Vadehavet

Beskyttelse
På grund af Vadehavets store naturværdier har man både i Danmark, Tyskland og Holland udpeget Vadehavet som Fuglebeskyttelses- og Habitatområde (EU Natura 2000), Ramsarområde og Særligt følsomt havområde (PSSA).

Grundlag
Udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet er rasteforekomsterne af kortnæbbet gås, mørk- og lysbuget knortegås, bramgås, gravand, pibeand, krikand, spidsand, skeand, ederfugl, sortand, toppet skallesluger, stor skallesluger, strandskade, klyde, strandhjejle, stor regnspove, lille regnspove, lille kobbersneppe, rødben, hvidklire, islandsk ryle og alm. ryle.

Udpegningsgrundlaget for EF-habitatområdet er forekomsten af naturtyperne sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, flodmundinger, mudder- og sandflader blottet ved ebbe, kystlaguner & strandsøer, vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, strandenge samt forstrand og begyndende klitdannelser samt af dyrearterne havlampret, bæklampret, flodlampret, stavsild, laks, snæbel, marsvin, odder, gråsæl og spættet sæl.

Fakta
Kommuner: Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde
Areal: 69861 hektar
Ejerforhold: Staten

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Stillehavsøsters
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Bekæmpelse af stillehavsøsters
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 76
Sidste måned: 189

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet