. Enge, Tofte Skov.
2009: Hørt en gang i Høstemark Skov samt et ynglepar med unger i Tofte Skov.
2010: En hørt i marts i Høstemark Skov.
2011: Iagttagelser i Høstemark Skov og ved Toftesø samme dag i januar. Tre iagttagelser af enlige fugle i Tofte Skov.

Vendehals:
2005: To registringer - 11/6 1 Bøgebakken, Tofte Skov og 1 hørt 26/6 ved Toftesø. I Høstemanrk Skov er der to iagttagelser fra træktiden.
2006: Ingen iagttagelser.
2008: 29/5 høres en ved Sandhusene i Tofte Skov.

Hedelærke:
2009: En hørt synge ved Knarmou.
2010: 1-2 ynglepar. Syngende hanner hørt og set flere gange på Tofte Bakke og ved Kragelundsporten.
2011: Et y-par samt en syngende han hørt to gange i Tofte Skov. En syngende i Høstemark Skov den 3/4.

Sortstrubet bynkefugl:
2008: En han syngende 10/4 er formentlig en på forbitræk.

Blåhals:
2010: Et muligt y-par i Lille Vildmose.
2011: Et muligt y-par i Lille Vildmose.

Korttået træløber:
2006: En hørt synge 11/6 på Bøgebakken.
2007: Hørt synge 2/6 Elleskov, Tofte Skov.

Rødrygget tornskade:
2004: Tofte Skov: min. 8 par. Høstemark Skov: 1 muligt par.
2005: Tofte Skov: 10-12 par. Høstemark Skov: 2 par. Desuden 3 par i området mellem de to skove.
2006: Tofte Skov: 5-6 par. Arten ikke eftersøgt så intenst som i 2005. Høstemark Skov: 1 par. Lille Vildmose nord: 2 par.
2007: Tofte Skov 3-10 par, Mellemområdet 3 par og Høstemark Skov 3 par.
2008: Tofte Skov min. 6-7 par, Mellemområdet 2 par og Høstemark Skov 3 par.
2009: 12 par i hele området, heraf de 9 i Tofte Skov.
2010: 9 par i Tofte Skov og 3 par i nordlige del af mosen.
2011: 12 par i Tofte Skov, 2 par i Tofte Mose, 1 par i Høstemark Skov og 2 par i Portlandsmosen.

Rastefugle i Lille Vildmose - 2004/2005

Lille Vildmosegruppen (10 m/k) foretager jævnligt optællinger i mosen og ved søen. Bl.a. også en koordineret midvintertælling af svaner og gæs hvert år i januar måned. En del af de nedenstående tal er resultatet af denne tælling.

Vinter 2004/2005:
Sangsvane 1750, Pibesvane 57, Sædgås 764, Kortnæbbet gås 1, Grågås 10, Canadagås 618, Bramgås 10, Gråand 500, Havørn 1, Vandrefalk 1-3, Dværgfalk 1-3, Stor tornskade 2-3.
Forår 2005: Pomeransfugl 2.

For vinteren 2005/2006 er de tilsvarende tal:
Sangsvane 1750, Pibesvane 39, Sædgås 946, Kortnæbbet gås 1, Blisgås 6, Canadagås 850, Bramgås 1, Gråand 850, Havørn 1, Vandrefalk 2, Dværgfalk 1, Stor tornskade 2-3.
Forår 2006: Pomeransfugl 3.

Vinteren 2006/2007:
Sangsvane 1155, Pibesvane 140, Sædgås 1050, Kortnæbbet gås 21, Blisgås 2, Canadagås 770, Bramgås 3, Havørn 3, Blå kærhøg 3-4, Vandrefalk 3-5.

Vinteren 2007/2008:
Sangsvane 710, Pibesvane 23 (på nærliggende Kongerslev Kær 259), Sædgås 1021, Kortnæbbet gås 3, Blisgås 3, Canadagås 1300, Bramgås 8, Havørn 3, Blå kærhøg 4, Vandrefalk 3-4.

Vinteren 2008/2009:
Sangsvane 7-800, Pibesvane 37, Sædgås 1196, Canadagås 600, Havørn 1-2 imm., Blå kærhøg 3-4, Vandrefalk min. 2.

Vinteren 2009/2010:

Fakta
Kommuner: Greve, Mariagerfjord, Aalborg
Areal: 7393 hektar
Ejerforhold: Aage V. Jensens Fonde, Pindstrup Mosebrug og priva

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tørvegravning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Stop for tørvegravning
- Søretablering

Sidevisninger
Denne måned: 29
Sidste måned: 256

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet