Dele af Randers & Mariager Fjorde og Ålborg Bugt

Sidste nyt
06-02-2013: HAVØRNE VED FJORDENE.

Ved den i sidste weekend gennemførte optælling sås mindst 6 havørne.
Mariager Fjord kunne byde på hele 4 yngre fugle, som kunne nydes samtidig, da de to og to kredsede over nordsiden af fjorden. Ved Randers Fjords udløb sås ligeledes to yngre fugle, som dog kan være gengangere, og mellem de to fjorde var to gamle havørne i aktivitet.
Gennem de seneste ti er er havørne i stigende omfang blevet registreret ved fjordene, men aldrig så mange og så regelmæssigt som i denne vinter.
De kan blive spændende at se, om nogle af dem bliver i området for at yngle. Det vil i så fald blive første gang siden havørnen blev fordrevet fra Havnø ved Mariager Fjord, som var artens sidste ynglested i Danmark, inden den begyndte at genindvandre midt i 1990'erne.
Der er gode muligheder for at se havørnene både fra Havnø og Als Odde ved Mariager Fjord eller fra Udbyhøj og Sødringholm ved Randers Fjord.

Ud over disse store vingefang blev følgende antal noteret for en række af de vigtigste arter:

Sangsvane 4390
Canadgås 990
Lysbuget knortegås 1335
Gravand 1055
Gråand 10.015
Ederfugl 7535
Sortand 12810
Hvinand 2920
Strandskade 748
Storspove 1502
Vandrefalk 3-4
Blå kærhøg 3-4

Lars Tom-Petersen


20-08-2012: Vadefuglene trækker.

I denne tid opholder store mængder af vadefugle sig ved fjordene. Optællergruppen har netop i denne weekend lavet en koordineret tælling, hvor ialt 22 vadefuglearter blev ført i bøgerne.

De talrigste arter er som sædvanlig:
Strandskade 680
Strandhjejle 404
Hjejle 5350
Vibe 1355
Islandsk ryle 320
Almindelig ryle 4750
Storspove 1620
Hvidklire 212

Men også arter som Sandløber 60, Krumnæbbet ryle 16, Dværgryle 1, Sortklire 21 og Stenvender 22 kan nævnes.

Ud over de store mængder af vadefugle opholder der sig også store antal af hættemåger langs kysten. Næsten 20.000 hættemåger blev optalt!

Fremhæves skal også de mange Fiskeørne ved Randers Fjord. Arten er svær at sætte præcist tal på, da der formodentlig er gengangere i de mange observationer, men et godt gæt er, at 8-10 Fiskeørne opholder sig ved fjorden netop nu.

Vadefuglene ses især på de store vadeflader og sandrevlerne ved Randers Fjords udløb, ved Eskeplet lige syd for Overgårds dige og i Mariager Yderfjord.
Fiskeørnene ses ofte fint fra havnene ved Mellerup og Voer. Herfra er alene 6 blevet iagttaget på samme tid.

Lars Tom-Petersen


06-07-2012: VAGTLERNE PIFTER I NATTEN

Det er nu tid til at opleve en af de mere ukendte og skjulte fugle i den danske fauna.
Den lille hønsefugl vagtel blev tidligere betragtet som en stor sjældenhed i Danmark. I de sidste 10-15 år er den imidlertid blevet registreret i stigende omfang. Sandsynligvis har den været i fremgang, men den har sikkert også i stort omfang været overset - eller rettere overhørt tidligere.
Vagtelen lever nemlig meget skjult på dyrkede (især sandede) markarealer, som jo ikke just er de mest besøgte af ornitologer. At den samtidig er udpræget nataktiv, gør ikke sagen nemmere.
Et af artens kerneområder er tilsyneladende de lavtliggende og afvandede marker mellem Randers og Mariager Fjordes udløb. Her er der gennem en længere årrække blevet optalt vagtler.
Den seneste registrering er netop gennemført, og i løbet af natten hørtes 56 vagtler i et område på ca. 35 km2. Det er 8. år i træk med over 50 fugle i området med 2011 som rekordår. Dette år registreredes over 80 vagtler.
Som nævnt lever vagtelen meget skjult. Selv garvede fuglekiggere har kun set arten ganske få gange. Til gengæld er den let at høre i stille og lune sommernætter. Den pifter med et tre-tonet kald, som gentages i serier - lydgivet som huit-huit-huit. Med tryk på første stavelse, og de to sidste hurtigt efter hinanden. På de bedste marker sidder der flere fugle og hidser hinanden op.
Vil man ud og høre vagtlerne skal man enten stå meget tidligt op eller blive oppe hele natten. Vagtlerne er nemlig mest aktive lige før solopgang, altså fra kl. 2-4 om natten. Derefetr falder aktiviteten hurtigt. Man kan også være heldig at høre vagtler om aftenen efter 22, men her er de mere lunefulde. Selv ved højlys dag kan man høre dem, men det er mere tilfældigt.
Vagtler kan i området høres fint adskillige steder fra offentlige veje. Nogle af de bedste marker findes langs mindre landeveje f.eks. øst for Udbyneder til Bjerre og omkring Udbyhøj (Midtvasen og Udbyhøjvej) og Sødring (Under Bakken).
Er man først ude på denne tid af døgnet, kan man få mange andre spændende oplevelser med nattens fugle (og andre dyr) f.eks. ugler. Undertegnede var desuden heldig både at se og høre natravnen ved Sødringholm Skov, da jeg sidst var ude og lytte.

Lars Tom-petersen


10-12-2011: YNGLEFUGLE 2011 - SKESTORKEN HAR YNGLET

Den store nyhed for området har i år været, at skestorken har ynglet ved Mariager Fjord. 3 ynglepar har fået 4 unger på vingerne i løbet af sommeren. De har ynglet på en af de små holme i yderfjorden, men det har været muligt fra maj at se skestorkene helt ind til strandengene ved Hadsund. Det er første gang, skestorken har ynglet udenfor Limfjorden og Vestjylland, hvor den har været i fremgang, siden den genindvandrede i 1998. Der er nu en fast bestand på ca. 100 par i landet - fordelt på 5 kolonier.
Det bliver spændende at se, om skestorkene vender tilbage til området næste år.

Den årlige ynglefugletælling ved Mellempoldene i Randers Fjords udløb viste en glædelig fremgang for ternerne.
Dværgternen har med 8-10 par ynglet med det største antal i mange år.
Også havternen, som er den talrigste på holmene, har haft en god sæson med op mod 150 par samlet i en stor koloni.
Endelig har fjordternen, som kun yngler her nogle år, etableret sig med 10-12 par. Det er dog uvist om de gennemførte deres yngel.
Desuden blev svartbagen for første gang konstateret ynglende på en af revlerne tæt ind mod Udbyhøj.

Her en tabel med ynglefuglene på de 4 holme:
Gravand 1 par
Strandskade 10-13 par
Klyde 5-6 par
Stor præstekrave 4-5 par
Rødben ca. 35 par
Svartbag 1 par
Dværgterne 8-10 par
Fjordterne 10-12 par
Havterne 125-150 par
Sanglærke ca. 10 par
Engpiber 4-6 par
Rørspurv 3 par

Det er en stor oplevelse, at se livet i ternekolonien i yngletiden. Der er adgangsforbud på samtlige holme, men fuglene kan opleves på nært hold alligevel. Ternekolonien ligger således på en revle ganske tæt på sejlrenden. Ternerne er ganske uforstyrrede, når de mange store og små skibe og både sejler forbi på ganske tæt hold. Men sætter man sin fod på revlen, har man straks 200-300 skræppende og aggressive terner lige over sit hoved.

Lars Tom-Petersen


31-08-2010: Netop nu ved fjordene.

Store mængder af vadefugle raster som sædvanlig på deres sydgående træk på vadefladerne ved Randers og Mariager Fjorde.
Ved den seneste koordinerede tælling d. 13.-15.8. taltes således over 16.000 vadefugle fordelt på 23 arter. De talrigste var hjejle 6110, alm. ryle 1830, storspove 1020, strandskade 813, islandsk ryle 752, strandhjejle 522 og hvidklire 536.
Men også 15 sandløbere, 24 krumnæbbede ryler, 50 sortklirer og 16 stenvendere kom på listen.
Desuden sås et stort antal terner langs kysten. Især d. 13.8. foregik et stort træk af fjordterner. Over 500 fjordterner blev noteret denne dag, hvilket er det største antal, der er registreret af arten i Østjylland. Også den lille sjældne sortterne har vist sig regelmæssigt ved Randers Fjords udløb i løbet af august, hvor ialt 26 sortterner er blevet set både trækkende og rastende.

Mange af vadefuglene er nu på vej videre mod syd, og deres plads overtages hurtigt af andre fugle.
De første 3 lysbugede knortegæs dukkede d. 28.8. op fra deres nordsibiriske yngleplads. I løbet af få uger er en betragtelig del af verdensbestanden på plads ved de to fjorde.
Svømmeænderne er også så småt ved at indfinde sig, med pæne antal af pibeænder, krikænder og spidsænder - iblandet enkelte knarænder og skeænder.
Det er også nu. man skal holde øje med fiskeørne, især ved Randers Fjord, som må betragtes som en af landets bedste rastelokaliteter for arten. D. 28.8. sås således 5 fiskeørne samtidig fra Mellerup Havn.
Over havet ses i denne tid regelmæssigt suler og alm. kjover, og med lidt held vil det også kunne lade sig gøre at finde de sjældnere stor-, lille- og mellemkjove, som alle er set fra f.eks. Sødringholm Strand de seneste år.

Lars Tom-Petersen


19-02-2010: Nedfrosne fjorde.
I mere end 1½ måned har is og sne sat sit præg på landskabet omkring Randers og Mariager Fjorde - og dermed på fuglene.
Ved Sødringholm er havet således dækket af is så langt øjet rækker, og kun i nogle få og små våger i hele området har der været fugle at se.
De lysbugede knortegæs, som normalt præger området på denne tid, har således forladt os. Ved den seneste tælling midt i januar sås blot 11. Størstedelen af dem er formodentlig trukket til mere milde himmelstrøg i Øst-England. Mindre flokke ses dog stadig spredt over en større del af den jydske østkyst, hvor de observeres på lokaliteter, hvor de ellers aldrig ses.
Sangsvanerne har forladt størstedelen af de marker, de plejer at tilbringe vinteren på. Men de ses dog stadig i pæne antal i vågerne og på isen - flere steder fodres de og andre svømmefugle af Falck (f.eks. i Mariager Fjord ved Dania og i Randers Fjord ved Råby Pumpestation). I januar optaltes 2740 sangsvaner i hele området.
Havørne har flere gange aflagt besøg de steder, hvor der er svømmefugle. Ved Mariager Fjord er set to, og ved Sødringholm sad i januar en enkelt langt ude på iskanten.
Vadefuglene har også vanskelige forhold, men alligevel overvintrer en del storspover især langs kysten af Nord-Djursland.
Nu venter vi så på de første forårstegn, som lader vente længe på sig. De seneste milde vintre har viber og sanglærker således boltret sig over engene allerede midt i februar, men de er endnu ikke set ved fjordene i år. Vi glæder os til de kommer.
Lars Tom-Petersen


05-12-2009: Den lysbugede knortegås.

Mariager Fjord har længe været kendt som den vigtigste rastelokalitet for den lille bestand af lysbugede knortegæs. Bestanden udgør kun ca. 6000 individer, som ved ankomsten til deres vinterkvarter i Danmark tidligere samledes i den ydre del af Mariager Fjord. Ankomsten sker i begyndelsen af september måned, og de forlader først landet igen i slutningen af maj. Hele verdensbestanden af denne fugl opholder sig således den største del af deres liv i Danmark. derfor er deres rastepladser særdeles vigtige at beskytte. Ud over de lavvandede områder ved Mariager Fjord og Randers Fjord, drejer det sig især om den østlige del af Limfjorden og fjordområdet vest for Mors (også i Limfjorden). I sidstnævnte område opholder hele bestanden sig lige før de forlader landet med dirkte kurs mod ynglepladserne i Nord-Sibirien.

I de seneste år er der imidlertid tegn på at de lysbugede knortegæs er ved at ændre på deres vante mønster. Efterårstællingerne i Mariager Fjord har således de seneste to år vist et faldende antal rastende fugle. I år således max. 1500 fugle. Samtidig ses et stigende antal i Nibe Bredning i Limfjorden, og knortegæssene ses nu spredt over et større område langs Kattegatkysten.
Desuden er knortegæssene ligesom andre gæs og svaner begyndt at fouragere på kornmarker - f.eks. i Råby Kær ved Randers Fjord og Havnø ved Mariager Fjord. De lysbugede knortegæs har tidligere i høj grad levet af ålegræs i fjordene. Men ålegræsset er stort set forsvundet fra begge fjorde. Meget tyder således på, at det er mangel på fourageringsmuligheder, der tvinger gæssene til at omlægge deres vaner.

Den lysbugede knortegås er vores mindste gåseart - på størrelse med en gravand. Der er gode muligheder for at få den at se, da den er meget lidt sky. Gode og lettilgængelige observationssteder er f.eks. Havnø og Als Odde ved Mariager Fjord eller Sødringholm Strand og Udbyhøj ved Randers Fjord. Også ved Lystrup Strand og Bønnerup Strand på Nord-Djursland ses ofte mindre flokke af gæs.

En anden race af knortegås, den mørkbugede, ses i langt større antal mange andre steder i Danmark. Men ved Randers og Mariager Fjorde ses denne race til gengæld sjældent.

Lars Tom-Petersen


18-07-2009: Ynglefugle 2009

Flere observationer af mosehornugle ved Sødringholm Strand i løbet af foråret og sommeren kan tyde på, at arten har ynglet i området i 2009. Mosehornuglen, der typisk yngler i marskområder, er en meget sjælden ynglefugl i Danmark med blot 0-10 par om året i hele landet.
Usædvanlige sommerobservationer af andre sjældne arter i området mellem Randers og Mariager Fjord viser områdets potentiale som ynglested for sjældne og truede fuglearter. Det gælder iagttagelser af sandterner i juli 2007 og et par hedehøge, som holdt til ved Sødringholm Strand i en lang periode af sommeren 2008 - fuglearter som i Danmark forbindes med marsken i SV-Jylland.

Til gengæld har den store ternekoloni på Mellempoldene ved Randers Fjords udløb haft problemer i år. Ved en optælling af ynglefugle på holmene d. 31.5. var der ganske vist mange havterner omkring kolonien, men der blev kun fundet 7 reder. Ved en kontrol en måned senere var samtlige terner forsvundet fra området, og der blev ikke registreret en eneste havterner omkring holmen, hvor der normalt yngler ca. 100 par. Om ternerne har opgivet yngel pga. forstyrrelser vides ikke, men det må konstateres, at der bla. ofte registreres mennesker med løsgående hunde på vaden omkring holmen, hvor der er adgangsforbud.
Heller ikke den lille og fåtallige dværgterne har ynglet på Mellempoldene i år. Til gengæld kunne der i år på revlerne ud for Hevring Skydeterræn glædeligt tælles 6 par dværgterner. Et antal svarende til, hvad der de seneste år har ynglet på Mellempoldene. Her var der desuden en mindre havternekoloni på ca. 10 par.

Herudover er der på øer og holme omkring Randers Fjords udløb i år registreret 5 par gravænder (bla. et kuld på ikke mindre end 35 unger!), ca. 20 par strandskader, ca. 15 par store præstekraver og ca. 50 par rødben. 2-4 par klyder gjorde i foråret klar til at yngle ved Råby Odde, men har åbenbart også opgivet.

Mens ynglefuglene synger på sidste vers, er vadefuglenes træk mod syd i fuld gang. Netop nu er det især storspover, hvidklirer og rødben, der dominerer på vadefladerne, men i løbet af de kommende uger stiger antallet af hjejler, strandhjejler og ryler. De mange vadefugle kan bl.a. nydes ud for sommerhusområderne ved Udbyhøj S og Sødring og fra skydebanen ved Sødringkær.

Lars Tom-Petersen


22-02-2009: Svanerne synger på sidste vers.

Endnu står der flokke af sangsvaner på markerne omkring Randers og Mariager Fjorde. Men de første grupper er begyndt at bevæge sig nordover til deres ynglepladser.
I løbet af den næste månedstid vil der blive mere uro i flokkene, og flere og flere vil begive sig mod nord.
På den seneste optælling langs fjordene d. 24.-25.1. blev der ialt registreret 3650 sangsvaner! Særligt store antal har denne vinter opholdt sig i Råby Kær ved Randers Fjord, på Overgårds arealer og mellem Havnø og Helberskov ved Mariager Fjord.

Når sangsvaner forsvinder, indfinder vore egne ynglefugle sig. I dag slog den første mildning igennem, og trods hård vind fra vest var de første småflokke af sanglærker og viber allerede i luften over Randers Fjord.
Så vi kan glæde os over, at svanernes sang afløses af lærkernes.

Ved optællingen d. 24.-25.1. var de mest talrige arter derudover:
Lysbuget knortegås 1115
Gravand 1465
Gråand 6820
Hvinand 1995
Strandskade 1335
Storspove 1895

Også de store vingefang præsenterede sig fint, og der blev set både en havørn, en kongeørn og hele 3 vandrefalke foruden de mere almindelige rovfugle musvåge, fjeldvåge, spurvehøg, blå kærhøg og tårnfalk.

Lars Tom-Petersen

29-11-2008: Kongeørnen yngler ved Mariager Fjord.

For første gang i nyere tid har et par kongeørne ynglet med held i det østjyske landskab. Parret, der dukkede op i området omkring Overgård i 2006, har brugt de første par år til at finde sig til rette på deres nye ynglested. Det er ganske normalt for de store ørne, at de ikke yngler de første år, de er i et område.
Allerede i det tidlige forår 2008 kunne parret så ses flyve med redemateriale, og det var derfor med stor spænding, vi gik ynglesæsonen i møde. Midt i juli blev reden fundet, og det kunne konstateres, at der sad en stor unge i reden.
Herefter blev der sikret ro omkring redestedet, og først d. 18.9. blev den nu flyvefærdige unge set igen. Der skulle dog gå endnu en uge, inden den unge kongeørn blev set svævende sammen med sine forældre over redestedet.
Ungen er iøvrigt blevet ringmærket med henblik på at kunne følge dens videre færd.

Der har i 2008 ynglet 3 par kongeørne i Danmark. De to andre par yngler i Nordjylland. De 3 par har ialt opfostret 4 unger, som forhåbentlig kan være med til at forøge bestanden yderligere.

Også havørnen ses i stigende antal i området omkring Randers og Mariager Fjord.
Således er mindst 3 forskellige havørne set ved fjordene i dette efterår. Der er ikke tegn på, at de har etableret sig med henblik på at yngle endnu. Men fjordene rummer særdeles gode muligheder for ynglende havørne, da der med de store mængder af ænder og gæs er gode fødemuligheder.

Vil man se de store ørne i fjordlandskabet kan følgende anbefales:

Havørn: Ses oftest ved Mariager Yderfjord. Kig f.eks. fra Havnø på nordsiden eller fra Ajstrup Bugt på sydsiden. Havørnene kan ses kredsende over fjorden eller jagende efter ænder eller gæs lavt over vandet. De er også jævnligt set rastende på holmene i fjorden.

Kongeørn: Ses oftest kredsende over de lave områder øst for Overgård Gods. Kig f.eks. fra landevejen mellem Udbyneder og Overgård.

Lars Tom-Petersen

Se alle nyheder fra Dele af Randers & Mariager Fjorde og Ålborg Bugt
Fakta
Kommuner: Mariagerfjord, Norddjurs, Randers, Aalborg
Areal: 13462 hektar
Ejerforhold: private

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Digefjernelse
- Færdselsbegrænsning
- Rævebekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 149
Sidste måned: 177

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet