Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave


Horsens Fjord ved Brigsted

Beskrivelse
Området Horsens Fjord, Svanegrund og Endelave er et 42.880 ha stort EF-fuglebeskyttelses- og Ramsarområde ved mundingen af Horsens Fjord. Det strækker sig fra Søby Rev syd for Hov, ned langs med kysten over Gylling Næs ind i Horsens Fjord til Stensballe Skov, og herfra i en linie til den sydlige del af fjorden mellem Snaptun og Hjarnø, syd om Endelave, øst om Svanegrund og tilbage til Søby Rev. Det omfatter således foruden havet og kysten øerne Vorsø, Alrø, Hjarnø og Endelave.
Kyststrækningerne er i vidt omfang præget af smalle bræmmer af strandenge med islæt af strandrørsump.
Ved Horskær ligger et strandengs- og strandrørsumpsområde med laguner og strandsøer indenfor en tidligere barriereø. Længere sydpå ved Kalsehoved forefindes der gamle strandvolde, og i den yderste del af fjorden ligger Lerdrup Bugt, som er delt af dæmningen over til Alrø, ved hvis sydkyst der er dannet flere poller, hvoraf de fleste er vegetationsdækkede og rummer et rigt fugleliv med en del ynglefugle. Vest for Lerdrup Bugt ligger Amstrup Bugt med Amstrup Enge og Sondrup Strand, som ligeledes er præget af strandenge. Såvel Lerdrup som Amstrup Bugt er lavvandede områder, som længst inde i fjorden huser øen Vorsø.
Vorsø er i vid udstrækning skovdækket, og har siden 1944 rummet en Skarvkoloni, i mange år landets eneste.
I den sydlige del af Horsens Fjord ligger øen Hjarnø, som er en flad moræneø med højeste punkt knapt 7 m.o.h. Øen er præget af agerland med krumodder på nord- og sydsiden, medens den sydøstlige kyst har stejle lerede kystskrænter.

Udenfor fjordens munding ligger Endelave, ligeledes en flad ø med et areal på 13 km2, hvoraf ca. 1/3 er uopdyrket. På den nordlige del af øen ligger et fredet område med store åbne strandenge, overdrev, lynghede og fyrrekrat.
Endelig længere ude i Kattegat nord for Endelave ligger Svanegrund, som huser et af Danmarks sælreservater.

Hele Horsens Fjord er gennemgående ret lavvandet, ligesom store dele af søterritoriet ud for kysten og omkring øen Endelave samt omkring Svanegrund.
Hov Røn er en ca. 2 ha. ubeboet ø beliggende i Kattegat ca. 2 km sydøst for Hov. Øen er ca. halvanden kilometer lang og nogle steder op til 200 meter bred. Midten af øen, som ligger lavere end de omgivende kystvolde, er bevokset med tagrør, medens øens øvrige bevoksning udgøres af Marehalm, Strandbede, m.m. På øens sydlige del findes et stort og nogle mindre vandhuller.
Søby Rev omfatter ca. 5 ha. fordelt på 2 ubeboede øer, hvoraf den sydlige, som er den største, er meget langstrakt og krum. Beliggende i Kattegat ca. 3,5 km syd for Hov. Øernes bevoksning består af typiske strandvoldplanter, og på den sydlige ø er der flere små vandhuller omgivet af Strandasters.
Svanegrund omfatter ca. 5 ha. ubeboet sandrev beliggende i Kattegat ca. 4 km nord for Endelave. Grunden består af 4 forholdsvis nydannede øer af sand.
Møllegrund omfatter ca. 3 ha. ubeboet sandrev beliggende i Kattegat ca. 2 km vestnordvest for Endelave. Møllegrund er et langstrakt 1,5 km. langt sandrev, der kun lige stikker op over vandet, og som er omgivet af lavvandede grunde. Udover lidt Strand-Mælde er grunden ubevokset.

Se også beskrivelsen fra Søravnen nr. 3 - 1980: www.dofoj.dk/pdf/Ramsar_omraade_nr_13.pdf (se links i venstre spalte - 2.1Mb)

Adgangsforhold
Hov Røn kan kun nås fra egen båd. Der er adgangsforbud på Hov Røn i perioden 1. marts – 15. august.

Søby Rev kan kun nås fra egen båd. Det er sammen med de omliggende farvande er udlagt som vildtreservat, til hvilket der er adgangsforbud fra 1. april til 15. juli. Reservatets samlede areal er ca. 19 ha.
Møllegrund kan kun nås fra egen båd. Den blev i 1980 udlagt som sælreservat med adgangsforbud hele året, på vandområdet er sejlads dog tilladt uden for perioden 1. marts til 30. september.

Svanegrund kan kun nås fra egen båd. Der er adgangsforbud 1. april – 31. august.

Fakta
Kommuner: Hedensted, Horsens, Odder
Areal: 42560 hektar
Ejerforhold: Offentlige og private

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Færdsel
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Fiskeribegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Regulering af kitesurfing

Sidevisninger
Denne måned: 211
Sidste måned: 464

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet