Brabrand Sø & Årslev Engsø

Beskyttelse
Beskyttelse
Arealerne omkring Brabrand Sø (den østlige del af lokaliteten) blev fredet i 1959.

Vådområderne falder ind under Naturbeskyttelseslovens almene bestemmelser i § 3.

Lokaliteten er udpeget som EF-habitatområde nr. 233 Brabrand Sø med omgivelser.

Grundlag
Grundlag
Grundlaget for udpegningen til EF-habitatområde er forekomsten af habitattyperne Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, Rigkær, Bøgeskove på muldbund, Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund og *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld; af disse er den sidstnævnte type særligt prioriteret i beskyttelsessammenhæng.

Fakta
Kommune: Århus
Areal: 529 hektar
Ejerforhold: Århus kommune samt private lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Sejlads
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret rørskær
- Færdselsregulering
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 50
Sidste måned: 228

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet