Gentofte Sø


Den sandsynlige tajgafluesnapper i Folkeparken 10. nov. 2019. Foto: Heidi Quist

Sidste nyt
11-11-2019: Tre organisationer protesterer mod Miljøstyrelsens forslag til ændring af udpegningsgrundlaget for habitatområdet Brobæk mose og Gentofte Sø

På opfordring fra en lokal caretaker bringes hermed høringssvarets tekst, som i øjeblikket er til endelig godkendelse hos DN og grundejerforeningen, og som alle er velkomne til selv at kopiere helt eller delvis (uden at nævne organisationerne!) og afgive som høringssvar til Miljøstyrelsen på https://fugle-habitat-udpegningsgrundlag-2019.hoering.mfvm.dk/Menu.aspx

Nedenstående tre organisationer – Dansk Ornitologisk Forening v/lokalafdelingen for københavnsområdet, Gentofte Sogns Grundejerforening og Danmarks Naturfredningsforening v/lokalafdelingen for Gentofte Kommune - skal hermed på det kraftigste protestere mod de ændringer, der her foreslås for Gentofte Søs og Brobæk Moses vedkommende, nemlig at fjerne to naturtyper fra udpegningsgrundlaget, nærmere bestemt naturtyperne hængesæk og vandløb med vandplanter. Udover, at disse to forslag er fremsat uden nogen argumentation, må vi protestere især af flg. grunde:

• Især Brobækken huser en rig vegetation af vandplanter, som er veldokumenteret. Miljøstyrelsen har så sent som i fjor – på opfordring af DOF og Gentofte Kommune – inddraget hele Brobækken og Fasanhaverenden i habitatområdet, netop for at få habitattypen vandløb med vandplanter inddraget i habitatområdet. Jf. vedhæftede høringsnotat.
• DOF har siden udpegningen af habitatområderne i 1998 gentagne gange opfordret Miljøstyrelsen til at kortlægge den lokale forekomst af naturtypen hængesæk, som især findes på holmene i søen. Kortlægningen blev omsider foretaget i forb. med basisanalysen i 2014 (vedhæftet), hvoraf det bl.a. fremgår, at hængesæk er den mest udbredte habitatnaturtype i området og vel at mærke en habitattype, som Gentofte Kommune udfører en omfattende indsats med fældning, høst og afbrænding for at sikre.
• At fjerne de to naturtyper fra habitatområdets udpegningsgrundlag kan i værste fald betyde en alvorlig svækkelse af beskyttelsen og naturforbedringerne af store dele af habitatområdet; bl.a. vil Gentofte Kommune ikke længere være forpligtet til at rydde holmene i søen om vinteren, som det ellers er udført med stor succes de senere år.

På vegne af de tre organisationer
Thomas Vikstrøm

Sandsynlig ny art for Danmark fundet i Folkeparken!
Søndag den 10. november opdage Frank Desting en mindre fluesnapper, der fouragerede i Folkeparken. Frank var hurtigt klar over, der kun kunne være to muligheder, nemlig enten en lille fluesnapper, der aldrig før er observeret ved søen, og som kun meget sjældent ses i Danmark så sent om efteråret, eller den lille fluesnappers nære slægtning fra Nordrusland, tajgafluesnapperen, der aldrig før med sikkerhed er observeret i Danmark. Frank fik hurtigt adviseret feltfuglefolket, og ved mørkets frembrud havde mindst 100 fuglekiggere nydt synet af den sjældne fugl i parken; de fleste ret sikre på, at der vitterlig er tale om en tajgafluesnapper, hvilket vil blive endelig afgjort af DOF's sjældenhedsudvalg.


30-10-2019: Nyeste om søens mink
Den 15/10 iværksatte kommunen og Naturstyrelsen som varskoet fældefangst af søens mink - med frivillige caretakere til at stå for tilsynet. Minken, der er indført fra Amerika, er en invasiv art, der udgør en alvorlig trussel mod de lokale svømmefugle og mindre pattedyr. Den 28/10 kunne en af de frivillige tilsynsførende, Peter Sunesen, konstatere, at der nu var gået en mink i en af fælderne, nær pontonbroen. For en sikkerheds skyld vil fældefangsten foreløbig fortsætte.

En sjælden hybrid på besøg
Den 21/10 opdagede Frank Desting en hybrid (krydsning) af taffeland og den sjældne hvidøjet and i søens sydende. Fuglen opholdt sig i søen i hvert fald til og med 29/10 og tiltrak fuglekiggere fra nær og fjern. Den pågældende hybridtype er en af Danmarks sjældneste, men den er dog set næsten årligt siden 2003 på i alt 14 lokaliteter, heriblandt Damhussøen (2003-04) og altså nu også Gentofte Sø. Som det ses på et af de to fotos her på siden, afsløres hybriden af sin hvide undergump, som den har fra forældrearten hvidøjet and.

Usædvanligt stort antal glenter
Den 28/10 observerede FDe et usædvanligt og i lokal sammenhæng rekordstort antal røde glenter på træk over søen; hele 18 stk. blev det til, fordelt på 12 stk. kl. 12:04 og seks stk. kl. 12:35.

Kvæggræsningen
I begyndelsen af november er det slut med græsningen for i år, da tyrekalvene vil blive indfanget og slagtet. En gang i fremtiden opnår vi forhåbentlig den efterstræbte helårsgræsning også her i området, men der skal selvfølgelig også være nogle ’gulerødder’ til de aktive og flittige medlemmer af kvæggræsserlavet, som bl.a. tilser tyrekalvene på daglig basis.


27-09-2019: Der er atter mink i søen!
Den 14/9 så Frank Desting og Søren Rostock desværre en mink i søen, og det lykkedes ovenikøbet SR at fotografere den; se foto her på siden. Minken, der er indført fra Amerika, er en invasiv art, der udgør en alvorlig trussel mod de lokale svømmefugle og mindre pattedyr. Kommunen og Naturstyrelsen er varskoet og vil iværksætte fældefangst med frivillige caretakere til at stå for tilsynet. Det er siden kommet frem, at en observatør allerede i pinsen havde set minken fange en toppet lappedykker! Sidst, der var mink i søen, var i 2013; dengang stod frivillige fra DOF alene for fældefangsten og fik udryddet den invasive art.

Efterårstrækket er fortsat i gang!
Herunder en række udvalgte observationer mere eller mindre relateret til trækket. Man bemærker især 19/9 som en stor dag.

Hvepsevåge: 29/8-11/9 i alt 108 mod sydvest (FDe).
Rød glente:19/9 seks mod SV (FDe).
Havørn: 11/9 to mod SV, en voksen og en ung (FDe, Bjarne Hove-Jensen).
Spurvehøg: 19/9 30 mod SV (FDe).
Musvåge: 19/9 375 mod SV (FDe).
Fjeldvåge: 11/9 én mod SV (FDe).
Fiskeørn: 31/8-27/9 op til tre fiskende dagligt (FDe, Jan Mollerup, Poul Larsen, Rene Petersen, Claus Horneman).
Lærkefalk: 11/9 to og 19/9 én mod SV (FDe)
Aftenfalk: 19/9 en ungfugl mod syd (FDe).
Dværgfalk: 27/9 én mod SV (FDe).
Rovterne: 27/9 årets sidste fiskende, en ungfugl (FDe).
Mursejler: 11/9 de sidste syv mod sydvest (FDe).
Isfugl: 19/9 atter en rastende fugl (TV, FDe).
Landsvale: 31/8 54 mod SV efter insektfangst (FDe)
Bjergvipstjert: 27/9 en mod SØ (FDe).
Gransanger: 19/9 41 fouragerende (TV).
Broget fluesnapper: 6/9 atter en rastende fugl (FDe).
Rødrygget tornskade: 30/8 en ung han rastende (Steffen Kronborg).
Grønsisken: 19/9 efterårets første tre rastende (TV, FDe).

Græsningen
Den 8. september blev de fire tyrekalve flyttet til den sydlige fold, hvor deres tilstedeværelse nu også var stærkt tiltrængt.


29-08-2019: Efterårstrækket er i gang!
Det kan være svært at se i øjnene, men er ikke desto mindre en realitet. Herunder en række udvalgte observationer mere eller mindre relateret til trækket:

Canadagås: 22/8 2 mod syd (TV).
Hvepsevåge: 12-27/8 i alt 5 mod sydvest (Frank Desting).
Fiskeørn: 19-27/8 4 rastende og fiskende (FDe, TV).
Dværgfalk: 22/8 1 mobbende en fiskeørn og derefter mod sydøst (FDe).
Strandhjejle: 19/8 tre mod SV (FDe); kun anden gang, arten observeres her.
Dobbeltbekkasin: 22/8 en rastende fugl (TV).
Gøg: Gøg: 16/8 en rastende ungfugl (FDe)
Mursejler: 19/8 255 mod sydvest (FDe).
Isfugl: 22/8 en rastende fugl (TV).
Digesvale: 10-22/8 52 mod sydvest (FDe).
Skovpiber: 22-27/8: Nogle få på træk og rastende (FDe, TV).
Gul vipstjert: 22/8 28 mod sydvest (FDe, TV), heraf 15 efter overnatning på rørholmene (TV).
Gransanger: 22/8 40 rastende (TV).
Broget fluesnapper: 10/8 en rastende fugl (FDe).

Stadig masser af blomster
En karakteristisk blomsterplante mange steder i området for tiden er kattehalen med aflange blomsterstande tæt besat med rødviolette kroner, jf. fotoet her på siden. Når høslætengen slås omkring midsommer, er det almindeligt, at mange af dens blomster remonterer, dvs. blomstrer igen i eftersommeren. 22/8 blomstrede således følgende arter på engen: dunet dueurt, vinget perikon (begge i mængde), kærtidsel, angelik, kattehale, glanskapslet siv, engkabbeleje, gul fladbælg og kærhøgeskæg (TV).

Græsning og høslæt
Den 2. juli efter høslættet blev de fire tyrekalve atter flyttet til den nordlige, fugtige græsningsfold, hvor høslætengen så blev frahegnet. Som forudsagt har kvæget siden da græsset intensivt på den del af engen, der plejer at blive maskinhøstet, hvilket er en mindre hensigtsmæssigt form for naturpleje, og som så heldigvis kan undlades i år. Den 22. august fik dyrene desuden adgang til høslætengen, som nu også får sig en fin efterbehandling. Den 8. september flyttes de så atter tilbage til den sydlige fold, hvor deres tilstedeværelse nu også er stærkt tiltrængt.

Temamøde om biodiversitet
Gentofte Kommune gør opmærksom på, at alle læsere af denne hjemmeside er inviteret til det første temamøde i efteråret, arrangeret af Bæredygtighedsnetværket i Gentofte Kommune. Det handler om biodiversitet og Rasmus Vincentz fra Habitats vil gøre deltagerne klogere på, hvad vi kan gøre for at skabe bedre vilkår for flere arter, og hvorfor det er altafgørende at skabe mere og bedre natur i byen.
Temamødet finder sted tirsdag den 10. september, kl. 17-19 i Byens Hus, Teatersalen, Hellerupvej 24.
Læs mere om arrangementet på https://baeredygtigtgentofte.dk/temamoede-om-biodiversitet-10-september/ eller på https://www.facebook.com/events/389315178452479/.


11-07-2019: Spændende svampefund i askeskoven
Den 30. juni kunne David Boertmann berette, at sidste efterårs fældning af asketræerne i Annas Skov nu havde medført fundet af en ny, sjælden og flot svampeart for området: Silkehåret posesvamp, som vokser på rådnende løvtræ.

Ny, sjælden guldsmed!
Den 10. juli fandt Frank Desting en han af den sjældne guldsmed rødåret hedelibelle på søens vestbred. Arten blev første gang fundet i Danmark i 1998, og det er første gang, den ses her i området. Til og med 2018 indeholder Naturbasen 67 observationer af arten, men i år er dens forekomst nærmest eksploderet over hele landet.

Udvalgte iagttagelser af de ynglende viber
I den seneste tid er viberne set med unger på søens bredder, såvel med flyvedygtige unger som med dununger. Spørgsmålet er, hvordan dunungerne dog kommer hertil fra holmen i søen - kan de være svømmet? Eller kan fx en krage have haft fat i dem og så være blevet tvunget af forældrefuglen (eller andet) til at dumpe dem? Herunder følger et udvalg af observationer:

• 27/6 en voksen vibe med en lille dununge på græsplænen i en have nær søen (Claus Bock).
• 24-28/6 en vibe med en unge, der holdt til på søens østside. Iflg. en turgående havde de været der i flere dage forinden. De fouragerede ofte tæt på stien uden at virke generet af hverken gående, løbende, eller cyklister. Dog lød advarselsskriget fra den voksne, når personer med hunde nærmede sig. En hanvibe fra holmen kom jævnligt forbi, men blev hurtigt jaget bort (René Petersen).
• 29/6 løb vibeungen op til fortovet på Brogårdsvej, hvor den hurtigt vendte om og løb hen på den nærliggende græsplæne. Efter 15-20 minutter på græsplænen løb den ad stien mod Tjørnekrogen og endte den i en have, hvor den ikke kunne komme videre. I over 30 minutter sad ungen kaldende i haven uden at kunne komme videre. Den voksne vibe skiftevis fløj rundt ved Brogårdsvej og sad på fortovet eller vejbanen, ivrigt kaldende på ungen. Det blev senere oplyst, at husejerne fangede ungen og satte den ud ved søen (RP).
• 7-12/7 en voksen vibe med en mindst tre uger gammel unge på plænen ved søens nordøsthjørne (Henrik Friis, Knud N. Flensted, Vagn H. Larsen, Birgitte Bak).

Årets høslæt
Som tidligere omtalt fandt det årlige, frivillige høslæt med le på høslætengen sted den 2. juli kl. 16-20, som sædvanligt inkl. instruktion (i år v/Troells Melgaard), udlån af udstyr samt med en indlagt forfriskningspause. Høslættet arrangeres i samarbejde af Grøn Guide Gentofte, DN Gentofte, DOF Gentofte og Gentofte Kommune og samlede i år ca. 45 deltagere samt journalist Kathrine Albrechtsen fra Villabyerne, som den 9. juli bragte en flot to-siders reportage med masser af fotos. Endnu en gang overgik de deltagerne sig selv og fik høstet det hidtil største areal af engen nogensinde!

De græssende tyrekalve
Den 2. juli efter høslættet blev de fire tyrekalve atter flyttet til den nordlige, fugtige græsningsfold, hvor høslætengen så blev frahegnet. Hermed kan kvæget græsse mere intensivt på den del af engen, der plejer at blive maskinhøstet, hvilket er en mindre hensigtsmæssigt form for naturpleje, som så forhåbentlig kan mindskes i år.


27-06-2019: Flot guldsmed
Den 26/6 iagttog Frank Desting et eksemplar af den meget smukke guldsmedeart blåbåndet pragtvandnymfe ved Svanesøen i mosen. Det er kun anden gang, arten noteres i området; første gang var i juli 2010.

Udvalgte iagttagelser af ynglefugle:

Knopsvane: Indtil videre kun et enkelt kuld, som tilmed først blev klækket omkring 2/6. Mens den ene unge er normalt farvet, er den anden champagnefarvet (Heidi H. Quist).
Taffeland: 30/5 klækkede et kuld på syv (Henrik Friis) og dagen efter et kuld på otte (Jørgen Madsen). 19/6 klækkede et kuld på fire (TV).
Troldand: 19/6 sås to ret nye kuld på hhv. én og ni ællinger (TV, Frank Desting). 25/6 sås et nyt kuld på tre ællinger (HHQ).
Vibe: Så sent som 22/6 blev der set fire små og fire mellemstore unger på den nordligste holm (HF), så alt i alt tyder det på en fin ynglesucces for årets fire par her. 27/6 så Claus Bock i øvrigt på sin græsplæne nær søen en voksen vibe med en lille dununge; spørgsmålet er, hvordan ungen dog er kommet hertil fra holmen i søen - kan den være svømmet? Eller kan fx en krage have haft fat i den og så være blevet tvunget af forældrefuglen (eller andet) til at dumpe den på plænen?

Orkidestatus
Årets foreløbige status over områdets orkideer fremgår her nedenfor. NB! Hvis nogen kan supplere optællingerne, modtages resultaterne med kyshånd!

Kødfarvet gøgeurt: 31 på høengen + 43 på søens østbred + 2 på søens vestbred, i alt 76.
Priklæbet gøgeurt: 105 i den sydlige kvægfold + 48 på søens SV-bred + 29 på NØ-bredden, i alt 162.
Purpurgøgeurt: 264 på søens nordøstbred + 2 på høengen, i alt 266.
Skovgøgeurt: 7 på NØ-bredden + 2 i en have + 1 på høengen + 5 i og ved den sydlige kvægfold, heraf 4 vegetative (uden blomster), i alt 15.
Ægbladet fliglæbe: 7 vegetative sydøst for Svanesøen
Skovhullæbe: Foreløbig kun 1 skud i Annas Skov (askeskoven), men arten er endnu kun i knop.
Sumphullæbe: Desværre ikke set siden 2015….
Koralrod: Desværre ikke set siden 2017…..

De græssende tyrekalve
Den 1. juni blev de fire tyrekalve flyttet til den sydlige, tørre græsningsfold, men det er planen i skrivende stund at flytte dem tilbage til den nordlige, fugtige fold, hvor høslætengen så vil blive frahegnet. Hermed vil kvæget kunne græsse mere intensivt på den del af engen, der plejer at blive maskinhøstet, en mindre hensigtsmæssigt form for naturpleje, som så forhåbentlig kan mindskes i år.

Årets besigtigelse af drift og pleje
Årets fælles besigtigelse med henblik på drift og pleje fandt sted den 19. juni og samlede 13 deltagere fra bl.a. caretakergruppen, kommunalbestyrelsen og Vej & Park. Under besigtigelsen blev der bl.a. optalt orkideer, demonstreret bekæmpelse af invasive arter som lundgylden og hvid kornel, samt fundet frem til et nyt areal, der evt. kan blive omfattet af høslæt med le. Det drejer sig om Brobækkens bredder mellem den anden og tredje bro, og Vidarskolen er interesseret i at sætte 9. klasse i gang hermed.

Årets høslæt
Som tidligere omtalt finder det årlige, frivillige høslæt med le på høslætengen sted tirsdag den 2. juli kl. 16-ca. 20, som sædvanligt inkl. instruktion, udlån af udstyr samt med en indlagt forfriskningspause. Tilmelding til thomas.vikstroem@dof.dk. Høslættet arrangeres i samarbejde af Grøn Guide Gentofte, DN Gentofte, DOF Gentofte og Gentofte Kommune.


29-05-2019: Forårstrækket og ynglefuglene
Udvalgte iagttagelser af trækgæster og ynglefugle:

Grågås: Der er blevet foretaget nogle grundige optællinger af udviklingen i ynglebestandens succes – med følgende resultater:
o 12/4: 15 par med 70 gæslinger (Henning Jensen)
o 17/4: 35 par med 185 gæslinger (HJe)
o 29/4: 57 par med 239 gæslinger (HJe)
o 2/5: 65 par med 254 gæslinger (TV)
o 23/5: 51 par med 177 gæslinger (TV)
o 28/5: 35 par med 144 gæslinger (Henrik Friis, Heidi Quist, Peter Sunesen)
Det fremgår tydeligt, at bestanden stiger til et højdepunkt først i maj, hvorefter det atter går ned ad bakke.
Nilgås: Den 27. maj opholdt et individ af denne smukke, oprindelig indførte og undslupne art sig på den nordligste holm (DOFbasen). Arten er kun set en enkelt gang tidligere i området, i 2011, da to fugle fløj hen over søen.
Vibe: Hele fire par ses fortsat territoriehævdende, men nu kun på den nordligste holm. De første unger blev set 2/5 (TV), men det er spørgsmålet, hvor mange unger der overlever. Den 13. maj lykkedes det således Carsten Skovgaard Andersen at fotodokumentere en fiskehejre, der formelig mæskede sig i vibeunger; på ganske kort tid bukkede hele tre vibeunger under for hejrens spidse næb – på trods af forældrenes intensive forsøg på at forsvare ynglen. Jf. fotoet her på siden. Den foreløbig sidste observation af unger gælder 2 stk. 28/5 (HQ).
Nattergal: 23/5 hørtes én syngende i mosen (TV); ellers ikke en art vi har glæde af årligt længere.
Stenpikker: Endnu en engfugl, som tiltrækkes af den afbrændte og ryddede holm, hvor den er set 8/5 (Claus Horneman), 11/5 (HF, Karin Grønbæk, HQ) og 24/5 (HF).

Fire tyrekalve i år!
Den 4. maj blev de fire tyrekalve som planlagt sat ud på engen, men mod forventning kunne det i år (pga. tørken) lade sig gøre fra starten at sætte dem ud på den nordlige, fugtige eng. Her bemærkede kvæggræsserlavet den 25. maj i øvrigt årets første blomstrende orkide, en skovgøgeurt.

Årets besigtigelse af drift og pleje
Årets fælles besigtigelse med Gentofte Kommune henblik på drift og pleje finder sted onsdag den 19. juni om formiddagen. Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig – til thomas.vikstroem@dof.dk. Nøjagtig tid og sted vil blive meddelt de tilmeldte.

Årets høslæt
Som tidligere omtalt finder det årlige, frivillige høslæt med le på engen sted tirsdag den 2. juli kl. 16-ca. 20, som sædvanligt inkl. instruktion, udlån af udstyr samt med en indlagt forfriskningspause. Tilmelding til thomas.vikstroem@dof.dk. Høslættet arrangeres i samarbejde af Grøn Guide Gentofte, DN Gentofte, DOF Gentofte og Gentofte Kommune.


30-04-2019: Forårstrækket og ynglefuglene
Udvalgte iagttagelser af trækgæster og ynglefugle:

Grågås: De første kuld er rapporteret 10/4 (Henrik Friis). 17/4 beretter grågåseeksperten Henning Jensen følgende: Nu var der 35 kuld med 185 gæslinger! 8 par ringmærket. Det bliver vist et stort år. Selvom jeg har kikket på gæs i 57 år, ser jeg stadigvæk noget nyt. Et uringet par med 7 gæslinger parrede sig, hvilket jeg aldrig har set før. En helt usædvanlig observation.
Rødhovedet and: Den velkendte han holder fortsat til i søen, hvor den forsøger at danne par med en taffeland-hun (Frank Desting, Heidi H. Quist m.m.fl.). ’Parret’ blev i øvrigt også set i Nymosen den 31. marts (Åke Sandö).
• En hybrid (krydsning) mellem taffel- og troldand han har siden 6/4 holdt til i søen (FDe, HHQ m.fl.). Søen er kendt for, at en tilsvarende hybrid hun i 2010 ynglede her og fik et kuld med en taffeland han, formentlig som det eneste kendte eksempel herpå i Danmark.
Aftenfalk: Som led i en igangværende invasion fra Sydøsteuropa af denne sjældne falk, fløj en flot, gammel han den 25/4 kl. 13:19 over søen mod sydvest (FDe). Det er kun sjette gang, arten ses i området de seneste 13 år.
Vibe: Hele tre par ses fortsat territoriehævdende, dels på den nordligste holm, dels på engen (FDe).
Dværgmåge: 22/4 fouragerede fire stk. af denne sjældne måge (Peter Sunesen, HHQ), som sidst sås ved søen i maj 2011.

Tyvfiskeri skader fuglene
Det er desværre nødvendigt at gentage følgende nyhed fra juni 2018: Desværre ser man en stigende tendens til ulovligt fiskeri fra søbredden. Dette på trods af tydelig skiltning om forbud herimod. Det er således kun tilladt at fiske fra båd i søen og kun i perioden 1/6-31/10 – af hensyn til fuglelivet. Tyvfiskeriet fra bredden berører nok ikke i så høj grad søens fiskebestand, men det skader i høj grad fuglelivet pga. de mange fiskeliner og –kroge, som efterlades, når de hænger fast i vegetationen, eller fisken ikke bliver halet ind. Et nyt billede her på siden viser således en allike, som den 25. april blev fundet død, hængende i en fiskeline på søens østside. Det er således ikke sjældent, at man ved søen finder døde eller forkomne fugle med fiskekroge eller liner fastsiddende i næbbet eller fjerdragten.

Det er politiet, der håndhæver det nævnte forbud, men ser man ulovligt fiskeri fra søbredden, kan man også forsøge sig med en henvendelse til Fiskerikontrollen, se https://anmeldelse.naturerhverv.dk/fisheries/Control/Report/Anmeld/#1/56/12. Her kan man se hvilke overtrædelser, Fiskerikontrollen tager sig af, fx. fangst af ’undermålsfisk’, altså for små fisk. Spørgsmål kan rettes til René Jespersen, 72 18 85 16 | reneje@lfst.dk, som har oplyst, at de rykker ud straks, hvis der er igangværende ulovligt fiskeri iht. fiskerilovgivningen, og de ikke er optaget af en anden opgave.

Fra caretakergruppens side skal vi fortsat opfordre til, at man anmelder det ulovlige og skadelige tyvfiskeri fra bredden af søen, hvis man ser det.

Nu kommer kvæget snart!
Formanden for kvæggræsserlavet, Anders Bøgeløv Jensen, kan fortælle at årets fire tyrekalve kommer ud at græsse på engene den 4. maj. I år er der således en tyrekalv mere på græs end i fjor.

Årets høslæt
Som tidligere omtalt finder det årlige, frivillige høslæt med le på engen sted tirsdag den 2. juli kl. 16-ca. 20, som sædvanligt inkl. instruktion, udlån af udstyr samt med en indlagt forfriskningspause. Tilmelding til thomas.vikstroem@dof.dk. Høslættet arrangeres i samarbejde af Grøn Guide Gentofte, DN Gentofte, DOF Gentofte og Gentofte Kommune.

’Ny’ årsrapport for 2007
Serien af årsrapporter om områdets natur udover fugle er nu nået til 2007. Årsrapporten for dette år vil snarest blive udsendt til bidragyderne og caretakergruppen og kan i øvrigt fås ved henvendelse til thomas.vikstroem@dof.dk.


28-03-2019: Skum
Der er indkommet et spørgsmål vedr. det skum, der fx kunne ses på søens østbred efter nogle dages blæst midt i marts, og som kan ligne et forureningstegn. Skummet dannes imidlertid, når søens mikroskopiske planktonalger ‘smadres’ mod søbredden af bølgerne. Det er algernes indhold af protein (æggehvidestof), der bliver til skum, helt ligesom når man pisker æggehvide. Heldigvis er algerne i Gentofte Sø her om foråret hovedsageligt gulalger og kiselalger, der trives bedst i rene søer. I forurenede søer med store mængder af grøn- og blågrønalger kan mængderne af skum i langvarige perioder med blæst og bølger blive enorme.

Ny rapport om søovervågning
I en netop udkommet rapport fra DCE – Nationalt Center for Energi og Miljø - om den nationale kontrol-overvågning hvert sjette år af landets søer (http://dce2.au.dk/pub/SR307.pdf) kan man om Gentofte Sø læse,

- at søen er blevet undersøgt grundigt otte gange siden 1989,
- at søens (lave) indhold af klorofyl (et mål for mikroskopiske grønalger) og kvælstof er uændret,
- at søens (fine) sigtdybde ligeledes er uændret, samt
- at søens indhold af fosfor er reduceret.

Alt i alt opmuntrende læsning!

Området har fået et nyt kildevæld!
En af de første dage i marts opdagede man på Vidarskolen, at et kildevæld var begyndt at springe ved skolens vestlige skel ud mod stien langs mosen. For at undgå oversvømmelse afledes kildevandet nu til kloakken (se foto), men skolen er interesseret i om muligt at skabe et lille vandløb og et vandhul på skolens område. Her vil også vandet fra Vangede Kilde kunne afledes; denne kilde springer i øjeblikket under indgangen til skolens gymnastiksal. Sumpkilder, som denne type kildevæld kaldes, har det med at komme, gå og flytte sig, alt efter bl.a. tryk fra byggeri og trævækst mv.

Årets høslæt
Det er nu fastlagt, at det årlige, frivillige høslæt med le på engen finder sted tirsdag den 2. juli kl. 16-ca. 20, som sædvanligt inkl. instruktion, udlån af udstyr samt med en indlagt forfriskningspause. Tilmelding til thomas.vikstroem@dof.dk. Høslættet arrangeres i et samarbejde mellem Grøn Guide Gentofte, DN Gentofte, DOF Gentofte og Gentofte Kommune.

Forårstrækket og ynglefuglene
Udvalgte iagttagelser af trækgæster og ynglefugle:

- Rødhovedet and: Hannen atter på besøg 24/3 og 27/3 (Henrik Friis, Frank Desting, Heidi Quist, Hjalte B. Johansen m.fl.)
Havørn: 1 overflyvende både 14/3 (Claus Horneman) og 24/3 (FDe)
Trane: Mindre, trækkende flokke er noteret 2/3, 12/3, 15-16/3 og 24/3 (FDe, Frank Fotel, CHo)
Vibe: Hele tre par er set territoriehævdende siden 3/3 (HF, TV, Jan Mollerup, Niels Brandrup, Pierre Bentzen)
Hvid vipstjert: Ankomst 24/3 (FDe)
Sangdrossel: Ankomst 16/3 (FDe), men først syngende (2 stk.) 21/3 (HBJ)
Gransanger: Ankomst 23/3 (HF)
Træløber er set redebyggende nær Vidarskolen 28/2 og 9/3 (HF, TV)
Rørspurv: Ankomst 7/3 med 2 syngende (TV)


27-02-2019: Rørholmen blev brændt af – og straks kom viberne!
Den 18. februar brændte Gentofte Kommune det afslåede hø af på søens nordligste rørholm. Allerede to dage forinden havde Claus Horneman set årets første vibe på holmen, men først efter afbrændingen fandt viberne sig for alvor til rette. Den 23. februar kunne Henrik Friis således konstatere, at det første vibepar nu kurtiserede hinanden på holmen.

Forårstrækket er i gang
Af markante iagttagelser af sene vintergæster og tidlige trækgæster blandt fuglene kan nævnes:

Bramgås: 500 på træk 15/2 (CHo)
Rødhovedet and: Den flotte han på besøg 18-20/2 og igen 27/2 (Jan Mollerup, Frank Desting, Hjalte B. Johansen m.fl.)
Lille skallesluger: Op til fem rastende i søen i perioden 8-17/2 (TV, Trine Suhr-Jessen, Peter Sunesen, FDe, CHo)
Havørn: 1 overflyvende både 16/2 (CHo) og 20/2 (FDe)
Trane: De første fire mod nord 16/2 (CHo)
Sanglærke: Jævnligt trækkende siden den første blev hørt 8/2 (TV, FDe, CHo)

Se alle nyheder fra Gentofte Sø
Fakta
Kommune: Gentofte
Areal: 53 hektar
Ejerforhold: Gentofte Kommune

De tre alvorligste trusler:
- Sejlads
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Afskæring af spildevand
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 796
Sidste måned: 950

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet