Saltholm & Peberholm


Udsigt fra nordøst hjørnet mod syd. Foto: Jan Speiermann

Status
Ynglefuglene på Saltholm blev optalt hvert år i perioden 1993-2006 af Københavns Amt. Siden nedlæggelsen af amterne i 2007 er forvaltningspligten overgået til Tårnby kommune, der ikke har videreført overvågningen fra det gamle amt. Efter 2006 er der kun blevet talt udvalgte ynglefugle i DMU og NOVANA regi (det statslige program for overvågning af vandmiljøet og naturen). Følgende opgørelse over Saltholms ynglefugle baserer sig på de 14 års overvågning. For de arter hvor der foreligger nyere tal er dette angivet. Tal fra Peberholm er inkluderet da nogle arter efter etableringen af den kunstige ø forlod Saltholm som ynglelokalitet og ynglede på Peberholm i stedet for.

Skarv

Har som mest ynglet med lidt over 100 par. Bestanden reguleres af Københavns Lufthavn der ikke ønsker kolonien for stor men heller ikke at den opløses og spredes til et andet mere generende sted.

Knopsvane

Har ynglet med i gennemsnit 80 par i perioden, med maksimum i 1998 med 114 par.

Bramgås

Denne første danske ynglelokalitet fra arten har lige siden etableringen i 1993 oplevet en eksponentielt vækst i antallet af registrerede ynglepar med stigninger på mellem 35% og 40% hvert år! Seneste tal er 1318 i 2008.

Gravand

Der yngler mellem 60 og 120 par på Saltholm.

Ederfugl

Saltholm er fortsat vigtigste danske ynglelokalitet for ederfugl. Seneste tælling er fra 2008 og lyder på 4350 par. Dette er en tilbagegang fra 1990'erne hvor der blev talt næsten 7000 par.

Blishøne

Der har ynglet i gennemsnit 80 par på Saltholm, spændende fra 40-175 par. Siden årtusindeskiftet en faldende tendens med i gennemsnit 50 par. I 2006 55 par.

Strandskade

Yngler med 500-750 par. Seneste tal er 594 par i 2006.

Klyde

Ynglefuglebestanden fluktuerer meget, således blev der i 1993-2006 registreret mellem 75-300 ynglepar. Seneste vurdering er fra 2010 på 175-200 par.

Stor præstekrave

Det seneste tal fra 2008 er 1 par på Saltholm. Herudover 9 par på Peberholm, hvortil de fleste fugle er flyttet hen efter etableringen af øen. Samlet er de 10 par under gennemsnittet 1993-2006 på 30 par.

Vibe

Der har i gennemsnit ynglet 175 par på Saltholm. Seneste tal er 196 fra 2006.

Stenvender

Der har både i 2007-2010 været registreret 1-2 ynglepar på Saltholm. Udover Saltholm yngler arten kun på Læsø.

Almindelig ryle, schinzii

Racen holdt i årene efter årtusindskiftet netop stand på øen med 1-2 ynglepar men de seneste år har der ikke været nogen sikre ynglefund. I 2011 var det derfor glædeligt med mindst et sikkert ynglefund.

Stor kobbersneppe

Der yngler en rimelig stabil bestand på 15-16 par på øen, hvilket også er resultatet af den seneste optælling i 2008.

Stor regnspove

Også bestanden af stor regnspove ligger rimelig stabilt på et gennemsnit på 80 par, hvilket også var det opgjorte antal par i 2006. Saltholm er sammen med Læsø klart de vigtigste danske ynglelokaliteter for arten.

Rødben

Arten svinger lidt i antal med et gennemsnit i perioden 1993-2006 på 170 par. Seneste opgørelse er 138 par fra 2006.

Hættemåge

Antallet af par svinger meget. Således var antallet mellem 100 og 900 par 1993-2006, med et gennemsnit på 375 par. Seneste opgørelse var 217 par i 2010.

Sorthovedet måge

I 2008 ynglede et par på Peberholm.

Stormmåge

Yngler med i gennemsnit lidt over 500 par på Salt-/Peberholm. Seneste opgørelse er 485 par i 2010.

Sildemåge

Antallet af ynglepar udviste i årene 1993-2006 en stigende tendens fra lidt under 100 par til knap 200 par i gennemsnit. I 2010 vurderedes bestanden til 220-230 par.

Svartbag

Også denne art udviste en pæn fremgang i perioden 1993-2006 fra omkring 250 til 450 par i gennemsnit.

Rovterne

Rovternen etablerede sig meget overraskende på Saltholm i 2008 og har hvert efterfølgende år ynglet. I 2011 var der hele 5 par. Det er formentlig fugle fra den svenske bestand der har opgivet gamle ynglelokaliteter og opsøgt nye. Den største trussel mod de svenske kolonier er predation fra mink.

Splitterne

Yngler ikke på Saltholm, men derimod på Peberholm. I 2008 blev der registreret over 200 par der.

Fjordterne

Arten svinger en del fra næsten ingen registrering til 40 par i 2003. Gennemsnitligt giver det 15 par. I 2010 kun 2-3 par.

Havterne

Der er siden årtusindeskiftet konstateret et faldende antal havterner, med seneste registrering på 72 par i 2010. Højeste registrering var i 1995 med 264 par. Dog var der i 2008 mindst 210 par samlet på Salt- og Peberhom.

Dværgterne

Arten svinger meget fra næsten ingen registrering til 70 par. Gennemsnitligt gav det 24 par i perioden 1993-2006. Seneste registrering var i 2010 med 18 par.

Fakta
Kommune: Tårnby
Areal: 7218 hektar
Ejerforhold: Saltholmejerlauget

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 71
Sidste måned: 114

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet