Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Flyndersø & Stubbergård Sø


Stubbergård Sø set fra Nord fra fugleskjulet Foto:LN

Beskrivelse

Området er de store søer Flyndersø og Stubbergård Sø sammen med de mindre søer Skallesø, Helle Sø og La-degårdsø. Alle ligger de i en gammel tunneldal fra istiden. Dødishullerne har her i tunneldalen ligget så tæt, at en del af dem senere blev forbundet med hinanden og dannede Flyndersø og Stubbergård Sø.

FLYNDERSØ-OMRÅDET
Med sine 8 km i længden og et areal på 420 ha er Flyndersø landets største hedesø. Den er flere steder 6-7 meter dyb. Langs søens østbred er der egekrat, som menes at være en rest af den oprindelige bevoksning efter istiden. På vestsiden ned mod søen ligger Estvadgård Plantage, der overvejende består af nåletræer, men med spredte løvtræbevoksninger. På den sydlige del af vestsiden ligger frilandsmuseet Hjerl Hede. Flyndersø er meget næringsrig, da den modtager forurenet vand fra Stubbergård Sø. Kun få steder langs søen findes der lidt rørbevoksning. Umiddelbart nord for Snævringen mellem de to afdelinger af Flyndersø og helt indesluttet i plan-tage gemmer sig den lille Mørkesø, hvis vand er næringsfattigt, og hvis plantevækst domineres af Tvepibet Lobelie og Sortgrøn Brasenføde. Det er et dybt dødishul med store gamle egetræer på skrænterne.

STUBBERGÅRD SØ-OMRÅDET
Stubbergård Sø får gennem sit tilløb Sønderstrømmen tilført store mængder organisk stof med iltsvind til følge. Tidligere var Stubbergård Sø omgivet af heder og overdrev, men nu er en stor del af disse arealer opdyrket eller tilplantet. Oven for søskrænterne langs østsiden er der foregået en kraftig tilplantning, mens selve skræn-terne har bevaret deres naturlige vegetation. Nogle kildevæld ved søens sydøstlige bred er voksested for flere sjældne mosser og blomsterplanter, der er knyttet til den kolde bund.

Adgangsforhold

FLYNDERSØ-OMRÅDET

Der er offentlig adgang i hele det fredede område omkring Flyndersø for gående, cyklende og ridende ad eksisterende stier og veje. Man når lettest søen fra østsiden. Her er der 3 muligheder. Langs hele østsiden er der en smuk natursti fra P-pladsen i syd over Snævringen til P-pladsen ved den nordlige ende.
Fra p-pladsen i syd ved Gl. Skivevej er der en 3,5 km lang afmærket sti langs med Stubber Å til Bregnskov Bugten og tilbage til p-pladsen.
Midt på Gl. Skivevej går vejen ned til Snævringen, hvor man kører helt ned til søen, og fra p-pladsen ved den nordlige ende af søen findes en afmærket rute på ca. 5 km.
Vest-siden er mere utilgængelig, men man kan dog få adgang til den sydligste del ved at løse billet til Hjerl Hede, hvorfra man kan gå til søen.

STUBBERGÅRD SØ-OMRÅDET

Der er især 3 muligheder for at komme til søen. Den mest benyttede er fra P-pladsen i nord, men også fra P-pladsen i syd er man straks ved søen. Fra P-pladsen i vest fra Nautrupvej går man ad en noget vanskelig sti langs Nautrup Bæk til søen. Alle steder er der opsat informationstavler.
P-pladsen i nord findes med afkørsel fra vejen mellem Sevel og Skive. Herfra udgår tre afmærkede ruter. En ny: Mosestien på 1,7 km, én på ca. 3,5 til Stubber Kloster og en sti langs østsiden på ca. 7 km.
Fredningsbestemmelserne giver ret til adgang for gående færdsel ad stier og veje.

Udnyttelse
Søerne udnyttes rekreativt.
Fritidsfiskeri i Flyndersø og Skallesø. En del lufter hunde i den nordlige ende ved Flyndersø.
Mange besøgende til Klosterruinen ved Stubbergård Sø, hvor også spejderne har to centre ved sydenden af søen.
Her er ofte aktivitet på vandet af bl.a. kanoer.

Fakta
Kommuner: Holstebro, Skive
Areal: 1147 hektar
Ejerforhold: Flere private lodsejere

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet

Sidevisninger
Denne måned: 184
Sidste måned: 285

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet