Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave


Brigsted

Status
I Horsens Fjord og søterritoriet ud for kysten er der flere rev med ynglende Ederfugle, måger og terner, ligesom området huser en del rastefugle.

VORSØ
Fuglelivet på og omkring Vorsø er meget rigt. Ederfugl ses året rundt, også med ællinger fra ynglepladser i nærheden. Mest kendt er Vorsø nok for sin Skarvkoloni med mere end 4000 ynglende par. Vandområdet omkring Vorsø er en vigtig rasteplads for ande- og vadefugle, især om vinteren. Gråand, Pibeand og Hvinand er de mest talrige ænder, mens man blandt vadefuglene ofte kan se Almindelig Ryle, Lille Kobbersneppe og Stor Regnspove.

HOV RØN
Tidligere ynglede Toppet Skallesluger, Klyde, Hættemåge, Stormmåge, Sildemåge, Fjordterne, Havterne og Dværgterne på Hov Røn. I 1994 er øens bestand af ynglefugle opgjort til 8 par Skarv, 2 par Knopsvane, 1038 par Ederfugl, 3 par Strandskade, 2 par Stor Præstekrave, 400 par Sølvmåge, 75 par Svartbag, 5 par Sanglærke og 2 par Engpiber.
Ifølge DMU’s arbejdsrapport rummede øen 20 reder med Skarv i 2004, som alle senere blev reguleret med oliering.

SØBY REV
Tidligere har der ynglet Grågås, Gravand, Gråand, Toppet Skallesluger, Dobbeltbekkasin, Rødben, Splitterne og Fjordterne på øerne.
Ynglefuglebestanden er i 1994 optalt til 6 par Knopsvane, 695 par Ederfugl, 15 par Strandskade, 17 par Klyde, 2 par Stor Præstekrave, 1 par Hættemåge, 150 par Stormmåge, 1 par Sildemåge, 65 par Sølvmåge, 7 par Svartbag, 136 par Havterne, og 3 par Engpiber.

SVANEGRUND
Der har tidligere ynglet Grågås, Strandskade, Klyde, Stormmåge, Sildemåge og Havterne på grunden.
Ynglefuglebestanden er i 1994 talt til 1201 par Skarv, 2 par Knopsvane, 129 par Ederfugl, 25 par Sølvmåge og 47 par Svartbag. Svanegrund var det første sted i Danmark, hvor Mellemskarven blev fundet ynglende på jorden, og grunden bruges desuden som tilholdssted for Spættet Sæl.
Ifølge DMU’s arbejdsrapport rummede øen 1607 reder med Skarv i 2004, hvilket er en fremgang på 8-9 % i forhold til 2003. 35 af rederne var placeret på Nordsand. Rederne optaltes 1. maj, og der var ved optællingen unger i 20 % af rederne. 40 af rederne med 3-4 uger gamle unger, medens de fleste andre unger var under 1 uge gamle.

MØLLEGRUND
Møllegrunden er tilholdssted for ofte op til flere hundrede Spættede Sæler, samt rastende måger, Skarver og vadefugle. Havet omkring Møllegrund huser meget store koncentrationer af forskellige dykænder. Bestanden af sæler og Skarver kan i teleskop ses fra Endelave.

Fakta
Kommuner: Hedensted, Horsens, Odder
Areal: 42560 hektar
Ejerforhold: Offentlige og private

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Færdsel
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Fiskeribegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Regulering af kitesurfing

Sidevisninger
Denne måned: 247
Sidste måned: 235

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet