Saltholm & Peberholm


Sølvhejre, lørdag den 17. september 2011. Foto: Jan Speiermann

Sidste nyt
17-03-2012: Bramgåsetælling

Caretakerholdet besøgte Saltholm i dag for at tælle bramgås på den internationale tælledag for denne art. Vi dækkede øen på vanlig vis og skrev alle observationer i notesbøgerne. Det var ret diset og tåget i begyndelsen, så udsynet var ret begrænset før middag. De endelige sammentællinger resterer så hermed kun et lille udpluk af højdepunkterne.
Antallet af bramgås blev 11-12.000, heri indgår både lokale ynglefugle samt rastende vintergæster. Der blev set 4-5 havørne og et par vandrefalke. Kortnæbbet gås ses ikke tit, dem blev der set to af. Men dagens obs var nok aflæsning af en sort-grå ryle ved Lusebro. Det viste sig at være nøjagtig samme individ der blev aflæst for et år siden på nøjagtig samme sted, og som oprindelig er blevet ringmærket på Svalbard. Denne fugl har altså to vintre i træk opholdt sig på Saltholm.


02-10-2011: Tur aflyst

Den planlagte tur søndag den 2. oktober måtte desværre aflyses pga. tåge. Det var en flok skuffede caretakere der efter to timers ventetid i havnen måtte erkende, at tågen ikke ville lette den dag. Næste tur forsøges gennemført søndag d. 30. oktober.


17-09-2011: Hvid hejre

Den første af efterårets planlagte tællinger gennemførtes lørdag med kun 4 personer. Det giver nogle lange strækninger for de to hold vi delte os op i og da der også på Saltholm er kommet meget vand i løbet af sommeren, var det nogle godt brugte optællere der sejlede hjem efter 8½ time på øen.

Vi startede meget godt med at se en sølvhejre på nordkysten lige øst for havnen. Det er kun tredje fund på Saltholm.

Der var jagt på øen hvilket skræmte fuglene lidt rundt men der blev set nogenlunde det antal svømmeænder som er normalt for årstiden, godt 5.000 pibeænder og over 3.000 krikænder. En stor flok sortklirer på 110 bragte den samlede total for arten op på 168, hvilket er ny Saltholm rekord. Fire havørne og to vandrefalke samt en mosehornugle var lidt bonus. Til gengæld glimrede de rødstrubede pibere med deres fravær; tidligere års ture på samme tidspunkt plejer at give en fugl eller to, med 25. september 2004s 14 styk som bedste!

Næste tur planlægges gennemført 2. oktober


22-06-2011: Rovterner og grågæs

I den netop overståede weekend blev der gennemført en særlig tur i caretakerregi med specialtilladelse fra Tårnby kommune, der har tilsynspligten. Formålet var at tælle fældende grågæs og i øvrigt registrere så meget som muligt. Turen blev særdeles udbytterig. Ikke nok med at der blev talt en ny rekord af grågæs på 46.450, der blev også gjort et par særdeles gode ynglefund. Rovterne som har ynglet på øen siden 2008 blev konstateret ynglende med hele 5 par. Sydlig almindelig ryle blev fundet med 2 par. Stor kobbersneppe blev der registreret mindst 10 ungeførende par af, og det selv om arten ikke blev eftersøgt systematisk på gammelkendte yngleområder på øen. Brushane var til stede med 15 dansende hanner og 6 hunner rundt omkring. De seneste års observation af ynglende stenvender kunne desværre ikke gentages i år.

Man kan gætte på at det er rovterner fra den vigende svenske Østersø bestand der har fundet Saltholm velegnet som yngleplads. Det er kun at håbe at øen stadig fremover kan tilbyde fred og ro til denne verdens største terne.


27-03-2011: Rødhalset gås

Som sædvanlig blev der søndag den 27.marts gennemført en Caretakertælling på øen umiddelbart inden størstedelen lukkes for færdsel i fuglenes yngletid. 5 mand var tilmeldt turen der gennemførtes i flot solskin, men med en halvkølig brise fra sydvest. Der var ekstremt lavvandet og dermed var meget vand trukket ud af kanalerne så øen var ikke så svær at komme rundt på.

Vi var endnu samlet helt oppe nordpå da Jan Speiermann reagerer på en skarp gåselyd. Kikkerten rettes mod en flok bramgæs på under 100 meters afstand. Og første fugl i okularet er en rødhalset gås! Alle får fuglen at se godt og billeder bliver taget. Så var grundlaget lagt for en god tur. Vi deltes op i de tre sædvanlige hold som sammen dækker sådan en tælling rundt kysten. Der var stadig en del havørne tilbage fra vinteren. Med sikkerhed 9 forskellige havørne og sandsynligvis nogle enkelte flere. Der blev set bjerglærke og sortgrå ryle langs vestkysten, mens der samlet set ikke var så mange svømmeænder til stede. Det ekstreme lavvande gjorde at Sækken i syd stort set var tørlagt og dermed ingen ænder.
Op ad dagen gjorde traneflokke ind over København sig bemærket og enkelte lagde kurs henover vores hoveder. Vi så omkring 600 stykker, og det i en vindretning fra sydvest, som normalt ikke giver store tal på Sjælland.
Her til aften er delholdenes tal endnu ikke samlet men de vil blive tastet ind i DOFBasen hurtigst muligt.


23-01-2011: Ørnebonanza på Saltholm

Dagens tælling afslørede et sandt eldorado for ørne på Saltholm. Som beskrevet tidligere er der observeret op til en håndfuld havørne og en enkelt kongeørn på Saltholm fra Amager i vinterens løb. Allerede før postbåden fra Kastrup lagde til, sås en kongeørn sidde på et tag i byen og de første havørne sås sidde på isen på nordsiden. Som dagen skred frem og vi blev fordelt rundt på øen blev der registreret i alt imponerende 21 havørne. Det er vist kun Maribosøerne der i nyere tid har kunnet fremvise tilsvarende antal. Ikke nok med det, vi fik hurtigt en mistanke om mere end en kongeørn men det var først sidst på turen at mistanken blev bekræftet: To ungfugle på den nordlige del. Udover ørnene blev dagen mindeværdig med 910 lille skallesluger og 4 bjerglærker. Den hidtidige småskallerekord fra Saltholm er på 112 15. januar 2006, så man må sige at der blev sat eftertrykkelig ny rekord. Og bjerglærke er det næsten 11 år siden sidst blev set.

Der var is hele vejen rundt om øen og selv om øen stort set var snefri var jorden og vandhullerne frosne hvilket faktisk gjorde det ret nemt at komme rundt. Det var 6 glade og tilfredse deltagere der sidst på eftermiddagen sejlede hjem fra Øresunds Perle!


08-01-2011: Ørne på Saltholm
I lighed med tidligere år raster der ørne på Saltholm denne vinter. I starten af november sås en yngre kongeørn og op til 4 havørne er set siden november. Alle observationer er gjort fra Amager, enten fra DSBs klargøringscenter ved Københavns Lufthavn eller fra Kastrup Havn. Meldinger fra DOFBasen antyder at det er nemmest at se ørnene i blæsende, koldt og overskyet vejr mens klart vejr giver varmeflimmer. Pga. vejrsituationen er det endnu uklart om der kan gennemføres en Caretakertælling i januar. Båden derover ligger pt. indefrosset i Kastrup!


28-03-2010: Årets første Caretakertælling

Efter at vinteren havde sluppet sit tag kunne årets første Caretakertælling gennemføres. Først for ca. 14 dage siden kunne normal sejllads genoptages og i vinterens løb har der flere gange været fløjet forsyninger ud til de fastboende på øen. Den traditionelle vintertur i januar kunne af samme årsag ikke gennemføres.

At vinteren havde været hård kunne ses på de mange døde harer der lå på øen. Vi så i hvert fald 100 døde, men det blev da også til obs af overlevende!

De mest bemærkelsesværdige obs udgjordes af en sortstrubet bynkefugl og mindst 11 pibesvaner. I DOF basen eksisterer kun to tidligere fund af sortstrubet bynkefugl, fra 1975 og 1977, så det var et veltilfreds delhold der kunne berette om obsen på hjemturen.

Pga. ynglesæsonens start lukker store dele af øen for almindelig færdsel fra på torsdag så næste tur i Caretakerregi bliver tidligst efter medio juli.


08-11-2009: Kongeørn

Dagens Caretakertur bød på en sjælden obs da Jan Speiermann, Ib Jensen og Michael Køie Poulsen så en 2K kongeørn. Arten er ikke registreret på øen siden 1976! Udover kongeørnen sås der bl.a. hele 10 havørne, 2 vandrefalke og 36 sortgrå ryler. I "gamle" dage kunne Saltholm ofte fremvise store flokke af de sortgrå men dagens obs er den største i mange år. I 1991 blev der set 25 i februar måned og ellers skal vi tilbage til 1981 for at finde tilsvarende flokstørrelser (i følge indtastningerne i DOFBasen).


25-01-2009: Årets første Caretakertur

Der blev i dag gennemført en vintertælling på Saltholm. Generelt var der ikke mange ænder at opgøre men til gengæld var der andre fugle at se på: 12 sortgrå ryler, 2-3 vandrefalke og 2 gamle havørne kom i notesbøgerne. I "gamle" dage var der altid pænt med sortgrå ryler på Saltholm om vinteren men dagens antal er det sandsynligvis højeste antal i mindst 10 år.

Se alle nyheder fra Saltholm & Peberholm
Fakta
Kommune: Tårnby
Areal: 7218 hektar
Ejerforhold: Saltholmejerlauget

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 73
Sidste måned: 114

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet