Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Hjarbæk Fjord & Simested Ådal


Skals Åen.

Beskrivelse
Hjarbæk Fjord er den inderste del af Limfjorden. Den ligger ca. 10 km nord for Viborg og 20 km øst for Skive. Den er ret lavvandet og har tilløb fra fire å-systemer: Fiskbæk Å, Jordbro Å, Skals Å og Simested Å. Vandtilførslen er meget stor, og fjorden modtager 16 % af den samlede årlige vandtilførsel til Limfjorden. Ved den nordlige ende af fjorden ligger Ørslevkloster Sø, hvorfra der er et lille udløb til fjorden.

I 1963, efter mange diskussioner, blev arbejdet på dæmningen over Virksund påbegyndt. Det viste sig at dæmningen bevirkede et betragteligt fald i fjordens saltindhold, der medførte en betydelig fiskedød. Desuden blev fjorden udsat for tiltagende forurening pga. de store mængder af kvælstof og fosfor der blev tilført af åerne fra oplandet. I 1970’erne blev Hjarbæk Fjord erklæret for ”død”. Først i 1991 fik portene i slusen gennem dæmningen udvidet åbningstid, for at sikre en bedre udskiftning af vandet i fjorden. Vandkvaliteten er sidenhen langsomt forbedret, men den har endnu ikke nået det ønskede niveau.

Hjarbæk Fjord, blev den 1.2.1967 udpeget til Vildtreservat. I Hjarbæk Fjord er jagt, motorsejlads med mere end 8 knob og brætsejlads ikke tilladt. De samme regler gælder i Ørslevkloster Sø.

Landet omkring fjorden er præget af et meget kuperet landskab, der blev dannet under den seneste istid.

Områder med rørskove er begrænset, og de findes primært omkring å-udløbene, særligt Simested Å og Skals Å. Der er store engområder i de tilstødende ådale (særligt Simested og Skals Å) samt ved Lynderup gård og i mindre udstrækning ved Strandet.

Fugle:
Ynglefugle:
Kun et beskedent antal svaner og nogle få andefugle yngler ved fjorden, men rørskoven tiltrækker ynglende fugle såsom rørhøg, blishøne, skægmejse, vandrikse og rørsanger. Rørdrum er i visse år hørt pauke i rørskoven ved udløbet af Skals Å

Træk- og rastefugle:
Hjarbæk Fjord er en vigtig lokalitet for mange fuglearter hele året rundt, men er især af betydning for rastende andefugle om efteråret og om vinteren. I denne periode ses mange tusinde vandfugle på lokaliteten. I meget hårde vintre med is samles fuglene i vågerne nord og syd for slusen i Virksunddæmningen og ved de 4 å-udløb.

Især hvinand, pibeand, gråand, stor skallesluger og blishøne optræder i store flokke på fjorden. I mindre antal ses især lille skallesluger, toppet- og sorthalset lappedykker, krikand, taffeland og troldand. Knopsvane, sangsvane og grågås ses i større tal på fjorden eller på de omkringliggende marker og enge

Rovfugle ses i området vinteren igennem. Vandrefalke især på eng-områderne og også havørn. Fiskeørne raster i sensommer og tidligt efterår og ses hyppigt for eksempel ved Kølsen, Nederhede og Strandet.

Om foråret dukker trækkende vadefugle op og raster kortvarigt i området. Tallene er beskedne, men vibe og hjejle kan optræde i større flokke. De bedste steder at se vadefugle er engene ved Strandet, og der er altid rødben omkring slusen ved Virksund om vinteren.

Adgangsforhold
Nord for Viborg kan man køre ad ruterne 26 eller 533, der fører hen til hhv. den vestlige og østlige side af Hjarbæk Fjord. Man kan køre hele vejen rundt om fjorden på offentlige veje (en tur på ca. 42 km) med mulighed for at holde pause ved forskellige udsigtspunkter. Det er en god idé at medbringe et teleskop, da der tit er stor afstand til fuglene.

Oversigtskort med udsigtspunkter, p-pladser osv.:
Se Google-map : https://maps.google.dk/maps/ms?msid=208344396376713563653.0004d64eb7123d5718c1b&msa=0

Udnyttelse
Oplandet udgøres for største delen af landbrugsland.

Fjorden udnyttes rekreativt. Der er flere fritidsfiskere, som primært holder til i Hjarbæk og de små fiskerlejer Kvols og Knudby. I Hjarbæk er der også en mindre havn med fritidsskibe, bl.a. de for fjorden kendte sjægter.

Der er fire sommerhusområder fordelt rundt om fjorden, ved Hjarbæk, Ørslevkloster Sø, Lynderup og nord for Strandet.

Der er ofte aktivitet på vandet af bl.a. kanoer og kajakker.

Fakta
Kommuner: Skive, Viborg
Areal: 4901 hektar
Ejerforhold: Statsejet og privatejet

De tre alvorligste trusler:
- Dambrug
- Sommerhuse
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Reduceret vandforurening

Sidevisninger
Denne måned: 199
Sidste måned: 386

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet