Gentofte Sø


Rørdrum ved Brobækken den 6. marts. Foto: Søren Rostock

Sidste nyt
22-03-2018: Vinterens sidste og forårets første vadefugle
Når landskabet dækkes af is og sne, opsøger mange fugle mosens talrige, altid isfrie kildevæld og småbække for at søge føde. Det gælder bl.a. flere arter af hejrer, vandhøns og vadefugle, hvoraf skovsneppen må fremhæves. Mosen er således kendt blandt fuglekiggere for at kunne huse større antal af denne art i frostperioder, og det har da heller ikke slået fejl i år. Den første skovsneppe blev fundet øverst i Brobækken den 6. februar, og antallet kulminerede den 1. marts med hele otte fugle, for nu blot at nævne dem, der blev set…! Endnu i skrivende stund, hvor vinteren ikke har sluppet sit tag, findes der fortsat enkelte skovsnepper i mosen, når de eftersøges grundigt.

Den 12. marts ankom så en anden vadefugl, der heldigvis atter er blevet ynglefugl ved søen, nemlig viben. På denne dato var der blot en enkelt fugl, der stod og skuttede sig på isen, men allerede den 14. marts var et par i gang med deres parringsleg over engene.

Og nu vi er i gang med vadefuglene, så blev det da også lige mellem den sidste skovsneppe og den første vibe til et besøg af en sjælden gæst, nemlig storspoven, hvis karakteristiske fløjten hørtes over søen den 11. marts.

De flotte fotos her på siderne viser eksempler på arter af hejrer og vandhøns i mosen, bl.a. rørdrum og vandrikse.

Nye fuglekasser i mosen
Brobækhus Børnehave fortæller følgende: Sammen med vores naturvejleder Tina har vi bygget syv redekasser. De seks er til småfugle, og den sidste er en uglekasse. Da vi i forvejen har mange redekasser i børnehaven, de fleste med kamera i, har vi ophængt de nye i mosen. På luftfotoet her på siderne kan du se, hvor de er. De er alle synlige fra stien, og stuerne vil holde øje med deres kasser henover foråret. Kasserne er bygget af gammelt træ, så der er en mulighed for beboere allerede i år.


27-02-2018: Mere om afgræsning af engene på søens vestside
Søndag d. 18. februar blev ”Gentofte Kvæggræsserlaug” stiftet. Der blev valgt en bestyrelse, som vil planlægge og koordinere foreningens virke, herunder varetage medlemsoptag og inddragelse af kontingent mv.
Har man spørgsmål til projektet, er man velkommen til at kontakte Gentofte Kommune v/Mads Sorento, msso@gentofte.dk, tlf. 2476 8717, dog først efter 19. marts. Hvis det ikke kan vente, henvises til Mads Høhne Kromann, mahk@gentofte.dk.

VinterGÆSter i endnu større antal
Som omtalt i december og januar har grågåsen optrådt i langt større antal end normalt i den hidtil milde vinter; i december blev der set en flok på 70 og i januar en flok på hele 94 stk. Den 25. februar nåede antallet imidlertid op på intet mindre end 300 grågæs, langt det største vinterantal nogensinde.

Af øvrige vintergæster må nævnes rørdrum og lille flagspætte; et individ af førstnævnte art har opholdt sig ved søen i hvert fald siden den 26. januar; et foto fra den 21. februar taget af Paul Nilsson kan ses her på DOFbasen: https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=dato&dato=21-02-2018&omraade=iba&iba=423&artdata=art&hiddenart=00950&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
Den 5. februar opdagede Heidi Quist – eller rettere: Hendes femårige søn, Georg – en han af den sjældne lille flagspætte, der frejdigt søgte føde i piletræerne omkring det befærdede område ved bådebroen på søens østside! Se foto her på hjemmesiden.

Drone over søen
Den 22. februar blev der atter opdaget en drone over søen, denne gang betjent af en omkring 60-årig mand, der stod på søens vestside. Se foto her på hjemmesiden. En tilsvarende droneflyvning skræmte sidste forår mange af søens svømmefugle af deres reder, hvorved ynglen gik tabt.


25-01-2018: Afgræsning af engene på søens vestside!
Gentofte Kommune tager nu de første skridt til at åbne mulighed for den længe ønskede kvæggræsning af engene på søens vestside! I uge 6 afholder kommunen hele to borgermøder om (bl.a.) dette emne, dels et informationsmøde om afgræsningen mandag den 5. februar kl. 19.00 i Gentoftegade Bibliotek på Gentoftegade 45, dels en workshop om bæredygtighed, hvorpå et af emnerne er ’Natur, biodiversitet og udvikling af byrum (fx kvæggræsning ved Gentofte Sø)’. Workshoppen afholdes tirsdag d. 6. februar kl. 16–18 på den tidligere Copenhagen International School på Hellerupvej 22 (lokale 2.008 på øverste etage).

Vintergæster i store antal
Som omtalt i december mærker vi tydeligt den landsdækkende invasion af gråsisken, i december var en flok på 60 stk. den største, men i januar er der set flokke på helt op til 250 og 600 gråsiskener! En anden ’grå’ art, som optræder i større antal end normalt i den milde vinter, er grågåsen, hvoraf der i december blev set en flok på 70 og i januar en flok på hele 94 stk.

Hormonernes indflydelse
Et bemærkelsesværdigt eksempel på hormonal påvirkning er leveret af konservator Peter Sunesen, der allerede i efteråret bemærkede, at en af søens unger af toppet lappedykker manglede det ene ben. Endnu i begyndelsen af januar lå den nu tydeligt underernærede ungfugl i søen sammen med sin ene forældrefugl, der - meget usædvanligt for årstiden – stadig var i yngledragt. Allerede ugen efter, da isen var kommet, var den voksne fugl imidlertid skiftet til vinterdragt, og ungfuglen var væk. Den arme ungfugls idelige tiggen, fordi den ikke selv var i stand til at dykke efter fisk, havde åbenbart stimuleret produktionen af kønshormoner hos forældrefuglen, hvorved den fastholdt yngledragten, dog kun indtil ungfuglen kort efter forsvandt, formentlig gået til pga. sult og kulde.


22-12-2017: Afgrænsningen af Natura 2000-området (habitatområdet)
Miljøstyrelsen har i efteråret sendt et forslag i høring angående justering af grænserne for landets Natura 2000-områder inkl. Brobæk Mose & Gentofte Sø. Her er der primært tale om mindre justeringer, især at 1000 m² af Brogårdsbassinet (regnvandsbassinet ved Brogårdsvej) tages ud af Natura 2000-området, hvilket vi herfra kan tilslutte os. Til gengæld har styrelsen ikke – som ellers forventet – justeret den nordlige områdegrænse således, at hele Brobækkens forløb kommer med i Natura 2000-området, hvilket det ved en fejl ikke er nu. Dette på trods af, at Brobækken udgør en del af det såkaldte udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Vores høringssvar kan fås ved henvendelse til lokalitetscaretakeren.

Flere faste vintergæster - og endnu en sjælden af slagsen
Et par af knarand har siden 10/12 holdt til i søen, ofte lige neden for Søbjergstien (den op til Kirkebakken). Der er også stadig enkelte store skalleslugere, og den 13/12 lå der hele syv hvinænder i søen. Den 18/12 blev endvidere en ung sildemåge set, tilmed af den sjældne underart baltisk sildemåge, der herhjemme kun yngler på Bornholm og Christiansø. Det er første gang, baltisk sildemåge observeres her, og det er tillige første gang, sildemåge ses her i december. Endelig mærker vi også her den landsdækkende invasion af gråsisken, af hvilke større og mindre flokke søger føde i mosen; 21/12 blev der således indberettet en flok på 60 stk.

Ny kalender med søens fugle!
Det skal lige gentages her, at den lokale fuglefotograf og caretaker Heidi Haupt Quist atter i år har udgivet en årskalender illustreret med 12 flotte og årstidsrelaterede fuglefotos, alle taget ved Gentofte Sø. Kalenderen kan ses i udstillingsskabet ved bådebroen og kan købes hos boghandleren Under Bogen på Gentoftegade 66 samt i Naturværkstedet på Gentoftegade 55.

Naturpleje på søens holme
Den 13. december var der gang i træfældningen på øens midterste rørholm. Denne naturpleje finder sted bl.a. for at leve op til EU-habitatdirektivets krav om at sikre holmene som levesteder for lyskrævende flora og fauna som fx tørvemos (Sphagnum), orkideer og vibe.


30-11-2017: Den nye udviklingsplan for området
Caretakergruppen sendte som tidligere nævnt et seks sider langt høringssvar til kommunens forslag til ny udviklingsplan. Gentofte Kommune har nu reageret – meget positivt - på høringssvaret, altovervejende ved at tilrette planen efter vores ønsker. Den endelige udviklingsplan kan findes her: www.gentofte.dk -> By og miljø -> Grønne områder -> Naturområder -> Gentofte Sø -> Udviklingsplan.

Som også nævnt før er vi meget tilfredse med planen, der, hvor den implementeres rigtigt, vil kunne sikre Natura 2000-målene for området og betyde et løft i forhold til den gældende udviklingsplan.

Nogle faste vintergæster - og en sjælden – er ankommet
Den 8. november ankom de første store skalleslugere til søen, og den 13. november kulminerede antallet foreløbig med 10 stk. Arten overvintrer ofte i søen, og især hannerne er let kendelige på deres på én gang gyldne og laksefarvede kropssider, som springer i øjnene på stor afstand. Farven stammer fra de krebsdyr, som udgør artens vigtigste føde.

Den 8. november blev der desuden set et individ af den sjældne art nordisk lappedykker i søen. Det er højst femte gang, arten observeres her, idet to af de tidligere observationer var usikre. De fleste observationer er som i år gjort i november, heriblandt af en langtidsstationær fugl, der opholdt sig i søen i perioden 6-27/11 1994.

Ny kalender med søens fugle!
Den lokale fuglefotograf og caretaker Heidi Haupt Quist har atter udgivet en årskalender illustreret med 12 flotte og årstidsrelaterede fuglefotos, alle taget ved Gentofte Sø. Kalenderen kan ses i udstillingsskabet ved bådebroen og kan købes hos boghandleren Under Bogen på Gentoftegade 66 samt i Naturværkstedet på Gentoftegade 55.


27-10-2017: Forbilledlig enghøst
Selvom årets maskinelle høst af engen blev en smule forsinket - den fandt sted den 20. september – kan man virkelig glæde sig over høsten i år! På trods af endog særdeles vådt vejr i sen- og eftersommeren lykkedes det entreprenøren, den samme som de senere år, at gennemføre en både omfattende og skånsom høst uden at efterlade hverken høbunker eller antydning af en ’motorvej’ på engen. Gentofte Kommune oplyser, at man i år har valgt at bruge den samme amfibiemaskine (Truxor), som foretager selve afhøstningen, til bortkørsel af materialet. Det har virkelig gjort en forskel, især fordi entreprenøren selv har udviklet på maskinen, så den kan løse opgaven meget bedre.


Endelig lykkedes det!
Den 9. oktober blev isfuglen for første gang fotograferet ved søen, ikke uventet af Henrik Friis. Isfuglen opholdt sig i og omkring kanalen mellem Krageøen (den sydligste af søens holme) og søens sydvestlige bred (mod Lyngbyvej), hvor arten også blev set i en periode sidste efterår. De imponerende fotos viser, at der er tale om en ungfugl, idet voksne fugle har ensfarvede, lysende koralrøde ben og fødder, mens disse hos ungfugle (som denne) har rødbrun overside (der nærmest kan se lilla ud på billedet), mens resten af benet er mat brunorange. Tak til Peter Sunesen for detaljerede oplysninger herom.


28-09-2017: Endelig artsliste fra bioblitzen i juni
Nu foreligger den endelige, kommenterede artsliste fra bioblitzen; den kan fås ved henvendelse til hjemmesideredaktøren. Trods det dårlige vejr hele aftenen og natten blev det endelige artsantal 766, heriblandt mange helt nye arter for lokaliteten og to sandsynligvis helt nye arter for Danmark, begge svampe!

Høringssvar til den nye udviklingsplan for området
Caretakergruppen har nu afgivet et seks sider langt høringssvar til kommunens forslag til ny udviklingsplan; også dette kan fås ved henvendelse. Overordnet er vi meget tilfredse med planen, der, hvor den implementeres rigtigt, vil kunne sikre Natura 2000-målene for området og betyde et løft i forhold til den gældende udviklingsplan.

Planens navngivning ’Gentofte Enge’ af naturområderne midt på søens vestside er en interessant nyskabelse. At planen medtager muligheden for kvæggræsning af engene er en endnu bedre nyskabelse, som vi kun varmt kan støtte. Det samme gælder ideen om etablering af et engareal i Folkeparken (’Gentofte Park’).

Ikke lige i øjet, men næsten
Den 23. september fotograferede Heidi Quist ved bådebroen en ung knopsvane med en igle i øjet, jf. fotoet her på siden. Heldigvis fik svanen hjælp, idet konservator Peter Sunesen og ringmærker Peter Hermansen den 26. september roede ud og fjernede iglen fra svanens øje. Der var formentlig tale om en andeigle.


25-08-2017: NATURENS DAG VED GENTOFTE SØ
DN Gentofte inviterer som led i Naturens dag i år til arrangement om og ved Gentofte Sø i samarbejde med DOF København v/Thomas Vikstrøm – søndag 10.9.2017 kl. 17 – 18.30. Mødested er søens nordende ved Brogårdsvej på plænen. Mød bare op – men husk fornuftigt fodtøj.

Hvis vejret bare er nogenlunde, er der på en sensommereftermiddag masser at opleve omkring Gentofte Sø og i Brobæk Mose, såvel i naturen som i kulturhistorien. Nogle af svømmefuglene har stadig unger, andre fugle kommer forbi på træk, masser af planter blomstrer endnu, og vandplanterne er netop nu på deres højeste.

Vi ser også på, hvad søen og mosen har betydet for den lokale befolkning gennem tiden – og omvendt. Og så skal vi måske prøve at finde den sjældne sumpvindelsnegl, som udgør en del af udpegningsgrundlaget for søen og mosen som Natura 2000-område.

INVITATION TIL LE-FESTIVAL
Kære Gentofte Sø Høslætlav

Her ved projektet 'Giv Naturen en Hånd' i Danmarks Naturfredningsforening ved vi, at I er interesserede i naturpleje, og vi håber at se medlemmer fra jeres høslætlav til årets lefestival.

D. 2. september samles vi i Bidstrupskovene i Lejre, nye nysgerrige og gamle garvede leslåere, for at dele erfaringer og oplevelser, og nyde en dejlig dag sammen.

Det koster 250 kr at deltage – som dækker udgifter til forplejning.

Del meget gerne denne besked med alle, for hvem det kunne have interesse, og hjælp os med at styrke fællesskabet omkring lebrug i Danmark.
Læs mere på dn.dk, find os på Facebook eller køb billetterne direkte her: https://billetto.dk/e/lefestival-2017-billetter-18128914-07-2017: 40 FRIVILLIGE PÅ ARBEJDE MED LE OG RIVE
I år var der rekordstor tilslutning til årets høstarbejde på engen ved søen!
Tirsdag den 4. juli var Gentofte Sø Høslætlav for 11. år i træk i aktion på engen vest for søen med leer, høriver og presenninger til at slæbe høet bort med. Høslætlavet udgøres af frivillige og er resultatet af et samarbejde mellem Grøn Guide Gentofte, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Gentofte Kommune.

Høslætlavet slår engen med le og sørger derved for at bevare det smukke blomsterflor af orkideer, trævlekrone, baldrian, eng-forglemmigej osv. Under høslættet sørgede lesvingerne omhyggeligt for at skåne 24 blomstrende skud af orkidéen priklæbet gøgeurt, der er Gentofte Kommunes ansvarsart, og to skud af dens nære slægtning skovgøgeurt.

Høhøsten sikrer, at man fjerner så meget som muligt af de overflødige næringsstoffer, der tilføres naturen fra landbrug, trafik og industri, og som truer den lysåbne natur med tilgroning af høje, kraftige stauder og buske.

Under høstarbejdet blev der fundet flere eksemplarer af butsnudet frø, markmus og dværgmus, lidt af et tilløbsstykke ikke mindst for de børn, der også medvirkede i år. Desuden kunne deltagerne nyde synes af den flotte guldsmedeart fireplettet libelle og en larve af dagsommerfuglen dagpåfugleøje. Alt sammen tegn på, at engen gavner arter, der trives bedst i åbne landskaber.

Tilmelding til høslætlavet kan ske til thomas.vikstroem@dof.dk.

Spændende sommervisit ved søen
Fra den lokale fuglefotograf Henrik Friis er modtaget følgende fine beretning inkl. fotos:
Da vi 9/7 er ved søens sydlige ende, kommer ikke mindre end 6 dværgterner flyvende ind. De fisker flittigt i mere end en time - virkelig sjovt at se! Og flere af dem satte sig på den sten (?) der er kommet til syne midt i søen. Der var samtidig en rovterne, som dog fortrak, efter den fangede en rudskalle. Så fantastisk at have verdens største og mindste terne på samme tid. Det er en fantastisk sø - næsten altid noget overraskende.


15-06-2017: ET BRAG AF EN BLITZ!

Fra arrangørerne skal der hermed lyde en varm tak til alle, der bidrog til gennemførelsen af bioblitzen ved Gentofte Sø den 7.-8. juni kl. 20-20:

Aksel Jørgensen, Anni Jill Visbak, Bedrettin Yazar, Birthe Rasmussen, Carl Chr. Tofte, David Agerbaek Jeppesen, Dennis Matthew Winslow, Ida Lindquist, Ingrid Sørensen, Jacob Riewe Henriksen, Jakob Müller, Jens Søgaard Hansen, Karen Oxenbøll, Karen Stevnbak Andersen, Kirsten Tind, Lars Andersen, Lars Thomas, Louise Tang Eriksen, Magnus Jensen Hauch, Mogens Holmen, Niels Brandrup, Ole Bidstrup, Peter Kyvsgaard, Peter Sunesen, Philippe Provencal, Poul Evald Hansen, Sofie Eggert Hjort, Steffen Levring, Sven Helbig, Thomas Læssøe, Tove Aller, Troells Melgaard, Ulrik Søchting samt skoleklasser fra Munkegårdsskolen og Vidarskolen.
På trods af tiltagende blæst og silende regn onsdag aften, hvilket bl.a. betød en aflysning af den planlagte lyslokning af nataktive insekter, fik vi gennemført bioblitzen med kun knapt fire timers pause (kl. 23:35-03:20).

Ved medvirken af især mange artseksperter og skoleklasser m.fl. blev der registreret et stort antal arter, heraf mange nye for lokaliteten, for slet ikke at nævne to svampearter, som er helt nye for Danmark og én, der er ny for Øerne!

Fintællingen af arterne samt endelig bestemmelse af de sværeste af dem er endnu ikke afsluttet, men en foreløbig opgørelse giver følgende antal fundne arter:

Alger og bakterier: 5 – heriblandt den smukke og særprægede grønalge vandnet
Svampe mm. (i videste forstand, dog minus laver): 103 – heriblandt altså to nye arter for Danmark!
Laver: 39 – heraf 14 nye for lokaliteten
Mosser: 25 - bl.a. den underjordiske art bleg elvermos, der mangler bladgrønt
Karplanter: 233 – heraf 4 nye arter for lokaliteten
Hvirvelløse dyr: 359 – et væld af sommerfugle, guldsmede, tæger, cikader, bænkebidere, tusindben, bladlus, biller, fluer, igler, snegle, muslinger, edderkopper og mange andre
Fisk: 2 – bl.a. en død skalle (vores fiskeekspert meldte desværre afbud)
Padder: 3 – bl.a. en lille vandsalamander på stien langs søen
Fugle: 54 – bl.a. rørhøg og rovterne
Pattedyr: 6 – heraf 5 arter af flagermus

I alt: 829

Alle deltagere samt øvrige interesserede, der beder om det, vil få tilsendt den endelige artsliste. Pga. undertegnede lokalitets-arts-koordinators bortrejse 16-26/6 og 15/7-8/8 vil listen dog muligvis først foreligge efter sommerferien.

Et stemningsfoto fra bioblitzens første timer onsdag aften kan ses her på siden

Mange hilsner fra
Lisbeth Boye Jensen (Grøn Guide Gentofte), Ulrik Reeh (DN Gentofte) og Thomas Vikstrøm (DOF Gentofte),


KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 28. juni 2017 kl. 8:30-10: Den årlige fællestur med Gentofte Kommune om Gentofte Sø. Sammen ser vi på området, evaluerer drift og naturpleje og prioriterer indsatsen for det kommende år. Til kommunens ideworkshop afholdt d. 20. april kom der forskellige forslag til tiltag i området, herunder kvæggræsning, fugletårn, støjskærm, stiudvidelser og pavilloner. Disse kan måske også diskuteres kort på turen. Mødested: Søens nordende ved Brogårdsvej. Tilmelding nødvendig – til thomas.vikstroem@dof.dk

Tirsdag den 4. juli 2017 kl. 16-20:Det årlige høslæt på engen vest for søen inkl. forfriskninger og instruktion i at slå med le. Alle er velkomne - tilmelding er nødvendig – til thomas.vikstroem@dof.dk

Se alle nyheder fra Gentofte Sø
Fakta
Kommune: Gentofte
Areal: 53 hektar
Ejerforhold: Gentofte Kommune

De tre alvorligste trusler:
- Sejlads
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Afskæring af spildevand
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 796
Sidste måned: 2282

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet