Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Venø & Venø Sund

Status
Fugleliv

I Nørskov Vig yngler bestande af Strandskade,Stormmåge og Sølvmåge. Mindre bestande af Gravand, Gråand, Toppet Skallesluger, Stor Præstekrave, Vibe, Rødben og Dværgterne. Ederfugl, der ellers er sjælden i Vestjylland, yngler med få par.
På den øvrige del af Venø yngler de samme arter som ved Nørskov Vig, dog ikke Ederfugl. Men alle i mindre antal end der. Desuden vil man se store bestande af Fasan som følge af intensiv vildtpleje og udsætninger. Der yngler også som et af de få steder i Vestjylland enkelte par Canadagæs. De stammer fra Sverige, hvor arten blev indført i begyndelsen af sidste århundrede.
Som trækgæster træffes bl.a. Skarv, Pibeand, Krikand, Almindelig Ryle, Dobbeltbekkasin og Stor Regnspove.
Om vinteren er der mange Hvinand, Stor Skallesluger, Toppet Skallesluger og i mere begrænset antal Ederfugl, Troldand og Lysbuget Knortegås


Beskyttelse
Beskyttelse
Nørskov Vig på nordspidsen af Venø inklusive tangerne Tørsodde (på kortet: Torsodde) og Bradser Odde blev vildtreservat 1.4.1987 med adgangsforbud i perioden 1.4.-15.7 (160 ha).
Venø & Venø Sund er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 40.
Venø, Venø Sund er udpeget som EF-habitatområde nr. 55 (det meste af øen Venø er ikke med heri, kun Nørskov Vig og Rønknæ Odde).
Grundlag
Grundlaget for udpegningen til EF-fuglebeskyttelsesområde er ynglende Klyde og Dværgterne, hvortil kommer Havterne, der ikke er nævnt i det reviderede udpegningsgrundlag fra 2005, samt trækgæsterne Lysbuget Knortegås, Hvinand, Stor Skallesluger og Lille Skallesluger, der optræder i området med 1 % eller mere af den samlede bestand inden for artens trækvej.
Grundlaget for udpegningen til EF-habitatområde er forekomsten af dyrearterne Spættet Sæl og Stavsild, samt habitaterne *Kystlaguner og strandsøer, Større, lavvandede bugter og vige, Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, Strandenge og Tørre dværgbusksamfund (heder); af disse er den første habitattype prioriteret som særligt beskyttelsesværdig.

IBA-status
Lokaliteten er af BirdLife International udpeget som IBA nr. 040. Lokaliteten omfatter også kysten nord for Struer med Gibbel Næs og Kleppen.
Kvalifikationsgrundlaget for udpegningen til IBA er udelukkende lokalitetens status som EF-fuglebeskyttelsesområde.
Som fokusarter for caretaker-lokaliteten Venø & Venø Sund er udvalgt ynglefuglene Klyde, Havterne og Dværgterne samt rastefuglene Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger, Hvinand og Knortegås.

Fakta
Kommuner: Skive, Struer
Areal: 2926 hektar
Ejerforhold: Private gårde og husejere

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Mink
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 199
Sidste måned: 179

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet