Saltholm & Peberholm


Sølvhejre, lørdag den 17. september 2011. Foto: Jan Speiermann

Sidste nyt
17-03-2012: Bramgåsetælling

Caretakerholdet besøgte Saltholm i dag for at tælle bramgås på den internationale tælledag for denne art. Vi dækkede øen på vanlig vis og skrev alle observationer i notesbøgerne. Det var ret diset og tåget i begyndelsen, så udsynet var ret begrænset før middag. De endelige sammentællinger resterer så hermed kun et lille udpluk af højdepunkterne.
Antallet af bramgås blev 11-12.000, heri indgår både lokale ynglefugle samt rastende vintergæster. Der blev set 4-5 havørne og et par vandrefalke. Kortnæbbet gås ses ikke tit, dem blev der set to af. Men dagens obs var nok aflæsning af en sort-grå ryle ved Lusebro. Det viste sig at være nøjagtig samme individ der blev aflæst for et år siden på nøjagtig samme sted, og som oprindelig er blevet ringmærket på Svalbard. Denne fugl har altså to vintre i træk opholdt sig på Saltholm.


02-10-2011: Tur aflyst

Den planlagte tur søndag den 2. oktober måtte desværre aflyses pga. tåge. Det var en flok skuffede caretakere der efter to timers ventetid i havnen måtte erkende, at tågen ikke ville lette den dag. Næste tur forsøges gennemført søndag d. 30. oktober.


17-09-2011: Hvid hejre

Den første af efterårets planlagte tællinger gennemførtes lørdag med kun 4 personer. Det giver nogle lange strækninger for de to hold vi delte os op i og da der også på Saltholm er kommet meget vand i løbet af sommeren, var det nogle godt brugte optællere der sejlede hjem efter 8½ time på øen.

Vi startede meget godt med at se en sølvhejre på nordkysten lige øst for havnen. Det er kun tredje fund på Saltholm.

Der var jagt på øen hvilket skræmte fuglene lidt rundt men der blev set nogenlunde det antal svømmeænder som er normalt for årstiden, godt 5.000 pibeænder og over 3.000 krikænder. En stor flok sortklirer på 110 bragte den samlede total for arten op på 168, hvilket er ny Saltholm rekord. Fire havørne og to vandrefalke samt en mosehornugle var lidt bonus. Til gengæld glimrede de rødstrubede pibere med deres fravær; tidligere års ture på samme tidspunkt plejer at give en fugl eller to, med 25. september 2004s 14 styk som bedste!

Næste tur planlægges gennemført 2. oktober


22-06-2011: Rovterner og grågæs

I den netop overståede weekend blev der gennemført en særlig tur i caretakerregi med specialtilladelse fra Tårnby kommune, der har tilsynspligten. Formålet var at tælle fældende grågæs og i øvrigt registrere så meget som muligt. Turen blev særdeles udbytterig. Ikke nok med at der blev talt en ny rekord af grågæs på 46.450, der blev også gjort et par særdeles gode ynglefund. Rovterne som har ynglet på øen siden 2008 blev konstateret ynglende med hele 5 par. Sydlig almindelig ryle blev fundet med 2 par. Stor kobbersneppe blev der registreret mindst 10 ungeførende par af, og det selv om arten ikke blev eftersøgt systematisk på gammelkendte yngleområder på øen. Brushane var til stede med 15 dansende hanner og 6 hunner rundt omkring. De seneste års observation af ynglende stenvender kunne desværre ikke gentages i år.

Man kan gætte på at det er rovterner fra den vigende svenske Østersø bestand der har fundet Saltholm velegnet som yngleplads. Det er kun at håbe at øen stadig fremover kan tilbyde fred og ro til denne verdens største terne.


27-03-2011: Rødhalset gås

Som sædvanlig blev der søndag den 27.marts gennemført en Caretakertælling på øen umiddelbart inden størstedelen lukkes for færdsel i fuglenes yngletid. 5 mand var tilmeldt turen der gennemførtes i flot solskin, men med en halvkølig brise fra sydvest. Der var ekstremt lavvandet og dermed var meget vand trukket ud af kanalerne så øen var ikke så svær at komme rundt på.

Vi var endnu samlet helt oppe nordpå da Jan Speiermann reagerer på en skarp gåselyd. Kikkerten rettes mod en flok bramgæs på under 100 meters afstand. Og første fugl i okularet er en rødhalset gås! Alle får fuglen at se godt og billeder bliver taget. Så var grundlaget lagt for en god tur. Vi deltes op i de tre sædvanlige hold som sammen dækker sådan en tælling rundt kysten. Der var stadig en del havørne tilbage fra vinteren. Med sikkerhed 9 forskellige havørne og sandsynligvis nogle enkelte flere. Der blev set bjerglærke og sortgrå ryle langs vestkysten, mens der samlet set ikke var så mange svømmeænder til stede. Det ekstreme lavvande gjorde at Sækken i syd stort set var tørlagt og dermed ingen ænder.
Op ad dagen gjorde traneflokke ind over København sig bemærket og enkelte lagde kurs henover vores hoveder. Vi så omkring 600 stykker, og det i en vindretning fra sydvest, som normalt ikke giver store tal på Sjælland.
Her til aften er delholdenes tal endnu ikke samlet men de vil blive tastet ind i DOFBasen hurtigst muligt.


23-01-2011: Ørnebonanza på Saltholm

Dagens tælling afslørede et sandt eldorado for ørne på Saltholm. Som beskrevet tidligere er der observeret op til en håndfuld havørne og en enkelt kongeørn på Saltholm fra Amager i vinterens løb. Allerede før postbåden fra Kastrup lagde til, sås en kongeørn sidde på et tag i byen og de første havørne sås sidde på isen på nordsiden. Som dagen skred frem og vi blev fordelt rundt på øen blev der registreret i alt imponerende 21 havørne. Det er vist kun Maribosøerne der i nyere tid har kunnet fremvise tilsvarende antal. Ikke nok med det, vi fik hurtigt en mistanke om mere end en kongeørn men det var først sidst på turen at mistanken blev bekræftet: To ungfugle på den nordlige del. Udover ørnene blev dagen mindeværdig med 910 lille skallesluger og 4 bjerglærker. Den hidtidige småskallerekord fra Saltholm er på 112 15. januar 2006, så man må sige at der blev sat eftertrykkelig ny rekord. Og bjerglærke er det næsten 11 år siden sidst blev set.

Der var is hele vejen rundt om øen og selv om øen stort set var snefri var jorden og vandhullerne frosne hvilket faktisk gjorde det ret nemt at komme rundt. Det var 6 glade og tilfredse deltagere der sidst på eftermiddagen sejlede hjem fra Øresunds Perle!


08-01-2011: Ørne på Saltholm
I lighed med tidligere år raster der ørne på Saltholm denne vinter. I starten af november sås en yngre kongeørn og op til 4 havørne er set siden november. Alle observationer er gjort fra Amager, enten fra DSBs klargøringscenter ved Københavns Lufthavn eller fra Kastrup Havn. Meldinger fra DOFBasen antyder at det er nemmest at se ørnene i blæsende, koldt og overskyet vejr mens klart vejr giver varmeflimmer. Pga. vejrsituationen er det endnu uklart om der kan gennemføres en Caretakertælling i januar. Båden derover ligger pt. indefrosset i Kastrup!


28-03-2010: Årets første Caretakertælling

Efter at vinteren havde sluppet sit tag kunne årets første Caretakertælling gennemføres. Først for ca. 14 dage siden kunne normal sejllads genoptages og i vinterens løb har der flere gange været fløjet forsyninger ud til de fastboende på øen. Den traditionelle vintertur i januar kunne af samme årsag ikke gennemføres.

At vinteren havde været hård kunne ses på de mange døde harer der lå på øen. Vi så i hvert fald 100 døde, men det blev da også til obs af overlevende!

De mest bemærkelsesværdige obs udgjordes af en sortstrubet bynkefugl og mindst 11 pibesvaner. I DOF basen eksisterer kun to tidligere fund af sortstrubet bynkefugl, fra 1975 og 1977, så det var et veltilfreds delhold der kunne berette om obsen på hjemturen.

Pga. ynglesæsonens start lukker store dele af øen for almindelig færdsel fra på torsdag så næste tur i Caretakerregi bliver tidligst efter medio juli.


08-11-2009: Kongeørn

Dagens Caretakertur bød på en sjælden obs da Jan Speiermann, Ib Jensen og Michael Køie Poulsen så en 2K kongeørn. Arten er ikke registreret på øen siden 1976! Udover kongeørnen sås der bl.a. hele 10 havørne, 2 vandrefalke og 36 sortgrå ryler. I "gamle" dage kunne Saltholm ofte fremvise store flokke af de sortgrå men dagens obs er den største i mange år. I 1991 blev der set 25 i februar måned og ellers skal vi tilbage til 1981 for at finde tilsvarende flokstørrelser (i følge indtastningerne i DOFBasen).


25-01-2009: Årets første Caretakertur

Der blev i dag gennemført en vintertælling på Saltholm. Generelt var der ikke mange ænder at opgøre men til gengæld var der andre fugle at se på: 12 sortgrå ryler, 2-3 vandrefalke og 2 gamle havørne kom i notesbøgerne. I "gamle" dage var der altid pænt med sortgrå ryler på Saltholm om vinteren men dagens antal er det sandsynligvis højeste antal i mindst 10 år.


14-09-2008: Rødt på Saltholm

Efterårets anden tur til Saltholm blev i dag gennemført. Antallet af ænder mm. var beskedent - den endelige sammentælling foreligger om et par dage. Til gengæld var der et stort fald af Rødhalse, med minimum 1000 fugle. I løbet af dagen så caretakerne også 2 Rødstrubede Pibere ligesom der var obs af Havørn, Vandrefalk, Lærkefalk, Duehøg og en enkelt Trane.


16-08-2008: Efterårets første Caretaker-tælling - resultat

Tællingen den 16. august blev gennemført af 7 mand. Der blev i år set godt 1500 Knopsvaner som var fokusarten for denne tælling. Af andre obs den dag kan nævnes en Steppehøg han og i alt 4 Vendehalse hvoraf 2 blev set af Caretakerne mens de øvrige to blev ringmærket.


15-08-2008: Efterårets første Caretakertælling

I morgen lørdag forventes efterårets første Caretakertælling at blive gennemført. Fokusart er Knopsvane men alle fugle langs kysten vil naturligvis blive bogført. Se resultatet under linket "Alle bearbejdede IBA-tællinger fra lokaliteten" en gang i næste uge.


01-07-2008: Rovterne yngler på Saltholm!

Skov- og Naturstyrelsen oplyser på deres hjemmeside at Rovternen i år yngler på Saltholm. Dette er en meget overraskende og glædelig nyhed at den største terneart herhjemme gør comeback som dansk ynglefugl. Fremtiden må vise om dette er en engangsforteelse eller om vi reelt skal regne med Rovternen.15-06-2008: Ynglefugleoptælling

Igen i år er der kun foretaget optælling af få udvalgte arter: Bramgås, Almindelig Ryle og Stor Kobbersneppe.

Bramgåsen fortsætter den nærmest eksplosive fremgang og antallet af ynglepar blev opgjort til hele 1318. Det er igen i år en fremgang af bestanden på omkring de 40%.

Almindelig Ryle er i år usikker på Saltholm. En enkelt fugl blev set men der blev ikke gjort noget redefund ved de seneste års faste plads.

Stor Kobbersneppe blev opgjort til 15 par og det passer meget godt med det gennemsnitlige antal i perioden 1991-2006.


30-03-2008: Caretakertælling
Otte mand, nå ja, i virkeligheden kun syv, for sidste mand havde ikke helt styr på sommertiden, mødte forventningsfulde op i Kastrup Havn i morges for at lade sig sejle ud til Øresunds perle. Stor var skuffelsen da skipper meldte, at vinden i løbet af formiddagen ville tiltage til over kulingstyrke og at vi måske nok kunne blive sejlet derud men hjemturen var meget usikker. Turen blev derfor aflyst og sidste chance for en forårstælling inden fredningen træder i kraft kunne ikke udnyttes. Næste caretakertælling kan derfor tidligst blive efter 15. juli. Der vil dog igen i år blive foretaget en ynglefugletælling af få, udvalgte arter. Mere derom senere.


07-08-2007: Søndag den 5. august var caretakerne på besøg for at tælle fugle. Fokus var fældende Knopsvaner men alle observerede fugle kom naturligvis i bogen. Det ser ud til, at Saltholm har mistet lidt af tidligere tiders betydning som fældningsområde, idet der kun blev set godt 1.000 Knopsvaner. Forlydender vil vide at der ligger store flokke på den svenske side i Foteviken, som måske nu er svanernes foretrukne område.

Under tællingerne blev der set to overflyvende Skestorke og det er sikkert de samme som dagen forinden og også senere om søndagen sås i Klydesøen, Vestamager. Sædvanen tro blev der også set Havørn og Vandrefalk.

En kombination af længere tids højvande og sommerens megen nedbør gjorde terrænet vanskeligt at færdes i. Fænomenet er også for nylig blevet omtalt i en artikel i Berlingske Tidende

http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=926062


10-05-2007: Ynglefugleoptælling fortsætter – med reduceret kraft

Efter at amterne ved årsskiftet blev nedlagt har der ikke været en naturlig arvtager til at fortsætte den årelange (der er talt ensartet op siden 1993) optælling af ynglefuglene på Saltholm, som Københavns Amt tidligere stod for.

Det er Taarnby Kommune, der nu har tilsynsmyndigheden med fredningen på Saltholm, men den er ikke forpligtet til – og har måske hverken midler eller interesse i – at fortsætte den overvågning, som Københavns Amt indtil nu fandt så vigtig og derfor finansierede.

Det har længe set ud til, at der måske slet ikke skulle tælles i år, men for nyligt kom der en aftale i stand. Der vil henover den kommende weekend (fre-man) blive udført optælling af ynglefuglene Almindelig Ryle, Brushane, Stor Kobbersneppe, Klyde og Bramgås.

Tællingerne udføres for tre instanser:

Roskilde Miljøcenter som led i deres forpligtelser ifølge NOVANA - Det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og Naturen

http://www.dmu.dk/Overvaagning/NOVANA/

Amphi Consult

og DMU.

Det er ærgerligt, at der ikke har været interesse for og er fundet midler til at foretage en fuldstændig optælling, således at data-rækken fra de sidste 14 år kunne være fortsat ubrudt. Ydermere er den indgåede aftale kun gældende for i år.


25-03-2007: Caretakertælling

På årets første sommertidsdag blev der i strålende vejr gennemført en caretakertælling. Otte mand blev delt i tre hold og dækkede hele kysten rundt. Op ad dagen begyndte Traneflokkene på vej til Sverige at gøre sig bemærkede, men også Havørn og 2 Vandrefalke var højdepunkter, foruden en masse svømmeænder. Tallene fra de 3 hold er endnu ikke sammenstillet men vi noterede mindst 1600 Traner. Efter 9 timer på øen var det en velfortjent kold øl som chef caretaker Michael Fink havde med i posen til deltagerne!

Grundet fredningen der starter om en uge bliver næste caretakertælling tidligst i slutningen af juli måned.


18-02-2007: Caretakertælling

Første Caretaker tælling siden 24.09.06! 7 ture har været aflyst pga. vejret, men endelig lykkedes det. En god tur med syngende Lærker, de første Sølvmåger inde og galpe op på midtøen og Svartbage i par langs kysten. Øen bar meget tydelige præg af de mange oversvømmelser der har været i løbet af vinteren. Der lå opskyl overalt langt ind på midten, alle pander og loer fyldt med vand og over store strækninger var det som at gå på en våd svamp, så gennemvædet var jorden! Kysten mod sydvest og specielt vest, var meget mærket af oversvømmelserne. Strandvoldene var mange steder halveret i højden og Strandkålens rodknolde stod mange steder og strittede 5-10 cm op af sandet som små tårne! Over meget lange stræk fandtes de gamle tang opskyl, som Ederfuglene elsker at lægge reder i, ikke mere. Generelt var fornemmelsen at den yderste kyst på sydvest- og vestøen var blevet lavere og det bliver spændende at se hvilken påvirkning det kommer til at have på ynglende vadefugle, terner og ederfugle ved kommende sommer højvande.

Af højdepunkter kan nævnes 4 Havørne (kun en blev set, fra Kastrup, sidste søndag ved DOFs officielle ørnetælling), 3 Vandrefalke, godt 5000 Pibeænder, 175 Spidsænder og 300 Store Regnspover.

De samlede tal findes i linket Søg i IBA tællinger.


21-10-2006: Status side opdateret

De nye ynglefugle tal fra 2006 er venligst stillet til rådighed af Københavns Amt og statussiden er blevet opdateret med disse.


27-09-2006: Caretakertælling

Der blev i den forgangne weekend talt op på øen. Tallene er i skrivende stund ved at blive lagt sammen og kan snart ses under Søg i IBA tællinger. Under optællingen blev der set en fin 1K Steppehøg, ligesom 3 Nordiske Lappedykkere og en Rødstrubet Piber også fandt vej i notesbøgerne.

Der forlyder endvidere, at Københavns Amt snart er på vej med resultatet af årets ynglefugleoptællinger. Status siden bliver naturligvis opdateret lige så snart det sker.10-06-2006: Saltholm i radioen

Natursyn på P1 har en udsendelse fra optællingen af ynglefugle på Saltholm. Programmet kan høres på nettet. http://www.dr.dk/p1/natursyn


10-06-2006: I pinsen blev der foretaget en opfølgende optælling af ynglefugle. Der kan nævnes observationer af Brushøns (3 hunner og 2-3 hanner), et uroligt par Atlingænder, 10 par Rørhøge, hvoraf et par havde ynglet i en gammel kragerede, og 33.600 fældende Grågæs. Bramgæssene var overalt med unger hvilket indikerer en god ynglesucces. Endelig kan det nævnes at Sort Stork stadig ikke yngler på Saltholm (PICA marts 1992, side 27) men et eksemplar blev set trækkende vest indover København.

Når alle tal er bearbejdet bliver de naturligvis lagt her på siden.


20-05-2006: Optælling af ynglefuglene

I perioden 15.-19. maj blev der udført en optælling af ynglefuglene for Københavns amt. Resultatet af optællingen vil blive lagt på siden når tallene er bearbejdet. Det kan kort nævnes, at Bramgåsen nu har bredt sig til den nordøstlige del af øen hvor et enkelt par med rede blev registreret. Almindelig ryle holder endnu stand på øen med to par.

Det er endnu uvist om registreringen af ynglefuglene fortsætter i fremtiden. Amterne nedlægges som bekendt ved årsskiftet og hvorvidt opgaven overtages af andre instanser vides ikke. Det vil være beklageligt hvis udviklingen på Østdanmarks nok vigtigste lokalitet ikke følges fremover.


06-02-2006: Ørnetælling

Saltholm blev i lighed med mange andre lokaliteter dækket i går søndag den 5. februar i forbindelse med DOFs koordinerede tælling af Havørn og andre overvintrende rovfugle. Samtidig taltes dele af vandområderne rundt om øen (nord og øst). Øen var fuldstændig dækket af sne og is, kysten rundt en is bræmme på ml. 100 - 1000 m ud, længst langs østkysten.

Der blev bl.a. noteret: 5 Havørne, 1 Vandrefalk (ad han), 2 Fjeldvåger og 1 Blå Kærhøg. Af vandfugle kan nævnes hele 2320 Hvinænder! En fuld tælling øen rundt ville nok have givet +4000 Hvinænder, som faktist er 1% udpegningskriteriet for arten! Desværre var der kun en optæller afsted og øen kan ikke dækkes af en mand alene.


21-11-2005: Søndag den 6. november gennemførtes en IBA tælling. Pibeand slog ny rekord i forbindelse med disse tællinger med en total på 6833. En Klyde og en Rød Glente udgjorde fænologiske interessante observationer. To Havørne rastede fortsat på øen. Det skal blive spændende at se om den kommende vinter bringer flere Havørne til øen - i januar 2005 optaltes således 12 stykker! Tallene fra tællingen kan som sædvanligt ses under linket til den seneste IBA tælling.

10-10-2005: Søndag den 9. oktober blev der foretaget en tælling af svømmeænder for DMU. Talrigeste arter var ikke uventet Pibeand med 4844 rastende fugle, efterfulgt af Krikand med 3375 rast. Optællerne, Morten Jørgensen, Allan Guido Nielsen, Rasmus Strack, Esben Eriksen, Carl Christian Tofte og Troels Eske Ortvad, noterede også knap 5000 rastende Bramgæs, 3 Havørne, 1 Vandrefalk, 6-8 Dværgfalke, 1 Storpiber samt 3 Laplandsværlinger.


22-09-2005: I søndags, 18.9.2005, blev der foretaget en IBA optælling på øen. Vejret var blæsende, gråt og fugtigt, men fuglene var på plads. Tallene fra tællingen kan ses ved at følge link til venstre "Seneste IBA tælling". Der faldt lidt godter af til optællerne (Michael Grell, Michael Fink, Morten Heegaard, Andreas Petersen og Jan Speiermann) i form af 2 Havørne, 1 Vandrefalk, 2 Rødstrubede Pibere, 1 Hedelærke og 1 Laplandsværling.

10-09-2005: Årets optælling af ynglefugle fra Københavns Amt er lagt på og kan ses under Status.

21-06-2005: I den forgangne weekend blev der udført supplerende tællinger af ynglefuglene på Saltholm.

Optællerne kan berette:

Bramgås mange ungekuld - ikke talt men flere hundrede!
Spidsand 2 nye = 3 i år
Brushane min 7 hanner og 3 hunner (muligt ynglende)
Fjordterne ca. 30 par mod 4-5 par i maj
Blåmejse 1 par i Lunden - ny yngleart!

Der manglede tilsyneladende flere kolonier med klyder og havterner på sv kysten, men det var ikke muligt at tjekke alle steder grundigt pga meget høj vandstand (sikkert også derfor fuglene ikke var der mere, da de havde lagt rederne meget lavt!) Derfor kunne Svaneklapperne desværre ikke besøges.

Div obs:

18.6
Knopsvane 793
Grågås 31.066 (incl. juvenile)
Sædgås 1
Canadagås 2
Mørkbuget Knortegås 1
Krikand 355
Sortklire 35

19.6
Snegås 1 ad
Dværgfalk 1
Islandsk Ryle 1


23-05-2005: Ynglefuglene blev talt op i perioden 10. - 15. maj af Københavns amt. De endelige sammentællinger er endnu ikke færdige. Men der kan nævnes følgende: Bramgæssene fortsætter deres fremgang og der var i år omkring 500 ynglepar. Fiskehejre blev registreret med omkring 20 par. Der blev fundet 15 Rørhøgereder og 2 reder af Almindelig ryle og 1 sikkert ynglefund af Brushane. Alle hættemåger var samlet i en koloni syd for tippen (700 par) og i kolonien blev der fundet 1 muligt ynglepar af Splitterne. Generelt var der få svømmeænder, måske fordi der var så tørt.

De endelige og fuldstændige tal bliver bragt når rapporten fra amtet foreligger.

Optællerne blev belønnet med følgende obs i ugens løb: 3 Sorthovedet måge (adult, overflyvende) 14 Hvidvingede terner trk nord, Havørn 1, Hortulan 1, Vendehals 4, daglige obs af 2-3 Vandrefalke, 62 Sortklire i en flok, bedste dag med Stenpikker 58.


01-04-2005: Her lige inden det meste af øen bliver lukket for at sikre ynglefuglene fred blev der gennemført en tælling 2. påskedag. Vejret var flot, tranerne trak ivrigt mod nord og gjorde sit til at forstyrre optællernes koncentration. Der var lavvande i Øresund så selv om der har været megen nedbør og flere oversvømmelser i vinter, var fremkommeligheden på øen langt bedre end ved tællingen i januar.

Alle tal er tastet ind i DOF Basen og observationerne kan ses her:

http://www.dofbasen.dk/obs.php?turid=447831&obsid=272954917-01-2005: Weekendens optælling på Saltholm resulterede i hele 12 rastende Havørne og 4 Vandrefalke. Desuden omkring 3000 Grågæs og 1100 Bramgæs. Endvidere kan 72 Spættede sæler nævnes.

Øen havde været oversvømmet to gange i forbindelse med de forbipasserende storme og orkaner og der var meget vand på øen.


13-01-2005: Som led i den europæiske midvinter tælling af svaner vil Saltholm også blive talt op i den kommende weekend. De vigtigste observationer vil blive nævnt her på nyhedssiden i starten af næste uge og alle observationer vil blive tastet ind i DOF Basen.

01-12-2004: Status siden er blevet opdateret med resultatet af Københavns Amts optællinger af ynglefugle i 2004.

Vis kune de seneste 10 nyheder fra Saltholm & Peberholm
Fakta
Kommune: Tårnby
Areal: 7218 hektar
Ejerforhold: Saltholmejerlauget

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 118
Sidste måned: 138

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet