Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle


Et vue over en del af Aggersborggård Vildreservat med Borreholm midt i billedet. Vadestenene er blottede p.g.a. lavvande. Holmen, der rummer en stor Stormmågekoloni er lukket for adgang.

Beskyttelse
Hele omådet falder ind under de generelt beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelselovens § 3.

Aggersborg Vildtreservat omfatter landarealer ved Aggersborggård, øer og holme som Borreholm, Digeløre Holm, Langholm og Sønderslette samt tilstødende vandareal. Miljø- og energiministeren har med virkning fra 1. september 2000 revideret reservatordningen for Aggersborggård. Reservatet dækker i alt ca. 255 ha, heraf ca. 128 ha søterritorium og ca. 127 ha landareal. I reservatområdet er der forbud mod jagt på vandfugle. Desuden er der forbud mod færdsel på reservatets landareal.

lokaliteten er en del af Ramsarområde nr. 6.

Hele lokaliteten er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 8.

Grundlag
Grundlaget for udpegningen til EF-fuglebeskyttelsesområde er ynglende Klyde, Almindelig Ryle og Havterne, som alle står på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I og samtidig yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den internationale bestand, samt trækgæsterne Sangsvane og Kortnæbbet Gås, der forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at de i området forekommer med 1 % eller mere af den samlede bestand inden for arternes trækvej.

Aggersborggård Vildreservat har særlig status begrundet i områdets gode ynglebetingelser for måge- og vandfugle. På engene og holmene træffes blandt andet Stormmåge, Hættemåge, Havterne samt Strandskade og Klyde.
Som rasteplads er reservatet værdifuldt for mange vandfugle. Det gælder Grågås, Kortnæbbet Gås, Hjejle, Vibe og Alm. Ryle.

Fakta
Kommuner: Jammerbugt, Vesthimmerlands
Areal: 1660 hektar
Ejerforhold: Privat

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 111
Sidste måned: 180

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet