Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Tystrup-Bavelse Søerne

Beskyttelse
I ornitologisk henseende udgør Tystrup og Bavelse Søerne et meget værdifuldt område med et rigt varieret fugleliv året igennem. Netop det rige fugleliv har været grundlag for en fredning af store dele af søerne og en del af landskabet omkring, og er desuden samtidig årsag til en udpegning som EF- fuglebeskyttelsesområde.

Tystrup og Bavelse sø med bredder samt marker ved Bavelse og Gunderslevholm vest for Skelby, ialt 1960 ha er udlagt som EF- Fuglebeskyttelsesområde. Søen er desuden udpeget som EF-habitatområde (se Skov-& Naturstyrelsens hjemmeside under "NATURA 2000" ).
Ydermere er søen med moser og enge omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 hvilket vil sige at deres tilstand ikke må ændres uden amtsrådets tilladelse.

Søerne med omgivelser er fredet, udgør i alt 3750 ha ved en landskabsfredning i 1960erne, der indebærer en løvskovsbinding i et vist omfang, forbud mod motorbådssejlads og generelt udstykning samt bebyggelse.

Kanosejlads bliver reguleret efter en særlig bekendtgørelse, (indebærer at der er sat loft over antallet af udlejningnskanoer), forbud mod sejlads i visse zoner, bl.a ved Kellerød Skov, Rejnstrup Holme og ved Hammeren, samt forbud mod sejlads efter solnedgang og forbud mod landgang ved særligt afmærkede følsomme områder. Det kniber imidlertid med at håndhæve disse regler.Grundlag
Landskaber, plante og dyreliv, ikke mindst fuglene.

Her skal specielt nævnes: Forekomst af Rørhøg, Isfugl, Havørn, Sangsvane, Sædgæs, Troldand, Taffeland, Klyde, Fjordterne og Dværgterne

Fakta
Kommuner: Næstved, Sorø
Areal: 1964 hektar
Ejerforhold: Overvejende privat eje på forskellige lodsejere.

De tre alvorligste trusler:
- Fiskeri
- Sejlads
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 225
Sidste måned: 411

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet