Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gudenådalen ved Randers


isfugl Foto: Benny Kristensen

Beskrivelse
GUDENÅDALEN

Delområder: Vorup Enge, Væth Enge, Hornbæk Enge, Stevenstrup Enge, Midtbæk og Halslund – Værum Enge.

I DOF regi medtages desuden følgende delområder: *Gudenåparken, Dronningborg Bredning, Kristrup - Romalt Enge og Tjærby Enge.

* disse områder er dog ikke en del af de 840 hektar.

Naturgenopretningen er en del af projekt Vandmiljøplan II. Projektet startede i 2003 og forventes at være afsluttet i 2012.

Alle områderne som etableres ved Gudenåen er meget tidevandspåvirket. Samlet areal er ca. 840 hektar og formålet er at fjerne omring 200 tons næringsstoffer årligt, som herved ikke når ud i Randers Fjord og Kattegat. Disse bynære områder er dog en uhyre stor sidegevinst for områdets beboere, og i særdeleshed for vore fugle og dyreliv som i den grad blomster op igen ved Gudenåen.

Vorup Enge

Med en beliggenheden nær Randers bymidte og lige op ad motorvejens rasteplads ved Gudenå er området uhyre let tilgængeligt.

De tidligere våde engarealer blev inddæmmet og afvandet i 1951. Naturgenopretningsprojektet startede her i 2003. I starten af 2004 blev der brudt hul på digerne og gudenå kunne igen oversvømme området. Inden da var der dog sket et utilsigtet digebrud lige før jul 2003. Det medførte bl.a. at en gravko, som endnu var i gang med arbejdet pludselig stod midt i engsøen omgivet af vand og diverse vandfugle.

Det samlede areal er på 105 ha. Aage V. Jensen fonde har desuden bygget tre fugletårne og et undervisningsauditorium, faciliteter som ikke er planlagt i de øvrige områder. Fonden har desuden for at lette tilgængeligheden fra Randers, finansierede en stibro over Gudenå (hægtet på jernbanebroen).

Nu fremstår Vorup Enge som et tidevandspåvirket vådområde med en stor engsø, som ved lavvandet har mere eller mindre udbredte mudderflader. Desværre deler området skæbne med mange andre naturgenopretningsprojekter, med en massiv tilgroning med især dunhammer og begyndende pilekrat pga. mangelfuld afgræsning og naturpleje.

Væth Enge

Væth Enge ligger umiddelbart øst for Langå på Gudenåens sydside og støder op imod Laksegården er ca. 100ha. Adgangsforhold: Af markvej i Væth, parkering ved vandværket afstand til området ca. 1,5km. Langs området er der en skiltet natursti, som dog kan være noget oversvømmet i fugtige perioder.

Der drives i øvrigt andefuglejagt i området.

De oversvømmede enge blev inddæmmet i 1931 hvor dige, dræn og pumper ændrede vådområdet til dyrkede arealer. Naturgenopretningsprojektet startede i 2007 hvor dræn og kanaler blev fjernet. Digerne blev brudt den 1. oktober 2007.

Der er udsat får og kvæg til afgræsning, men det skal blive spændende om der er nok dyr i området til at holde det effektiv afgræsset.

Hornbæk Enge

Hornbæk Enge ligger vest for Randers og nord for Gudenåen. Engene ligger på begge sider af motorvejen, og etableres imellem Svejstrup bæk og Fladbro. Arealet er på omkring 110 hektar.

I øjeblikket er der et stort anlægningsarbejde i gang i området, da fx kolonihaver og motorvej skal sikres med diger, dræn og pumpehus skal endvidere fjernes mm.

Området blev inddæmmet og afvandet i 1959. Genopretningsprojektet startede her i 2008 og man forventer at få området oversvømmet i løbet af 2010.

Modsat de øvrige områder bliver der mulighed for færdsel af ”pramdrage- stigen” og endvidere bliver der etableret ”fugle- øer” som ligeledes ikke er etableret i de andre områder.

Fakta
Kommune: Randers
Areal: 1776 hektar
Ejerforhold: private og Randers Kommune

Sidevisninger
Denne måned: 165
Sidste måned: 199

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet