Flyndersø & Stubbergård Sø


Tabel over stor skallesluger

Status
Flyndersø:

Ynglefugle: En meget stor bestand af toppet lappedykker - op mod 100 par. Desuden yngler bl.a. skarv, knopsvane, gravand, gråand, vandrikse, vibe og dobbeltbekkasin. Ved Stubber Å træffes isfugl.I ådalene yngler rødrygget tornskade. I skovene langs søen findes alle almindelige småfugle med bl.a. halemejse og dompap. Desuden er der duehøg, spurvehøg, musvåge og tårnfalk samt en pæn bestand af skovhornugle. Lige øst for landevejen ved søens nordende yngler op til 5 par nattergale samt græshoppesanger.

Trækfugle: Søen, der er EU-fuglebeskyttelsesområde, er udpeget på grund af de store rastende flokke af andefugle og skalleslugere. Således er der ved vintertællinger talt op til 1,400 gråænder og 1,200 skalleslugere.Af øvrige rastende fugle kan nævnes skarv, fiskehejre, sangsvane, pibeand, krikand, taffeland, troldand og hvinand. Desuden i mindre antal blå kærhøg, fiskeørn, mudderklire og fjordterne.Ved åerne både syd og nord for søen ses isfugl og vandstær.

Stubbergård Sø - området:

Ynglefugle:

Helle Sø:Toppet lappedykker, gravand, gråand, grønbenet rørhøne og blishøne yngler her.

Langs Stubber Å, findes isfugl. Der findes 1-2 ynglepar i området.

I Stubbergård Sø er toppet lappedykker karakterfugl med ca. 10 par. Desuden yngler i beskedent antal lille lappedykker, knopsvane, gravand, gråand, vandrikse, grønbenet rørhøne og blishøne.

Ved sydenden af søen findes en større fiskehejrekoloni.

Af almindelige ynglefugle omkring søen findes dobbeltbekkasin, gøg, bynkefugl, sivsanger, rørsanger, tornsanger, rødrygget tornskade og gråsisken.

Trækfugle: Allerede i juli måned ses de første sydtrækkende vadefugle, almindelig ryle, hvidklire, svaleklire og mudderklire. Fra september ses skarv og fiskeørn. Ellers er det især store flokke af hvinand og stor skallesluger, der ses forår og efterår, men også en del krikænder og gråænder passerer søen.

Desuden træffes hvert år stor tornskade.

Fakta
Kommuner: Holstebro, Skive
Areal: 1147 hektar
Ejerforhold: Flere private lodsejere

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet

Sidevisninger
Denne måned: 37
Sidste måned: 271

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet