Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Hjarbæk Fjord & Simested Ådal


Skarv.

Fugleliv
Den lavvandede fjord har stor betydning for mange fuglearter, både sommer og vinter.

Hjarbæk Fjord har sin største betydning, når man taler om rastende trækfugle. Det gælder for en del vandfugle som lappedykkere, svaner, svømmeænder og måske især Hvinand.
Specielt fra sidst på efteråret og helt frem til midt på foråret opholder der sig mange tusinde vandfugle på lokaliteten. I meget hårde vintre samler mange fugle sig i de våger, der opstår både nord og syd for slusen i Virksunddæmningen. De mange ænder kan ses over hele fjorden, men området fra Kølsen Enge over Nedrehede og op til Simested Ås udløb, er nok det bedste.
En del gulnæbbede svaner og enkelte gæs kan vinteren igennem ses på de omkringliggende marker og enge, og særlig gode steder er Skals Ådalen og Lynderupgårds Enge.
Der kan også ses flere forskellige rovfugle i området vinteren igennem, og der er bl.a. set både vandrefalk og Havørn.
I maj måned kan man opleve vadefugle på gennemtræk, mens de kortvarigt raster i området. For vadefuglene vedkommende er det mest engene ved Strandet der bliver brugt.
De mange græsmarker og engene giver også føde til større flokke af småfugle.

Som ynglelokalitet er Hjarbæk Fjord det bedste sted, men området byder dog på flere spændende ynglefugle. I rørskoven ved Kølsen jernbanebro, pauker der rørdrum, og flere andre rørskovsfugle er også i området, så som Skægmejse, Vandrikse og sumpsangerne. Der yngler kun ganske få par af vadefugle ved fjorden. Der kan i Skals Enge høres Engsnarre, og der er også ved flere lejligheder hørt Vagtel. Der ud over yngler der kun et beskedent antal svaner og nogle få andefuglearter.
I de 4 tilløbende åer er der ynglende Isfugle.

Fakta
Kommuner: Skive, Viborg
Areal: 4901 hektar
Ejerforhold: Statsejet og privatejet

De tre alvorligste trusler:
- Dambrug
- Sommerhuse
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Reduceret vandforurening

Sidevisninger
Denne måned: 211
Sidste måned: 195

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet