Saltholm & Peberholm


Foto: Jan Speiermann

Beskyttelse
Saltholm blev fredet i 1983. Peberholm var ikke lavet på det tidspunkt.
Saltholm er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 110.
Saltholm og omgivende hav er udpeget som EF-habitatområde nr. 126. Afgræsningen er den samme som EF-fuglebeskyttelsesområdets, dvs. inklusive Peberholm.

Grundlag
Udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet er ynglefuglene Rørhøg, Bramgås, Klyde, Almindelig Ryle, Brushane, Fjordterne, Havterne, Dværgterne, og Mosehornugle samt rastefuglene Skarv, Havørn, Vandrefalk, Sangsvane, Knopsvane, Grågås, Bramgås, Pibeand, Skeand og Ederfugl.
Grundlaget for udpegningen af EF-habitatområdet er forekomsten af arterne Gråsæl og Spættet Sæl samt habitattyperne Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, Kystlaguner og strandsøer, Større lavvandede bugter og vige, Rev, Enårig vegetation på stenede strandvolde samt Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand. Af disse er Kystlaguner og strandsøer særligt prioriteret i beskyttelsessammenhæng.

IBA status

Ifølge BirdLife International kvalificerer Saltholm som Important Bird Area (IBA) nr. 110. Afgrænsningen er den samme som EF-fuglebeskyttelsesområdet, dvs. Peberholm inklusive.
Kvalifikationsgrundlaget for IBA-lokaliteten er ynglefuglene Bramgås, Klyde og Svartbag samt rastefuglene Knopsvane og Grågås.
Som fokusarter for Saltholm er i Caretakerprojektet udvalgt ynglefuglene Skarv, Bramgås, Ederfugl, Rørhøg, Mosehornugle, Brushane, Almindelig Ryle, Klyde, Svartbag, Dværgterne, Splitterne, Havterne og Fjordterne samt rastefuglene Skarv, Dværgfalk, Vandrefalk, Havørn, Blå Kærhøg, Pibeand, Skeand, Krikand, Toppet Skallesluger, Bramgås, Grågås, Knopsvane, Sangsvane, Rødben, Tinksmed, Hjejle, Hættemåge, Sølvmåge og Rødrygget Tornskade.

Fakta
Kommune: Tårnby
Areal: 7218 hektar
Ejerforhold: Saltholmejerlauget

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 12
Sidste måned: 161

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet