Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Glomstrup Vig, Agerø med videre

Sidste nyt
24-04-2010: Tur til Agerø og Maagerodde den 24. april 2010

Et aldeles vidunderligt vejr med sol, blå himmel, ringe - men lidt kølig - vind og tindrende klar luft gav topbetingelser for at se på fugle fra morgenstunden. Det udnyttede 7 personer inkl. turguiden. Og turen var både indholdsrig og hyggelig.

En stillits i muntre farver fornøjede os ved turens indledning med sin morgenmadsindtagelse i et grantræ med masser af kogler og formentlig mange frø. En kornværling i nærheden underholdt os med morgensang. Ca. 200 hjejler havde slået sig ned på engen på østsiden af Agerø. Dette sammen med 1 pibeand og 4 krikænder, 3 stor regnspove og 15 alm. ryler. Ligeledes på østsiden lidt nord for engen, fouragerede ca. 250 lysbugede knortegæs, 7 toppede skalleslugere og 4 strandskader. På nogen afstand sås årets første 2 klyder. Og så var der lærkesang.

Agerøreservatet med nærmeste omgivelser var ret tyndt besat med fugle. Dog sås her ca. 250 hjejler, 15 grågæs, 8 Rødben 10 strandskader og Stor kobbersneppe. Ved turens afslutning på Sydagerø så vi dog på stor afstand en del gæs gå ned i Agerøreservatet, og her imellem en del bramgæs.

Sydagerø berigede vor liste over sete fugle med 5 edderfugle – hanner; et par hunner må vel være i gang med rugningen et par steder i området. Der har før været ynglende ederfugl på Stenklipperne, så hvorfor ikke igen? Her var yderligere ca. 200 lysbugede knortegæs. De fleste af dem viste sig frem i fint medlys og set fra en høj skræntoverkant og med gode skoper, var det nærmest en ”servering på fad”. Hertil fornøjelse at høre deres snakken i et ret stille vejr. Da sigtbarheden var så stor, var det muligt at se så langt borte som til Lindholm. Her sås lå flere grupper af lysbugede knortegæs. Endvidere 5 toppede skallesluger, nogle få strandskader.

Agerøturen sluttede med en smuk, svævende vandrefalk lige over vore hoveder.

Som et efterspil lagde vi hjemturen forbi Mågerodde. Ca. 10 knortegæs lå ved fjordbredden. Endvidere ca. 100 hjejler. Et par klyder. Ret fuglefattigt – endnu! Og dog - også her var finalen en flot fugl, der kredsede en enkelt gang over os. En rørhøg, gammel han.

Eyvind Lyngsie Jakobsen


03-10-2009: Referat fra turen til Agerø den 3. oktober 2009

Vejrudsigten dagen forinden lød på hård vind fra SV og regn. Det er jo ikke lige det, der lokker folk uden for dynen en tidlig morgen i oktober. Men turlederen skal jo være på pletten. Der var kun en vej – op og ud. Vinduesviskerne var i gang hele tiden i den time, det tog at nå frem til Agerø. Optimismen med hensyn til fremmødet kunne være på et lille sted. Morgenbrød fra bageren og varm kaffe på termokanden, kunne jeg da i det mindste trøste mig med, når der forventelig ikke ville være en eneste deltager ud over turlederen og regnen fortsat styrtede ned.

Overraskelsen var derfor stor, da en turdeltager allerede var mødt frem ved min ankomst, og et øjeblik efter kom der en deltager mere. Og så var vi en gruppe. Regnen tog af, og vi tog til FVF-skjulet. Let diset var det, så det var ikke helt let straks at kunne se, hvad der rørte sig ud på engen.
Regnen stoppede og der blev lidt lysning i det grå.

Resultatet blev grågås 18, kortnæbbet gås 45, som efter noget tid lettede og fløj mod Thy, lysbuget knortegås 20, fordelt på 3 grupper, med henholdsvis 4, 7 og 9 i de enkelte grupper. Det kan være familiegrupper, som endnu holder sammen; afstanden var for stor til, at vi kunne se eventuelle ringe og finere detaljer på fuglene, pibeand ca. 200, toppet skallesluger ca. 150, gråand 10 og endelig en musvåge. Endvidere en flok ubestemmelige ryler ca. 200. Hertil skarv ca. 200.

På og ved strandsøerne på østsiden af Agerø med omgivende enge så vi grågås ca. 30, lille kobbersneppe 4, Hjejle 25, viber ca. 50 st. regnspove ca. 20, almindelig ryle ca. 50 og skarv 15

Selv om planen var at nå frem til Stenklipperne, hvilket på grund af højvandet ikke lod sig gøre, blev det en hel god tur alligevel.

Eyvind Lyngsie Jakobsen.


05-07-2009: Ynglefugle 2009

Klyde
Rotholmene 1 - 1
Kringsholmen 1 - 2
Ager Vejle 0 - 1
Draget Thyholm 1 - 1
Strandenge på Nordjegindø 0 - 1
I alt: 3 - 6

Havterne
Lindholm 2 - 2
Ager Vejle 4 - 6
Enge nord for Plethøj plantage 2 - 2
I alt: 8 - 10

Gråstrubet Lappedykker
Tissing vig 3 - 3

Gul Vipstjert
Munkholm Odde 1 -1
Hindsels 1 -1
I alt: 2 - 2

Den 25. maj blev den lille sandrevle nord for Munkholm Odde besøgt. 11 Havternereder og 21 Klydereder blev talt. Revlen er et usikkert sted at yngle, da den ikke rager særlig meget op. Desværre blev revlen oversvømmet, så vi ved et senere besøg fandt øen forladt.


30-04-2009: Status for Tissingvig-projektet:
Projektbeskrivelse og VVM-anmeldelse er sendt til myndighedsbehandling. Planerne er, at søens fremtidige areal bliver 85,5 ha. Søen forsynes med en ø på ca. 0,8 ha. Der skal skabes så store arealer med våde og afgræssede enge som muligt til gavn for fuglelivet. Ligeledes planlægges der stisystemer langs syddiget samt et fugletårn. Se mere på www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Projekter/Limfjorden/Tissingvig/


04-10-2008: Turreferat:
Agerø 4. oktober 2008

Hvad forventer en turleder sig af en tur, når turen hjemmefra til mødestedet tidligt om morgenen foregik i kaskader af regnvejr? Ikke "et øje" ville møde frem!

Men turlederens evne til at gætte rigtigt viste sig at være ringe. For ikke blot var de første deltagere allerede mødt op, da han nåede frem, men flere kom også til. Med 10 deltagere og turlederen var vi 11. Og regnen stilnede af. Der blev længere mellem dråberne på traveturen til østsiden af Agerø, der er et rent smørhul for naturoplevelser, og så var her totalt læ fra den stærke blæst som fór henover os lidt højere oppe.

Den store oplevelse på østsiden var en ung Vandrefalk, der øvede sig i at muse lige som en Tårnfalk. Den var meget livlig. Hertil Hvidklire, Stor Regnspove, Alm. Ryle m.m.

Da vi gik mod obs.-skjulet på Fugleværnsfondens ejendom, var regnen ophørt. Vinden var i sydvest, hvad den havde været længe. Fjordvandet stod så højt, at det var umuligt at bevæge sig ud på engene for at nå ud til Holmene og Stenklipperne. Så vi måtte tage alle fornøjelserne fra skjulet. Det lod sig også fint gøre. For efterhånden blev der længere mellem skyerne og området lå hen i sol, og uden varmedis var iagttagelsesmulighederne fremragende.

Også her på og ved FVFs reservat var der Vandrefalke, to gamle fugle, som forholdt sig mere rolige end artsfællen på østsiden. På grund af højvandet var der Almindelige Ryler og Strandhjejler lige uden for skjulet.

Området bød på Toppet Skallesluger ca. 200, Pibeand ca. 300, Grågås 143 samt flere andre. Vi havde håbet på Bjerglærke, men desværre viste de sig først ½ time efter, at turdeltagerne havde forladt stedet, hvor ca. 25 dukkede op ude på engen.

Alt i alt en vellykket tur!

Eyvind Lyngsie Jakobsen


16-08-2008: STORSPOVETÆLLING

Lørdag den 16. august løb den anden af årets tællinger af storspover af stabelen. Det blev en utrolig smuk dag med sommervejr, næsten ingen vind og en fantastisk sigtbarhed. Vandstand en anelse over middel.

Område nord for Plethøj Plantage 5
Katholm Odde 1
Munkholm Odde 3
Draget Thyholm 4
Rotholmene-Hestør Odde 27
Porsmark Sø 17
Glomstrup Vig 12
Agerø Fugleskjulet 9
Ager Vejle 3
Kringsholmen 1
Boddum Strandenge 2
Lindholm Vejle 30

I alt 114 rastende Storspover blev optalt. 64 fouragerede på vade og 50 på strandeng. Ved den lignende tælling 6/4 blev der set 116 rastende Storspover.


01-07-2008: Ynglefugle 2008
Her er ynglefugletallene for 2008
Klyde:
Agerø 1-1
Kringsholmen 0-1
Boddum 4-4
Katholm 8-8
Munkholm 4-4
Rotholmene 1-1
Jegindø 1-1
I alt 19-20

Havterne:
Kringsholmen 1-1
Katholm 10-10
I alt 11-11

Gul Vipstjert:
Hindsels Fuglholm 1-2

Toppet Skallesluger:
Agerø 4-4
Kringsholmen 3-4

Klyderne holder sig stabilt omkring 20 par, hvorimod antallet af Havterner er faldet de sidste par år. Dværgterne og Rørhøg har ikke ynglet de sidste to år.


01-06-2008: Naturgenopretning af Tissingvig

Skov- og Naturstyrelsen erhverver Tissingvig - i alt knap 88 ha. Tissingvig er en afvandet fjordarm, der har været anvendt til landbrug fra før 1870. Hensigten er at genoprette Tissingvig som en lavvandet sø, således at udvaskningen af næringsstoffer til Limfjorden gøres mindre. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2010.


22-05-2008: TÆLLING AF LYSBUGET KNORTEGÆS
I samarbejde med knortegåse-eksperten Preben Clausen fra DMU gennemførte caretakergruppen en tælling af knortegæs 22. maj. Det foregik på den måde, at der først blev foretaget en optælling af fouragerende/rastende gæs sen eftermiddag/aften samt en overnatningstælling.
I tidsrummet 18.00 – 20.00 blev hele området talt, og det resulterede i 3.800 gæs. Dertil kom 200 gæs i det nærliggende IBA 25 – Mågerodde, Karby Enge med mere. Endvidere blev det til en enkelt Mørkbuget Knortegås
Overnatningstællingen fra kl. 19.45 – 22.15 gav en total på rundt regnet 3.600 fugle. 1.900 gæs blev set ankomme til overnatningsstedet på Agerø, 880 overnattede Munkholm/Katholm Odder, 445 overnattede på Lindholm og 360 overnattende på Rotholmene. Dertil kommer de 200 på Mågerodde.
Samlet vurdering er mindst 3.800 gæs.
Ifølge Preben Clausen overnattede gæssene altid samme sted for ca. 20 år siden. I dag er det altså kun ca. halvdelen, der flyver til overnatningspladsen på Agerø. Resten overnatter flere andre steder. ”Set ud fra et videnskabeligt synspunkt er det uhyre spændende, fordi daglige 10-15 minutter sparet flyvetid over to forårsmåneder kan betyde rigtigt meget for gæssenes opfedning.”


06-04-2008: STORSPOVETÆLLING APRIL 2008


I weekenden 5. og 6. april var der landsdækkende optælling af Storspover således også i vores område. Vejret var fint med tørvejr og sol indimellem. Let vind og fin sigtbarhed. Vandstand lidt under middel.

Boddum Strandenge 1
Lindholm 8
Lindholm Vejle 1
Rotholmene 11
Søndervig/Thissing vig 7
Glomstrup Vig 2
Agerø 3
Agerø – reservat 16
Ager Vejle 18
Kringsholmen 4
Katholm Odde 12
Lyngs Odde 20
Munkholm Odde 2
Strandeng nord Jegindø 6
Draget Thyholm 5


I alt 116 Storspover blev optalt. Heraf 27 fouragerende på vade og 89 på strandeng. Desuden blev der observeret 11 trækkende Storspover.

Se alle nyheder fra Glomstrup Vig, Agerø med videre
Fakta
Kommuner: Morsø, Struer, Thisted
Areal: 7020 hektar
Ejerforhold: Private lodsejere, bl.a. Fugleværnsfonden

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Mink
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 122
Sidste måned: 337

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet