Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Tystrup-Bavelse Søerne

Skovene
Suserup Skov:
På nordsiden af Tystrup sø ligger den urskovsagtige naturskov, Suserup Skov, med meget varieret bevoksning. Den bemærker sig særligt ved i gennem generationer at være drevet som "urørt skov"- dvs. uden forstlig indgreb, den får lov til at udvikle sig helt på naturens egne betingelser. Skoven har i varierende grad været uafbrudt skovbevokset i mere end 6000 år. Den blev totalt fredet i 1925. Skoven er på grund af vilkårene et vigtigt forskningsområde. Beliggenheden ud mod søen er med til at øge skovens store naturværdi. Skoven består af en afvekslende løvblandskov med træer i alle aldre fra nyspiret til 400 år gamle. Bøgen dominerer med ask som efterfølger i mængde, egen gør sig gældende som det ældste. Skoven bærer præg fra stormene bl.a. i 1967 og 1999 med væltede træer, der er mere eller mindre nedbrudte opløste efter påvirkning af vejr, vind og tiden herefter, stormene har også medført såkaldte stormfaldslysninger hvor nedfaldne frø nu har chancen for at spire og vokse sig store.
Skoven omgives på langsiden af et næsten 200- årigt kampestensgærde.

Færdsel i Suserup Skov er kun tilladt på afmærkede stier, under særlig hensyntagen til området, det er ikke tilladt at samle og fjerne effekter fra skoven. Færdsel er dog på eget ansvar, - i urørt skov er der særlig øget riciko for afbrækkede faldne grene eller døde væltende træer!

Frederikskilde Skov: Ikke nogen egentlig dyb skov i den forstand, som Næsbyholm og Gunderslevholm, men har nærmest ligesom Suserup Skov form som skovbræmme langs søens nordlige bred, Frederikskildeskoven omkranser badestranden.
Skoven har fået sit navn på grund af en fremspringende kilde, ligesom Kellerød og Kongskilde, i dette tilfælde Frederikskilde.


Broby Vesterskov: Fremtræder som en ung skov med bevoksning af bøg, eg, ask og elm. Skoven blev hårdt ramt af stormen i 1967, 5 års hugst faldt på en gang. Stormen i 1999 har også gjort sit.
På skrænten ud mod Susåen springer flere kildevæld bl.a. Munkedamskilden, skoven har desuden flere fine vandrige naturlige småbække.
Fra Munkedamshuset ( tidligere traktørsted) er der en vidunderlig flot udsigt mod Ta-mosen, Susåens udløb i Tystrup Sø og Suserup Skov.

Broby Veterskov, i sammenhæng med hele Sorø Sønderskov hørte i tidligere tider frem til Reformationen i 1536 ind under under Sorø Kloster.

Her i skoven findes mange kulturminder fra fortiden i form af lang- og runddysser samt Bronzealderhøje.

Næsbyholm Storskov: Skoven ligger i et storslået stærkt bakket terræn helt ud til Tystrup Sø og Susådalen, i nordøst. Den er 583 ha stor, og rummer store bevoksninger af omkring 100 årige bøgetræer. Bøgen har tidligere været den dominerende træsort, men skoven blev hårdt medtaget af stormen i 1967 og en del af bøgeskoven blev herefter afløst af gran, pyntegrønt, ær (ahorn) og eg. Flere steder, især i Enemærket mod nord findes fine naturskovbryn ud mod søen og åen dannet med gamle bøge, ask, eg, el og avnbøg.
Skoven er rig på fortidsminder med over 120 bronzealderhøje, 3 dysser og en jættestue. Størstedelen af skoven var opdyrket i jernalderen og de gamle agersystemer ses tydeligt flere steder.

Færdsel:
Adgang til skoven er ikke mulig i bil. færdsel er udelukkende mulig med cykel, kano eller til fods.

Gunderslev Holm (Dyrehave) med Kastrup Overdrev: Skoven er en veldrevet skov under Gunderslevholm Gods, også denne skov er smukt beliggende på det bakkede landskab men i denne omgang i den sydvestlige ende af søerne. Den er på 250 ha og består af Dyrehaven og Kastrup Overdrev.
Bevoksningen domineres af store gamle bøgeområder, mange er opstået ved selvsåning. Langs stien på skovens nordside ud mod søen står et prægtigt skovbryn bestående af gamle ege og bøgetræer, der er dog også områder med rødgran.
Skoven nord for landevejen har fra gammel tid været indhegnet som dyrehave med då, sika og kronvildt. 2 vandløb rinder her, Pilebæk og Hulebæk og omkring Hulebæk er der en mindre opstemmet sø.
Også skoven her rummer talrige af fortidens kulturminder, specielt skal nævnes den 60 m lange Sandagerdysse tæt ved Pilebækken.

Færdsel er mulig med P-pladser på Rejnstrupvej. Den Nationale cykelrute 7 passerer forbi. Færdsel på skovvejene er mulig.

Fakta
Kommuner: Næstved, Sorø
Areal: 1964 hektar
Ejerforhold: Overvejende privat eje på forskellige lodsejere.

De tre alvorligste trusler:
- Fiskeri
- Sejlads
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 229
Sidste måned: 411

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet