Filsø

Status
Fugleliv

Ynglefugle:
Toppet Lappedykker, Rørdrum, Knopsvane, Grågås, Gravand, Gråand, Krikand, Atlingand, Skeand, Rørhøg, Blishøne, Vandrikse, Vibe, Dobbeltbekkasin, Skægmejse, Fyrremejse, Græshoppesanger og Sivsanger m. fl.

Trækfugle:
Filsø og omegn har gennem årtier været kendt som et meget vigtigt raste- og fourageringsområde for gulnæbbede svaner og gæs. Området har især stor betydning for den bestand af kortnæbbede gæs, der yngler på Svalbard. Næsten hele bestanden fra Svalbard (ca. 30000 individer) bruger områderne ved Filsø i slutningen af september som fourageringsområder og Filsø som overnatnings plads.
Grågæssene (den nordvesteuropæiske bestand) benytter også Filsø som fouragerings område når de begynder at ankomme til lokaliteten fra midten af juli måned og indtil de forlader området i slutningen af september og begyndelsen af oktober. Grågæssene tager i øjeblikket til i antal fra år til år. Bestanden af grågæs i området har været på ca. 20000, så der kan være trængsel på søen, omkring månedsskiftet september/oktober når gæssene kommer ind til overnatning. En herlig oplevelse som både kan ses og høres fra Kløvebakken. Desuden kan man også opleve stærene gå til overnatning ved søen, ca. 28000 – 35000 (2004) stære kommer til overnatning, hver aften, fra midten af juni til slutningen af oktober.
På landbrugsarealerne ses Pomeransfuglen, hvert år fra slutningen af april til ca. 20 maj, hvor større eller mindre flokke kan ses, største flok ca. 140 fugle set i en flok, men i de senere år har den kun vist sig i mindre flokke (10 – 20). Hjejlen træffes også næsten altid på området og flokke på ca. 10000 er observeret flere gange, specielt om foråret lige inden de trækker nordpå op til ynglepladserne. En sådan afgang af hjejlerne skal opleves og høres, pludselig sidst på dagen letter dele af flokken og begynder at skrue sig op, samtidig høres en sagte parringssang stigende i styrke og hele flokken letter, skruer sig op og forsvinder nordpå op til ynglepladserne.

Fakta
Kommune: Varde
Areal: 4248 hektar
Ejerforhold: Aage V. Jensen Naturfond m.fl.

De tre alvorligste trusler:
- Eutrofiering
- Prædation
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Græsning
- Rovdyrbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 153
Sidste måned: 211

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet