Glomstrup Vig, Agerø med videre

Sidste nyt
24-04-2010: Tur til Agerø og Maagerodde den 24. april 2010

Et aldeles vidunderligt vejr med sol, blå himmel, ringe - men lidt kølig - vind og tindrende klar luft gav topbetingelser for at se på fugle fra morgenstunden. Det udnyttede 7 personer inkl. turguiden. Og turen var både indholdsrig og hyggelig.

En stillits i muntre farver fornøjede os ved turens indledning med sin morgenmadsindtagelse i et grantræ med masser af kogler og formentlig mange frø. En kornværling i nærheden underholdt os med morgensang. Ca. 200 hjejler havde slået sig ned på engen på østsiden af Agerø. Dette sammen med 1 pibeand og 4 krikænder, 3 stor regnspove og 15 alm. ryler. Ligeledes på østsiden lidt nord for engen, fouragerede ca. 250 lysbugede knortegæs, 7 toppede skalleslugere og 4 strandskader. På nogen afstand sås årets første 2 klyder. Og så var der lærkesang.

Agerøreservatet med nærmeste omgivelser var ret tyndt besat med fugle. Dog sås her ca. 250 hjejler, 15 grågæs, 8 Rødben 10 strandskader og Stor kobbersneppe. Ved turens afslutning på Sydagerø så vi dog på stor afstand en del gæs gå ned i Agerøreservatet, og her imellem en del bramgæs.

Sydagerø berigede vor liste over sete fugle med 5 edderfugle – hanner; et par hunner må vel være i gang med rugningen et par steder i området. Der har før været ynglende ederfugl på Stenklipperne, så hvorfor ikke igen? Her var yderligere ca. 200 lysbugede knortegæs. De fleste af dem viste sig frem i fint medlys og set fra en høj skræntoverkant og med gode skoper, var det nærmest en ”servering på fad”. Hertil fornøjelse at høre deres snakken i et ret stille vejr. Da sigtbarheden var så stor, var det muligt at se så langt borte som til Lindholm. Her sås lå flere grupper af lysbugede knortegæs. Endvidere 5 toppede skallesluger, nogle få strandskader.

Agerøturen sluttede med en smuk, svævende vandrefalk lige over vore hoveder.

Som et efterspil lagde vi hjemturen forbi Mågerodde. Ca. 10 knortegæs lå ved fjordbredden. Endvidere ca. 100 hjejler. Et par klyder. Ret fuglefattigt – endnu! Og dog - også her var finalen en flot fugl, der kredsede en enkelt gang over os. En rørhøg, gammel han.

Eyvind Lyngsie Jakobsen


03-10-2009: Referat fra turen til Agerø den 3. oktober 2009

Vejrudsigten dagen forinden lød på hård vind fra SV og regn. Det er jo ikke lige det, der lokker folk uden for dynen en tidlig morgen i oktober. Men turlederen skal jo være på pletten. Der var kun en vej – op og ud. Vinduesviskerne var i gang hele tiden i den time, det tog at nå frem til Agerø. Optimismen med hensyn til fremmødet kunne være på et lille sted. Morgenbrød fra bageren og varm kaffe på termokanden, kunne jeg da i det mindste trøste mig med, når der forventelig ikke ville være en eneste deltager ud over turlederen og regnen fortsat styrtede ned.

Overraskelsen var derfor stor, da en turdeltager allerede var mødt frem ved min ankomst, og et øjeblik efter kom der en deltager mere. Og så var vi en gruppe. Regnen tog af, og vi tog til FVF-skjulet. Let diset var det, så det var ikke helt let straks at kunne se, hvad der rørte sig ud på engen.
Regnen stoppede og der blev lidt lysning i det grå.

Resultatet blev grågås 18, kortnæbbet gås 45, som efter noget tid lettede og fløj mod Thy, lysbuget knortegås 20, fordelt på 3 grupper, med henholdsvis 4, 7 og 9 i de enkelte grupper. Det kan være familiegrupper, som endnu holder sammen; afstanden var for stor til, at vi kunne se eventuelle ringe og finere detaljer på fuglene, pibeand ca. 200, toppet skallesluger ca. 150, gråand 10 og endelig en musvåge. Endvidere en flok ubestemmelige ryler ca. 200. Hertil skarv ca. 200.

På og ved strandsøerne på østsiden af Agerø med omgivende enge så vi grågås ca. 30, lille kobbersneppe 4, Hjejle 25, viber ca. 50 st. regnspove ca. 20, almindelig ryle ca. 50 og skarv 15

Selv om planen var at nå frem til Stenklipperne, hvilket på grund af højvandet ikke lod sig gøre, blev det en hel god tur alligevel.

Eyvind Lyngsie Jakobsen.


05-07-2009: Ynglefugle 2009

Klyde
Rotholmene 1 - 1
Kringsholmen 1 - 2
Ager Vejle 0 - 1
Draget Thyholm 1 - 1
Strandenge på Nordjegindø 0 - 1
I alt: 3 - 6

Havterne
Lindholm 2 - 2
Ager Vejle 4 - 6
Enge nord for Plethøj plantage 2 - 2
I alt: 8 - 10

Gråstrubet Lappedykker
Tissing vig 3 - 3

Gul Vipstjert
Munkholm Odde 1 -1
Hindsels 1 -1
I alt: 2 - 2

Den 25. maj blev den lille sandrevle nord for Munkholm Odde besøgt. 11 Havternereder og 21 Klydereder blev talt. Revlen er et usikkert sted at yngle, da den ikke rager særlig meget op. Desværre blev revlen oversvømmet, så vi ved et senere besøg fandt øen forladt.


30-04-2009: Status for Tissingvig-projektet:
Projektbeskrivelse og VVM-anmeldelse er sendt til myndighedsbehandling. Planerne er, at søens fremtidige areal bliver 85,5 ha. Søen forsynes med en ø på ca. 0,8 ha. Der skal skabes så store arealer med våde og afgræssede enge som muligt til gavn for fuglelivet. Ligeledes planlægges der stisystemer langs syddiget samt et fugletårn. Se mere på www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Projekter/Limfjorden/Tissingvig/


04-10-2008: Turreferat:
Agerø 4. oktober 2008

Hvad forventer en turleder sig af en tur, når turen hjemmefra til mødestedet tidligt om morgenen foregik i kaskader af regnvejr? Ikke "et øje" ville møde frem!

Men turlederens evne til at gætte rigtigt viste sig at være ringe. For ikke blot var de første deltagere allerede mødt op, da han nåede frem, men flere kom også til. Med 10 deltagere og turlederen var vi 11. Og regnen stilnede af. Der blev længere mellem dråberne på traveturen til østsiden af Agerø, der er et rent smørhul for naturoplevelser, og så var her totalt læ fra den stærke blæst som fór henover os lidt højere oppe.

Den store oplevelse på østsiden var en ung Vandrefalk, der øvede sig i at muse lige som en Tårnfalk. Den var meget livlig. Hertil Hvidklire, Stor Regnspove, Alm. Ryle m.m.

Da vi gik mod obs.-skjulet på Fugleværnsfondens ejendom, var regnen ophørt. Vinden var i sydvest, hvad den havde været længe. Fjordvandet stod så højt, at det var umuligt at bevæge sig ud på engene for at nå ud til Holmene og Stenklipperne. Så vi måtte tage alle fornøjelserne fra skjulet. Det lod sig også fint gøre. For efterhånden blev der længere mellem skyerne og området lå hen i sol, og uden varmedis var iagttagelsesmulighederne fremragende.

Også her på og ved FVFs reservat var der Vandrefalke, to gamle fugle, som forholdt sig mere rolige end artsfællen på østsiden. På grund af højvandet var der Almindelige Ryler og Strandhjejler lige uden for skjulet.

Området bød på Toppet Skallesluger ca. 200, Pibeand ca. 300, Grågås 143 samt flere andre. Vi havde håbet på Bjerglærke, men desværre viste de sig først ½ time efter, at turdeltagerne havde forladt stedet, hvor ca. 25 dukkede op ude på engen.

Alt i alt en vellykket tur!

Eyvind Lyngsie Jakobsen


16-08-2008: STORSPOVETÆLLING

Lørdag den 16. august løb den anden af årets tællinger af storspover af stabelen. Det blev en utrolig smuk dag med sommervejr, næsten ingen vind og en fantastisk sigtbarhed. Vandstand en anelse over middel.

Område nord for Plethøj Plantage 5
Katholm Odde 1
Munkholm Odde 3
Draget Thyholm 4
Rotholmene-Hestør Odde 27
Porsmark Sø 17
Glomstrup Vig 12
Agerø Fugleskjulet 9
Ager Vejle 3
Kringsholmen 1
Boddum Strandenge 2
Lindholm Vejle 30

I alt 114 rastende Storspover blev optalt. 64 fouragerede på vade og 50 på strandeng. Ved den lignende tælling 6/4 blev der set 116 rastende Storspover.


01-07-2008: Ynglefugle 2008
Her er ynglefugletallene for 2008
Klyde:
Agerø 1-1
Kringsholmen 0-1
Boddum 4-4
Katholm 8-8
Munkholm 4-4
Rotholmene 1-1
Jegindø 1-1
I alt 19-20

Havterne:
Kringsholmen 1-1
Katholm 10-10
I alt 11-11

Gul Vipstjert:
Hindsels Fuglholm 1-2

Toppet Skallesluger:
Agerø 4-4
Kringsholmen 3-4

Klyderne holder sig stabilt omkring 20 par, hvorimod antallet af Havterner er faldet de sidste par år. Dværgterne og Rørhøg har ikke ynglet de sidste to år.


01-06-2008: Naturgenopretning af Tissingvig

Skov- og Naturstyrelsen erhverver Tissingvig - i alt knap 88 ha. Tissingvig er en afvandet fjordarm, der har været anvendt til landbrug fra før 1870. Hensigten er at genoprette Tissingvig som en lavvandet sø, således at udvaskningen af næringsstoffer til Limfjorden gøres mindre. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2010.


22-05-2008: TÆLLING AF LYSBUGET KNORTEGÆS
I samarbejde med knortegåse-eksperten Preben Clausen fra DMU gennemførte caretakergruppen en tælling af knortegæs 22. maj. Det foregik på den måde, at der først blev foretaget en optælling af fouragerende/rastende gæs sen eftermiddag/aften samt en overnatningstælling.
I tidsrummet 18.00 – 20.00 blev hele området talt, og det resulterede i 3.800 gæs. Dertil kom 200 gæs i det nærliggende IBA 25 – Mågerodde, Karby Enge med mere. Endvidere blev det til en enkelt Mørkbuget Knortegås
Overnatningstællingen fra kl. 19.45 – 22.15 gav en total på rundt regnet 3.600 fugle. 1.900 gæs blev set ankomme til overnatningsstedet på Agerø, 880 overnattede Munkholm/Katholm Odder, 445 overnattede på Lindholm og 360 overnattende på Rotholmene. Dertil kommer de 200 på Mågerodde.
Samlet vurdering er mindst 3.800 gæs.
Ifølge Preben Clausen overnattede gæssene altid samme sted for ca. 20 år siden. I dag er det altså kun ca. halvdelen, der flyver til overnatningspladsen på Agerø. Resten overnatter flere andre steder. ”Set ud fra et videnskabeligt synspunkt er det uhyre spændende, fordi daglige 10-15 minutter sparet flyvetid over to forårsmåneder kan betyde rigtigt meget for gæssenes opfedning.”


06-04-2008: STORSPOVETÆLLING APRIL 2008


I weekenden 5. og 6. april var der landsdækkende optælling af Storspover således også i vores område. Vejret var fint med tørvejr og sol indimellem. Let vind og fin sigtbarhed. Vandstand lidt under middel.

Boddum Strandenge 1
Lindholm 8
Lindholm Vejle 1
Rotholmene 11
Søndervig/Thissing vig 7
Glomstrup Vig 2
Agerø 3
Agerø – reservat 16
Ager Vejle 18
Kringsholmen 4
Katholm Odde 12
Lyngs Odde 20
Munkholm Odde 2
Strandeng nord Jegindø 6
Draget Thyholm 5


I alt 116 Storspover blev optalt. Heraf 27 fouragerende på vade og 89 på strandeng. Desuden blev der observeret 11 trækkende Storspover.


26-08-2007: Turreferat fra Agerø, søndag den 26. august 2007

Ud over turlederen var der 5 deltagere på turen, der fandt sig i en kraftig nordvestenvind, en byge af og til, og så solskin, der tørrede vort våde tøj. Fugleoplevelserne er ikke nødvendigvis proportionalt med Antallet af deltagere. Umiddelbart var der ikke meget at se på med det blotte øje fra Agerøreservatets obs.skjul, men med skoperne til hjælp sås ganske meget på engene ud for skjulet og på agermarker længere borte.

Ca. 500 skarver holdt til på Stenklipperne. I området var der ca. 450 grågæs, fordelt med 150 ud for skjulet, 50 på Agerøs nordøsthjørne, og ca. 250 stik nord for skjulet på Morssiden. 5 Toppede Skalleslugere holdt til på Stenklippernes nordende.
Vibe spredt her og der – omkring 100 fugle. Omkring 300 Hjejler rastede ud for skjulet, 75 på Østagerø, og omkring 800 fugle sås stik nord for skjulet på Morssiden.. Spredt over hele området var omkring 50 St. regnspover og 5 på Østagerø. En enkelt Stenvender viste sig, og det samme gjorde en Strandhjejle. De Almindelig ryler var lidt sværere at sætte tal på, men skønsmæssig var der ca. 75 i området. St. regnspove var der lidt spredt med 50 af ud for skjulet og 5 fugle på Østagerø, en Hvidklire skældte ud på os på Østagerø. Ca. 15 juvenile Rødben med nærmest orangefarvede ben var også til beskuelse.
10 Svartbage og flokke af Hættemåger sås konstant, og det samme gjorde en enkelt gammel Vandrefalk, der lidt uvenligt vendte ryggen mod os i al den tid, vi var i området, men skægstriberne sås tydelig, når den drejede hovedet.
”Desserten” for os alle var nu en hvid fugl på Østagerøs strandenge på ca. 200 meters afstand, mest i overgangszonen mellem strandsø og strandeng, hvor den var travlt optaget af at snappe efter smådyr og insekter – en Silkehejre.

Eyvind Lyngsie Jakobsen


01-08-2007: Ynglefugle 2007

Ynglefugletællingerne 2007 er nu afsluttet. Vi har kun talt Bilag 1-arterne, der hos os er Havterne, Dværgterne, Klyde og Rørhøg. Tallene læses således: Det første tal er sikre og sandsynlige ynglepar - det næste tal indeholder også mulige ynglepar.

Havterne
Sandrevle nord for Munkholm 4-4
Katholm 1-1
Rotholmene 2-2
Ager Vejle 1-1
Lindholm 4-5
Agerø 2-2
Stenklipperne 10-10
I alt 24-25

Klyde
Sandrevle nord for Munkholm 4-5
Rotholmene 5-5
Lindholm 3-4
Agerø 6-6
Agerødæmningen 4-4
I alt 22-24

Der blev ikke fundet ynglende Dværgterner og Rørhøg i år. Ynglesæsonen har været lidt dårligere end sidste år, hvor tallene for Havterne og Klyde var henholdsvis 38-40 og 19-22. Gul Vipstjert ynglede også i år ved Hindsels med 2 sikre par og ved Agerø med ét sikkert par. 1 par Toppet Skallesluger ynglede ved Stenklipperne.


30-05-2007: 30. maj var vi over på den lille ø Hindsels Fuglholm. Der var livlig aktivitet, og vi talte følgende:

Svartbag 8 par
Sildemåge 9 par
Sølvmåge 350 par
Ederfugl 3 par
Strandskade 1-2 par
Stormmåge 0-1 par

Mågerne er i en lille fremgang, hvorimod Ederfugl er gået tilbage fra 4 par til 3 par.


22-05-2007: Tælling af Lysbuget Knortegås

Maj-tællingen har altid fundet sted første weekend i maj, da DMU har en tælling her. I gruppen har vi talt om den mulighed, at der kunne være flere gæs i slutningen af maj lige inden gæssene trækker mod nord. Derfor foretog vi en tælling tirsdag den 22/5 - resultatet ses her:
Lyngs Odde 320
Munkholm Odde 410
Hindsel Fuglholm 55
Strandeng nord Jegindø 5
Draget Thyholm 3
Rotholmene 250
Glomstrup Vig 60
Mågerodde 397
Agerø Fugleskjulet 1000
Agerø dæmningen 118
Kringsholmen 1000
Lindholm 673
Boddum enge 85


I alt 4376

Alle fugle er rastende. Det er en anelse mere end vi plejer at tælle, men ikke meget. Én af tællerne blev på Agerø til kl. 22.30 for at se gæssene gå til overnatning på/ved Holmene. I alt var der ca. 2000 gæs der gik til overnatning her. Det er langt færre end vi regnede med. Gæssene må åbenbart også overnatte andre steder.16-12-2006: 16. december talte vi fugle i området. Desværre blev én af tællerne forhindre, hvorfor der mangler tal for den sydvestlige del af Mors. Selv om tællingen ikke er fuldstændig, bringer jeg tallene for den øvrige del af området.
Betingelserne var gode: stille vejr, solskin og fin sigtbarhed. Efter flere dage med stærk vind var vandstanden dog ca. 1 meter over normalen.

Toppet Lappedykker 76
Skarv 26
Fiskehejre 34
Knopsvane 89
Sangsvane 1
Kortnæbbet Gås 70
Grågås 35
Mørkbuget Knortegås 11
Lysbuget Knortegås 257
Gravand 84
Pibeand 2890
Krikand 157
Gråand 980
Troldand 55
Hvinand 1880
Lille Skallesluger 2
Toppet Skallesluger 674
Stor Skallesluger 14
Blishøne 22
Strandskade 19
Hjejle 6190
Vibe 3163
Almindelig Ryle 214
Dobbeltbekkasin 1
Stor Regnspover 293
Rødben 55
Stenvender 1
Alk 1


26-11-2006: I weekenden 24.-26. november talte vi fugle i hele området. Tællingen var allerede udsat én gang p.gr.a. dårligt vejr. Den nye tælling var berammet til den 25., men igen var vejrudsigten gyselig – frisk vind og rigelige mængder regn. Da vi jo ikke kan blive ved med at udsætte tællinger, blev vi enige om at bruge hele weekenden, og så måtte folk tælle, når vejret var mindst ringe. Fredagen var fin med solskin og jævn vind om formiddagen, hvorefter det blæste op. Lørdagen blev ligeså slem som frygtet. Søndagen var bedre, men vinden var for kraftig til, at det var helt godt. Den megen vind i mange dage bevirkede, at området var meget oversvømmet.

Da vi deler tællingen over så mange dage, opfylder tællingen ikke helt betingelserne for en IBA-tælling. Jeg lægger da kun tællingen ind under nyheder.

Her er, hvad vi talte:

Toppet Lappedykker 34
Skarv 90
Fiskehejre 37
Knopsvane 108
Sangsvane 15
Grågås 235
Lysbuget Knortegås 115
Gravand 143
Pibeand 1897
Krikand 598
Gråand 542
Troldand 40
Ederfugl 2
Hvinand 1055
Toppet Skallesluger 302
Stor Skallesluger 21
Vandrefalk 1
Blishøne 6
Strandskade 16
Hjejle 2709
Strandhjejle 10
Vibe 1677
Almindelig Ryle 610
Brushane 11
Dobbeltbekkasin 1
Stor Regnspove 78
Rødben 54
Sortkrage 1

Højvandet gav en del færre vadefugle end samme tid sidste år. Især Hjejle og Rødben var der færre af. Antallet af ænder svarede til sidste år, bortset fra Pibeænder. Sidste år var der betydelig flere.


01-07-2006: YNGLEFUGLE 2006

Ynglefugletællingerne 2006 er nu afsluttet. Vi har kun talt Bilag 1-arterne, der hos os er Havterne, Dværgterne, Klyde og Rørhøg. Tallene læses således: Det første tal er sikre og sandsynlige ynglepar - det næste tal indeholder også mulige ynglepar.

Havterne:

Agerø/Stenklipperne 26 26
Lindholm 3 4
Rotholmene 1 2
Munkholm Odde 6 6
Katholm 2 2
I alt 38 40

Klyde:
Lindholm 3 3
Rotholmene 1 2
Munkholm Odde 12 12
Jegindø nord 3 3
I alt 19 22

Dværgterne:

Lindholm 2 2
Katholm Odde 0 1
I alt 2 3

Rørhøg:
Søndervig 1 1

Ræv og mink har været hård ved især Klyderne. Flere steder så sæsonen lovende ud, men kort tid efter var området ryddet. Årets succeser har derfor fundet sted på sikre steder som Stenklipperne, Lindholm og den lille ø nord for Munkholm Odde. Gul Vipstjert yngler også i år ved Hindsels med ca. 3-4 par.


30-04-2006: TURREFERAT AGERØ DEN 30. APRIL 2006

Kun 1 deltager mødte op ved starttidspunktet kl. 8.00. Senere sluttede yderligere 3 deltagere til. Vejrudsigten lød heller ikke godt. Men vejret var ikke dårligt. Totalt vindstille. Absolut ingen lyde ud over naturens egne. På Østagerø var der 57 lysbugede knortegæs, lidt krikænder, gravænder, viber, rødben, fiskehejrer og toppet skallesluger. Fra FVFs obs.skjul var der fin sigt, men ingen gæs eller hjejler til at begynde med. Protokollen oplyste ellers om mange lysbugede knortegæs i de foregående dage. Op til 18 lysbugede knortegæs dukkede op i de par timer, vi var de.
Men det klare stille vejr gav mulighed for at se, hvad der var langt borte. Ved sydenden af Stenklipperne lå en spættet sæl, der på afstand lignede en banan, som den lå dér krummet med hoved og hale løftet op. Og den lå på det samme sted i ca. 2 timer. Og på en pæl inde på Agerø sad en vandrefalk. Den blev siddende samme sted i de mere end 2 timer, vi var der. Det var en gammel fugl, meget lys på brystet med kun små antydninger af de mørke striber på brystet. Den var så venlig at rotere lidt på pælen, så den kunne ses fra flere sider. Herudover var der 18 lysbugede knortegæs, gravand, strandskade, toppet skallesluger 14, knopsvane, hjejler ca. 100 overflyvende, havterne 2 og vibe 2.

Turleder Eyvind Lyngsie Jakobsen


11-03-2006: JAGTFALK PÅ BODDUM ENGE

Vi (Erling Andersen og Lasse Fuglsang Dahlgaard) skulle ud på vores
caretaker-tælling, og vi havde forudset den ringeste tælling, da det frøs
omkring 6 grader, da vi kørte hjemmefra. Vi startede dog med en fin
Sortkrage, så det tegnede jo godt. Doverkil var som forventet frosset til,
og vi fortsatte vores tur til Boddum enge og Fuglø. Der var heller ikke det
helt vilde, men da vi er på vej tilbage, kommer først 2 falke over bilen, og vi vælter ud med kikkerten oppe ved øjnene, og vi kan tydeligt se, at den ene af falkene er en Vandrefalk. Så pludselig letter endnu en Vandrefalk fra isen på den anden side af rørkanten, og sammenlignet med den tredje falk blev vi enige om, at den var STOR. Falkene jager en hel del rundt med hinanden, og til sidst kommer de over bilen og om på den anden side, så vi nu har dem i medlys. Vi kunne ane en svag skægstribe, og vi kunne se at vingerne var betydeligt bredere end vandrefalkenes. Efter dette køre vi ud til PUR (Poul Ulrik Riis) på Lindholm, for at spørge efter om han havde set falkene og kunne sige med sikkerhed, at det var en Jagtfalk. Han havde ikke set dem, så vi prøver at søge stenene af, der står
ude i vandet, de kunne jo være kommet tilbage!

LFD, EA


18-02-2006: FEBRUAR-TÆLLING
Så er resultatet af rastefugletællingen 18. februar lagt på hjemmesiden. Vi har i vinterhalvåret været plaget af dårligt vejr. Således var også denne gang ramt af dis. Ved 9-tiden kom der endog en kraftig snebyge, der tvang folk til en ufrivillig kaffepause. Og som så mange andre gange før blev disen tæt hen på eftermiddagen. Men her imellem var det muligt at tælle. En enkelt tæller blev nødt til at tælle dagen efter. Temperatur 1-2 grader. Vind jævn fra ØSØ. Vandstand over middel. Der er generelt talt færre fugle end samme tælling sidste år.


15-01-2006: JANUAR-TÆLLING
Holdet var denne gang også en del af DMUs midvintertælling af gæs og gulnæbbede svaner. Lokaliteten har sædvanligvis ikke så mange svaner, men det blev da til en del gæs – især Knortegæs. Da en smule morgentåge var lettet, blev det en fin dag. Temperatur omkring frysepunktet, let vind fra SØ og klart vejr. Normal vandstand.


10-12-2005: DECEMBER-TÆLLING
Tællingen 10. december blev ikke helt vellykket. Dagen startede fint med 4 graders varme og let til jævn vind fra sydøst. Selv om det var helt overskyet, var sigtbarheden god. Vandstand under middel. Hvis man var heldig at blive færdig om formiddagen, var det en fin tælling. Men ved middagstid gik vinden om i sydvest, og dis begyndte at besværliggøre tællingen. Derfor er der en del ænder, der ikke kunne artsbestemmes. De lå for langt ude i disen. Heldigvis nåede de fleste at blive færdig om formiddagen.


12-11-2005: NOVEMBER-TÆLLING
November måneds tælling af rastefugle er nu lagt på hjemmesiden. Vejret var ikke med os, men dog tåleligt. Jævn til frisk vind fra syd, 12 grader med spredte byger af vekslende længde. Der var højvande hvilket medførte, at flere småøer og odder var under vand.


15-10-2005: OKTOBER-TÆLLING
Seneste IBA-tælling - 15. oktober - kan nu ses under observationer. Den fandt sted i et pragtfuldt efterårsvejr. Var der dog bare den slags vejr ved hver tælling. Skyfrit og 14 grader. Flot oktobervejr. Fra morgenstunden var der ikke en vind der rørte sig. Vandet var helt stille. Man havde ligefrem svært ved at løsrive sig og køre videre til den næste lokalitet. Senere på morgenen tiltog vinden til svag. Efter en lang periode med østlig vind var vandstanden noget under middel. På observationslisten står Dykand sp. Det dækker over Hvinand/Toppet Skallesluger.


09-10-2005: TURREFERAT - AGERØ SØNDAG DEN 9. OKTOBER 2005

Ikke udsigten til at se mindst 50 Bjerglærker kunne lokke mange af sengen, når der samtidigt var varslet om regnvejr. Regnen kom endog i kraftige byger på vejen til Agerø. Men da turen skulle begynde, var det blevet tørvejr og 6 deltagere var mødt frem. Og som dagen skred, spredtes skyerne, og det blev solskin med blæst fra vest. Vandstanden i fjorden forhindrede deltagerne i at komme ud på Stenklipperne. Der er både blødt og tuet på engen, således at der altid er et par deltagere, som får mudder langt op ad benene og vand i støvlerne.

Fra mødestedet ved dæmningens parkeringsplads sås ca. 600 Grågæs gå til vejrs fra Agerø-reservatet for at søge ind mod fourageringsstederne på Mors

På Øst-Agerø sås sæsonens første Lysbugede knortegæs. 15 gæs var der i alt. De holdt til på Agerøs nordøstnæs sammen med ca. 200 Grågæs og 4-5 Skarver. I strandsøen mod syd sås Hvidklire 8, Rødben 2, Pibeand 20, Krikand 3, Strandhjejler 5 og St. regnspove 3.

I Fugleværnsfondens Agerø-reservat var der ikke så meget at se fra skjulet. Men den efterhånden traditionelle tur ud over engene til Holmene, bragte fuglene frem. Først og fremmest så vi Bjerglærkerne, hvoraf der var ca. 50 som forventet og som tilsyneladende her har fundet et godt spisekammer, idet de nu er set her set for 4. gang. Herudover var der ca. 200 Alm. Ryler, Grågæs 3, Hjejle 200, Strandhjejler ca. 25, Toppet skallesluger ca 50, Skarv 20, Svartbag 20. Fra og ved obs.skjulet sås Spurvehøg 1, Fjeldvåge 1, Viber ca. 100, Stær ca. 200.

Alt i alt i en rigtig god tur.

Eyvind Lyngsie Jakobsen


08-10-2005: DMU-TÆLLING 8. OKTOBER 2005

7-8 oktober havde DMU optælling af svømmeænder, taffeland og lysbuget knortegås. Vejret var fint, selvom skyerne blev hængende lidt længere end meteorologerne havde lovet. Temperaturen var fine 16-17 grader og vind jævn fra SØ. Vandstand lidt under middel. Der blev talt følgende:

Gråand 519
Pibeand 1168
Krikand 345
Skeand 12
Lysbuget Knortegås 23

Det var navnlig Doverkil, Ager Vejle og Thissingvig der leverede de største tal.


18-09-2005: SEPTEMBER-TÆLLING
Tællingen faldt sammen med DMUs grågåse-tælling, hvorfor opmærksomheden især var rettet mod dem. Men alle vandfugle blev også talt. Det var en ret blæsende dag med en jævn til frisk vind fra vest. Temperatur lidt over 11 grader og formiddagens tælling blev besværliggjort af regn. Men om eftermiddagen klarede det op med fin sigtbarhed. Vandstand lidt over normalen.

Toppet Lappedykker 5
Skarv 743
Fiskehejre 46
Knopsvane 134
Kortnæbbet Gås 17
Grågås 1718
Lysbuget Knortegås 117
Pibeand 142
Krikand 137
Gråand 452
Hvinand 35
Toppet Skallesluger 668
Rørhøg 1
Blishøne 40
Strandskade 3
Hjejle 1276
Strandhjejle 11
Vibe 720
Islandsk Ryle 27
Almindelig Ryle 299
Brushane 6
Dobbeltbekkasin 9
Lille Kobbersneppe 8
Stor Regnspove 73
Sortklire 1
Rødben 29
Hvidklire 12
Splitterne 2
Fjordterne/Havterne 3


21-08-2005: AUGUST-TÆLLING

Morgenen var præget af diset vejr. Tågen lå til langt op af eftermiddagen. Men ved middagstid ændredes det hele til meget flot vejr. Let vind fra nordvest. 11 grader


Lille Lappedykker 6
Toppet Lappedykker 7
Skarv 4638
Fiskehejre 86
Knopsvane 16
Grågås 1960
Gravand 11
Gråand 529
Pibeand 32
Hvinand 2
Toppet Skallesluger 4
Blishøne 50
Strandskade 23
Stor Præstekrave 63
Strandhjejle 1
Hjejle 17000
Vibe 938
Islandsk Ryle 17
Stenvender 7
Almindelig Ryle 1084
Krumnæbbet Ryle 8
Svaleklire 2
Mudderklire 8
Rødben 68
Sortklire 4
Hvidklire 29
Stor Regnspove 122
Lille Regnspove 1
Dobbeltbekkasin 9
Brushøne 25
Splitterne 2
Gul Vipstjert 5


11-06-2005: JUNI-TÆLLING
Tælling lørdag den 11. juni

Toppet Lappedykker 6
Knopsvane 17
Grågås 1
Gravand 164
Gråand 73
Troldand 9
Toppet Skallesluger 7
Stor Skallesluger 2
Blishøne 4
Strandskade 112
Klyde 75
Stor Præstekrave 32
Hjejle 12
Vibe 161
Rødben 120
Stor Regnspove 64
Dobbeltbekkasin 6
Dværgterne 3
Havterne 50


01-06-2005: YNGLEFUGLETÆLLING AGERØ
1. juni blev der optalt ynglefugle på Agerø - ved fugleskjulet og på stenklipperne. Fuglene blev talt af Martin Kviesgaard. Det første tal angiver sikre og sandsynlige ynglepar, medens det andet tal også indeholder mulige ynglepar:

Agerø, fugleskjulet

Gravand 0-5
Strandskade 2-3
Klyde 6-8
Stor Præstekrave 3-4
Rødben 6-7
Stormmåge 5-6
Havterne 3-3
Dværgterne 1-1
Engpiber 6-10
Gul Vipstjert 0-1

Stenklipperne

Strandskade 2-3
Stor Præstekrave 3-4
Stormmåge 15-17
Sildemåge 1-1
Sølvmåge 139-139
Havterne 7-8


19-05-2005: YNGLEFUGLETÆLLING HINDSEL FUGLHOLM
Optælling af ynglepar på Hindsel Fuglholm. Det er foregået ved redeoptælling, på nær for sølvmåge, hvor antallet er skønnet.

Strandskade 2
Ederfugl 4
Sølvmåge 300
Sildemåge 8
Svartbag 10


07-05-2005: MAJ-TÆLLING
Månedlig tælling 7. Maj. 7 m/s fra vest, 8 graders varme og skiftende skydække. Kun en enkelt byge. Vandstanden over middel.

Toppet Lappedykker 3
Skarv 56
Fiskehejre 20
Knopsvane 84
Grågås 1
Lysbuget Knortegås 4113
Gravand 102
Gråand 54
Knarand 2
Skeand 2
Pibeand 17
Krikand 59
Troldand 7
Hvinand 18
Toppet Skallesluger 35
Blishøne 61
Strandskade 77
Klyde 77
Stor Præstekrave 7
Hjejle ca. 7700
Vibe 57
Almindelig Ryle ca. 400
Mudderklire 6
Rødben 73
Hvidklire 16
Stor Kobbersneppe 5
Stor Regnspove 47
Lille Regnspove 2
Dobbeltbekkasin 1
Brushøne 13
Dværgterne 6
Havterne 55
Fjordterne/Havterne 4
Gul Vipstjert 1

Tallet for Lysbuget Knortegås er det højeste vi har talt endnu. Lysbuget Knortegås er i fremgang - og altså også hos os. DMU havde en tælling næsten samtidig, hvor de talte ca. 400 færre gæs.


16-04-2005: APRIL-TÆLLING
Forud var gået nogle dage med skiftende skydække og vind fra skiftende retninger. Men lørdag blev en flot forårsdag hvor temperaturen kom op på ca. 15 grader. Vinden var fra øst-nordøst og svag til let.

Lille Lappedykker 1
Toppet Lappedykker 4
Skarv 37
Fiskehejre 14
Knopsvane 159
Kortnæbbet Gås 418
Grågås 20
Lysbuget Knortegås 3028
Gravand 145
Gråand 74
Spidsand 5
Skeand 6
Pibeand 603
Krikand 147
Taffeland 1
Troldand 45
Hvinand 394
Toppet Skallesluger 79
Fiskeørn 1
Musvåge 17
Blishøne 30
Strandskade 126
Klyde 29
Stor Præstekrave 14
Hjejle 10000
Vibe 84
Almindelig Ryle 195
Rødben 179
Hvidklire 1
Lille Kobbersneppe 4
Stor Regnspove 134
Brushøne 7
Splitterne 13
Fjordterne/Havterne 1


26-03-2005: MARTS-TÆLLING
Martstællingen fandt sted lørdag den 26. Forud var gået flere dage, der startede med dis. Vi foretog derfor tællingen om eftermiddagen. Og dagen startede da også diset, men over middag lettede den, som med et trylleslag, og det blev en dejlig forårsdag med klart vejr. Enkelte tællere blev dog generet af dis. Svag vind fra SØ og temperaturen lå i underkanten af 10 grader. Vandstanden under middel. Otte tællere var ude, og her er hvad vi talte (uddrag):

Lille Lappedykker 1
Toppet Lappedykker 1
Knopsvane 136
Sangsvane 5
Kortnæbbet Gås 19
Grågås 54
Lysbuget Knortegås 3074
Gravand 324
Gråand 151
Spidsand 6
Skeand 8
Pibeand 1476
Krikand 186
Taffeland 21
Troldand 58
Ederfugl 4
Hvinand 1469
Lille Skallesluger 2
Stor Skallesluger 22
Toppet Skallesluger 149
Rørhøg 2
Blå Kærhøg 1
Fjeldvåge 1
Dværgfalk 1
Blishøne 31
Strandskade 119
Klyde 51
Stor Præstekrave 13
Hjejle 3047
Vibe 120
Almindelig Ryle 464
Rødben 35
Stor Regnspove 137
Dobbeltbekkasin 9

Både Knortegæs og Hjejler fløj en del omkring, så tallene er korrigeret for mulige gengangere. Skeand, Spidsand, Taffeland og Lille Lappedykker er alle set i Søndervig og Porsmark Sø. Lille Skallesluger holder fortsat til omkring Doverodde.


26-02-2005: FEBRUAR-TÆLLING
Lørdag den 26/2 foretog vi en tælling af rastefugle. Forud var gået en periode med sne og frost. Morgenen startede meget smukt med et par graders frost, ingen vind og optimal sigtbarhed. I løbet af dagen steg temperaturen til omkring frysepunktet og vinden tiltog lidt fra NNØ. Fine forhold, der dog brat blev afbrudt af et kraftigt snevejr sidst på formiddagen, der tvang alle til en ufrivillig pause. Efter en halv times tid kunne tællingen dog genoptages. Vandstanden var lav, hvilket gav fuglene en masse småøer at fouragere på. Det var bl.a. muligt at komme ud på Stenklipperne og Holmene. Kun søerne og kystnære egne var isbelagte. F. eks. var det inderste af Skibsted Fjord og Thissingvig dækket af is.
8 tællere var ude og her følger udvalgte resultater:

Rødstrubet Lom 1
Lille Lappedykker 1
Knopsvane 199
Sangsvane 67
Kortnæbbet Gås 19
Canadagås 20
Lysbuget Knortegås 1417
Gravand 312
Gråand 643
Pibeand 1230
Krikand 127
Troldand 25
Hvinand 1831
Lille Skallesluger 1
Stor Skallesluger 168
Toppet Skallesluger 264
Fjeldvåge 1
Blishøne 59
Strandskade 117
Rødben 61
Stor Regnspove 96
Dobbeltbekkasin 2
Sildemåge 3
Bjerglærke 26

Lysbuget Knortegås er sat lidt konservativt, da de fløj meget rundt. Der var muligvis flere. Der er optalt lidt flere af næsten alle arter i forhold til sidste gang.


22-01-2005: JANUAR-TÆLLING

Lørdag den 22. januar 2005 blev der talt rastefugle i hele området. Vejret var meget fint. Solen skinnede fra en klar blå himmel, og temperaturen var lige over frysepunktet. Fra morgenstunden var der helt vindstille, men i løbet af formiddagen blæste det en lille smule op, dog ikke mere end at forholdene stadig var fine. Vandstanden var noget over middel – en følge af den seneste tids blæsevejr fra vest. F.eks. var Lindholm delvist oversvømmet, og flere små sandbanker var helt væk. Derfor blev der ikke talt så mange vadefugle. Der sås næsten ingen Strandskader.

Seks optællere var i sving. Fokus var på andefugle og især Hvinand og Toppet Skallesluger. Nedenfor ses udvalgte artstal:

Toppet Lappedykker 111
Knopsvane 168
Sangsvane 5
Skovsædgås 3
Lysbuget Knortegås 487
Pibeand 1536
Krikand 101
Troldand 25
Spidsand 22
Hvinand 1170
Lille Skallesluger 2
Stor Skallesluger 63
Toppet Skallesluger 316
Blå Kærhøg 1
Hjejle 14
Vibe 214
Hvidklire 1
Stor Regnspove 195
Stær 40

Tællingen viste overraskende mange Toppet Lappedykker. Måske har højvandet ændret deres fourageringsmønster. De sås helt inde i bunden af Skibsted Fjord, hvilket ikke er almindeligt. Antallet af Hvinand og Skalleslugere skal ses som et absolut minimumstal. For det første er de neddykkede en stor del af tiden, hvilket besværliggør tælling. For det andet har det været svært at dække de største vandflader - teleskoperne når ikke helt derud.

Hvinand, Toppet Lappedykker og Skalleslugere var koncentreret i den sydlige del af området. I Thissingvig var der samlet 1200 Pibeænder, ligesom et mindre antal Spidsænder plejer at holde til her. Lille Skallesluger er standfugl i området omkring Doverkil. Knopsvane og Lysbuget Knortegås var som sædvanlig spredt over hele området. Et pænt antal Stor Regnspover og Viber overvintrer i vores område. For yderligere detaljer henvises til dofbasen.


01-09-2004: YNGLEFUGLE 2004

Agerø og Stenklipperne:

Gravand 3 par
Strandskade 6 par
Klyde 9 par
Stor Præstekrave 2 par
Rødben 6 par
Stormmåge 16 par
Sildemåge 1 par
Sølvmåge 87 par
Havterne 10 par
Dværgterne 4 par

Øvrige område:

Klyde: 1 sikkert ynglefund på Draget, Thyholm, hvor et par blev observeret på rede flere gange. Desuden sandsynlig ynglende på Lindholm og strandenge nord Jegindø. Klyder blev set andre steder i yngletiden, men vides ikke med bestemthed at have ynglet.

Terner: Fjord-, Hav- og Dværgterner er observeret i yngleområdet, men igen er der ingen sikre fund. Det samme gælder Toppet Skallesluger.

Skovhornugle: For 3. år i træk har et par ynglet i sommerhusområdet på Draget, Thyholm. Parret vækker hvert år en del opmærksomhed i området, især ungernes tiggende lyde høres. I år har uglerne fået 2 unger på vingerne.

Gul Vipstjert: På Munkholm har 1-2 par ynglet. Gennem yngletiden er 2 hanner set ivrigt samlende føde. Først på sæsonen blev der set 2 hanner og 1 hun.

Ederfugl: På Hindsels Fuglø blev 2 par observeret på rede.

Herudover er der sikre fund af bl.a. Gråand, Vibe, Rødben.


08-05-2004: GÅSE-TÆLLING
Lørdag den 8. maj foretog caretakergruppen en koordineret tælling af Lysbuget Knortegås. Det kan være ret vanskelig at få et overblik over gæssenes antal, da de spreder sig over et stort område, og hver vig eller græseng kan gemme nogle gæs. Desuden flyver de meget omkring fra område til område. 6 mand var i sving for at gøre grundlaget så godt som muligt, og resultatet var som følger:

Agerø 1.500
Boddum Bisgaard 46
Boddum Enge 79
Rotholmene 155
Glomstrup Vig 71
Lindholm 850- 900
Draget 64
Lyngs Odde 111
Strandeng nord for Plethøj Plantage 13
Munkholm 101
Borregård 35
Strandenge Jegindø nord 144

Alt i alt ca. 3.169- 3.219

Som det kan ses, spreder gæssene sig over et stort område. Sandsynligheden for at have overset nogle er til stede. Ligesom det er muligt, at fugle set ét sted bliver talt med et andet sted også. Tilfældigt var en anden observatør også rundt i hele området dagen efter. Hans resultat var 3.301.
Resultatet ligger tæt på vores, så det vurderes at være rimeligt dækkende. På vejen rundt blev der i øvrigt set en del Rørhøge, Klyder og Hvidklirer. Hjejler var der ikke så mange af – de er sikkert på vej nordpå - men der blev set 3 Strandhjejler.

Vis kune de seneste 10 nyheder fra Glomstrup Vig, Agerø med videre
Fakta
Kommuner: Morsø, Struer, Thisted
Areal: 7020 hektar
Ejerforhold: Private lodsejere, bl.a. Fugleværnsfonden

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Mink
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 19
Sidste måned: 129

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet