Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Glomstrup Vig, Agerø med videre


Stenvender

Beskyttelse
Brokær og Doverkil blev fredet i henholdsvis 1949 og 1972 (148 ha). Katholm og Munkholm Odder blev fredet i 1978.
Hele vandområdet er vildtreservat (5656 ha), hvor motorbådsjagt er forbudt. I farvandet omkring Agerø er jagt og brætsejlads forbudt hele året. Jagt og færdsel er forbudt i en zone inden for 50 m fra Stenklipperne og Agerøs tilgrænsende landarealer.
Det store strandengsområde på nordvestsiden af Agerø og Stenklipperne ejes fra 1982 af Fugleværnsfonden (26 ha).
Lokaliteten er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 27.
Lokaliteten indgår i EF-habitatområde nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

Grundlag
Udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet er ynglefuglene Klyde og Havterne, der står på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I og på lokaliteten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af disse spredt forekommende arter, samt rastefuglene Lysbuget Knortegås, Hvinand og Toppet Skallesluger, der er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. med 1% eller mere af den samlede bestand inden for arternes trækvej.
Grundlaget for udpegningen af hele den vestligste del af Limfjorden med kystzoner til EF-habitatområde er forekomsten af dyrearterne Stavsild, Stor Vandsalamander, Odder og Spættet Sæl og plantearten Gul Stenbræk samt forekomsten af habitattyperne Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, Mudder- og sandflader blottet ved ebbe, *Kystlaguner og strandsøer, Større, lavvandede bugter og vige, Rev, Enårig vegetation på stenede strandvolde, Flerårig vegetation på stenede strande, Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, Strandenge, Forstrand og begyndende klitdannelser, Hvide klitter og vandremiler, *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede), Kystklitter med havtorn, Kystklitter med gråris, Fugtige klitlavninger, Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, Vandløb med vandplanter, Tørre dværgbusksamfund (heder), Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) og Rigkær. Det er uvist, hvilke af disse der findes inden for afgrænsningen af caretaker-lokaliteten.
I den vestlige del af området har den sjældne Cikadegræshoppe ét af sine hovedudbredelsesområder.
IBA-status
Ifølge BirdLife International kvalificerer lokaliteten som Important Bird Area nr. 27 med samme afgrænsning som EF-fuglebeskyttelsesområdet.
Kvalifikationsgrundlaget er dels trækgæsten Hjejle, der forekommer med mere end 1 % af artens population på trækvejen, samt at antallet af rastende vandfugle minus måger overstiger 20.000.

Som fokusarter i Caretakerprojektet er udvalgt ynglefuglene Rørhøg, Klyde, Brushane, Almindelig Ryle, Havterne, Dværgterne og Rørdrum samt rastefuglene Sangsvane, Pibesvane, Knortegås, Hvinand, Toppet Skallesluger og Hjejle.

Fakta
Kommuner: Morsø, Struer, Thisted
Areal: 7020 hektar
Ejerforhold: Private lodsejere, bl.a. Fugleværnsfonden

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Mink
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 121
Sidste måned: 337

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet