Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gentofte Sø

HISTORISK OVERSIGT
Mellem 5400 og 3900 fvt.: En boplads fra Ertebøllekultur på randen af området
Mellem ca. 500 fvt. og 800 evt.: En køkkenmødding fra jernalderen i området
1164: Bynavnet Gentofte nævnes første gang, i formen Giafnetofth; ordets første del kommer af et gammelt navn på søen med betydningen "den givende"
1186: Absalon overdrager Gentoftegård (inkl. søen) til kirken
1537: Gentoftegård (inkl. søen) kommer tilbage til kongen i f.m. reformationen
ca. 1580: Frederik II begynder at indvinde drikkevand fra søen til København ved at videreføre søens sydlige tilløb, Ellebækken, mod syd
1672: Gentoftegård (inkl. søen) bortforpagtes til private
1681: Søen karakteriseres som den betydeligste kilde til hovedstadens vandforsyning
1692: Søens oprindelige afløb mod nord afskæres med en dæmning for at sikre vandforsyningen til København
1709: Vangede Kilde opdages
1724: Ludvig Holberg karikerer tilstrømningen til Vangede Kilde i skuespillet Kilde-Reysen
1744: Lindealléen på søens østside plantes
1765: Som led i udskiftningen kommer mosen - med sit hidtidige navn Rørmose - ind under Vangede Brogård
1795: A. Mitchell etablerer strømpefabrikken på søens østbred
1799: Søens grænse mod mosen samt dens flodemål fastsættes ved en åstedsforretning
1837: Frederik VI lader milepælen ved søens sydende opstille
1848-63: Under tørvegravning i Vangede Brogårds Mose indsamler Iapetus Steenstrup knogler af skarv, knopsvane, gråand, bæver, krondyr og rådyr, tamdyrene kat, hund, hest, svin, ged, får og kvæg samt menneske
1858: Området inddrages i Københavns befæstning under navnet Søndre Oversvømmelse
1860: Staten overdrager retten til jagt og fiskeri til Københavns Kommune
1887: Københavns Kommune overdrager fiskeriretten til Lystfiskeriforeningen
ca. 1900: Gårdejer Fiehn på Brogården planter askeskoven Annas Skov i mosen
1907: Botanikerne E. Warming og C. Wesenberg-Lund undersøger mulighederne for at begrænse rørsumpens spredning i søen
1915: Søens rørbevoksede holme adskilles fra mosen ved gravning af en kanal langs den nuværende vestbred
1920: Gentofte Kommune etablerer Folkeparken på søens østside
1922: Københavns befæstning nedlægges
1925: Brobækken rørlægges opstrøms mosen
1928: Stianlægget på søens vestbred påbegyndes
1929: Nordisk Insulinlaboratorium (nu Novo Nordisk) påbegynder opkøb af mosen fra Brogården mhp. omdannelse til hospitalspark
1932: Stianlæggelsen på vestbredden afsluttes med etablering af pontonbroen. Græsningen i området ophører
1937: Villavejen Søbredden etableres på mosens vestside, og herfra anlægges kloakoverløb til området - for første gang
1946: Regnvandsbassinet ved Brogårdsvej anlægges
1949: Nordisk Insulinlaboratorium opkøber Brogårdens sidste dele af mosen
1959: Søens funktion som drikkevandsreservoir for København ophører
1962: Folkeparken fredes
1971: Nordisk Insulinlaboratorium ansøger om tilladelse til udstykning af mosen i 92 parcelhusgrunde
1973: Udvidelsen af Lyngbyvej skærer en ordentlig bid af området. Der rejses fredningssag for mosen
1979: Københavns Kommune påbegynder forsøg på at sælge søen til Gentofte Kommune
1981: Gentofte Kommune påbegynder høslæt af de tilgroede enge på søens vestside
1983: Gentofte Kommune overtager mosen ved et mageskifte med Novo Nordisk og navngiver den Brobæk Mose
1988: Mosen fredes efter 15 års fredningssag
1990: Kommunen udgiver sin første plejeplan for området
1991: Villavejen Søbreddens kloaksystem renoveres, og spildevandsoverløbene begrænses
1998: Området udpeges som EU-habitatområde (internationalt naturbeskyttelsesområde)
2012: Gentofte Kommune køber søen af Københavns Kommune for en halv million kr.
2013: Brogårdsbassinet forbedres og udvides, så kloakoverløbene til søen begrænses yderligere

Fakta
Kommune: Gentofte
Areal: 53 hektar
Ejerforhold: Gentofte Kommune

De tre alvorligste trusler:
- Sejlads
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Afskæring af spildevand
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 636
Sidste måned: 1167

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet