Gentofte Sø


Vandflagermus på søens vestside den 13. maj 2018. Foto: Gert Troensegaard-Petersen

Sidste nyt
12-06-2018: KOMMENDE ARRANGEMENTER

Den årlige, fælles plejebesigtigelse
Efter aftale med Gentofte Kommune indkaldes hermed til den årlige fælles plejebesigtigelse ved Gentofte Sø torsdag den 21. juni kl. 9:30-ca. 11 med mødested ved søens nordende.

Vi skal sammen se på området, evaluere drift og naturpleje og prioritere indsatsen for det kommende år.
Nu, hvor der er kommet kvæg på engene, kan vi bl.a. se på, om høslættet med fordel kan foretages et andet sted i området.
Husk passende beklædning og fodtøj/gummistøvler.
Tilmelding nødvendig - til thomas.vikstroem@dof.dk

Årets høslæt finder sted tirsdag den 3. juli
Der er som før nævnt åbent for tilmeldinger til det årlige høslæt med le tirsdag den 3. juli kl. 16-20, hvor høslættet for 12. gang afholdes på engen på søens vestside. Høslættet indledes med en introduktion, og der er forfriskninger undervejs. Skriv til thomas.vikstroem@dof.dk. I tilfælde af, at tyrekalvenes græsning mod forventning skulle have overflødiggjort høslættet, regner vi med at have en alternativ placering af slættet parat.


29-05-2018: De græssende dyr vender tilbage – efter 86 år
Efter 86 år uden græsning blev tre tyrekalve af racen Galloway den 5. maj lukket ud på den sydlige og vestlige eng på søens vestside. Det er hensigten, at tyrekalvene i løbet af den kommende tid også skal have adgang til den nordlige høslæteng.

Årets høslæt finder sted tirsdag den 3. juli
Der er som før nævnt åbent for tilmeldinger til det årlige høslæt med le tirsdag den 3. juli kl. 16-20, hvor høslættet for 12. gang afholdes på engen på søens vestside. Høslættet indledes med en introduktion, og der er forfriskninger undervejs. Skriv til thomas.vikstroem@dof.dk. I tilfælde af, at tyrekalvenes græsning mod forventning skulle have overflødiggjort høslættet, regner vi med at have en alternativ placering af slættet parat.

En flagermus midt om dagen
Den 6. maj kl. 15 fandt Gert og Ninette Troensegaard-Petersen på vestsiden af søen over for kirken ved høslætengen en flagermus siddende ca. 1,5 meter oppe på et hult piletræ, jf. foto her på siden. Ud fra fotoet er flagermusen blevet bestemt til en vandflagermus, en af områdets mindre almindelige arter, som mere typisk ses jagende lavt over søens vandoverflade i skumring og dæmring.

Ny afgrænsning af Natura 2000-området (habitatområdet)
I december kunne man her på siden læse, at Miljøstyrelsen i efteråret havde sendt et forslag i høring angående justering af grænserne for landets Natura 2000-områder inkl. Brobæk Mose & Gentofte Sø. Her i området var der primært tale om mindre justeringer, især at 1000 m² af Brogårdsbassinet (regnvandsbassinet ved Brogårdsvej) skulle tages ud af Natura 2000-området, hvilket vi herfra kunne tilslutte os. Til gengæld havde styrelsen ikke – som ellers forventet – justeret den nordlige områdegrænse således, at hele Brobækkens forløb kom med i Natura 2000-området, hvilket det ved en fejl ikke var hidtil. Dette på trods af, at Brobækken udgør en del af det såkaldte udpegningsgrundlag for Natura 2000-området.

Det kan nu glædeligvis konstateres, at Miljøstyrelsen har imødekommet vores kritik og medtaget hele Brobækkens forløb med bredder i Natura 2000-området!


24-04-2018: Fugleårsrapporten for 2013 udkommer nu
Rapporten vil automatisk blive sendt til bidragyderne og caretakerne, men alle er velkomne til at rekvirere et eksemplar ved at skrive til thomas.vikstroem@dof.dk.

Fra rapporten kan bl.a. fremhæves hele tre nye arter for lokaliteten samt nye dagsmaksima for en lang række arter såsom mursejler, vindrossel, løvsanger, grå og broget fluesnapper samt stillits. Hertil kommer bl.a. den helt nye, daglige optræden i sommerhalvåret af den ellers hidtil så sjældne rovterne.

Årets høslæt finder sted tirsdag den 3. juli 2018
Der er åbent for tilmeldinger til det årlige høslæt med le tirsdag den 3. juli kl. 16-20, hvor høslættet afholdes for 12. gang afholdes på engen på søens vestside. Høslættet indledes med en introduktion, og der er forfriskninger undervejs. Skriv til thomas.vikstroem@dof.dk.

Trækfuglene vender tilbage
Den seneste måned har vanen tro budt på en lang række førsteiagttagelser, hvoraf følgende kan fremhæves (med observatør i parentes):

21. marts: Rørspurv (TV)
30. marts: Sildemåge og hvid vipstjert (Claus Horneman)
8. april: Gråstrubet lappedykker (Heidi Quist)
9. april: Gransanger – meget sent (Jan Mollerup)
12. april: Rovterne – meget tidligt (Claus Horneman)
13. april: Landsvale (Henrik Friis)
17. april: Løvsanger (Hjalte B. Johansen)
18. april: Fiskeørn, mudderklire, rødstjert og gærdesanger (TV)

Den 20. april blev der i øvrigt opdaget en rødtoppet fuglekonge på søens vestside (Michael Grell); se dokumentationsfoto andetsteds her på siden. Det er kun anden gang, arten observeres i området, til gengæld andet år i træk.

Lysforurening
Som det ses af et andet foto her på hjemmesiden, er en byggeplads på vestsiden af Gentofte HF – ned mod Folkeparken og søen – åbenbart stærkt oplyst også om natten, også selv om der ikke arbejdes på det tidspunkt. Ikke alene er der tale om et voldsomt energispild; hele nattesteningen ved søen ødelægges af det kraftige lys. Og natuglen, der med nogle års mellemrum holder til i parken, bryder sig i hvert fald næppe om at opholde sig dér i den belysning.


22-03-2018: Vinterens sidste og forårets første vadefugle
Når landskabet dækkes af is og sne, opsøger mange fugle mosens talrige, altid isfrie kildevæld og småbække for at søge føde. Det gælder bl.a. flere arter af hejrer, vandhøns og vadefugle, hvoraf skovsneppen må fremhæves. Mosen er således kendt blandt fuglekiggere for at kunne huse større antal af denne art i frostperioder, og det har da heller ikke slået fejl i år. Den første skovsneppe blev fundet øverst i Brobækken den 6. februar, og antallet kulminerede den 1. marts med hele otte fugle, for nu blot at nævne dem, der blev set…! Endnu i skrivende stund, hvor vinteren ikke har sluppet sit tag, findes der fortsat enkelte skovsnepper i mosen, når de eftersøges grundigt.

Den 12. marts ankom så en anden vadefugl, der heldigvis atter er blevet ynglefugl ved søen, nemlig viben. På denne dato var der blot en enkelt fugl, der stod og skuttede sig på isen, men allerede den 14. marts var et par i gang med deres parringsleg over engene.

Og nu vi er i gang med vadefuglene, så blev det da også lige mellem den sidste skovsneppe og den første vibe til et besøg af en sjælden gæst, nemlig storspoven, hvis karakteristiske fløjten hørtes over søen den 11. marts.

De flotte fotos her på siderne viser eksempler på arter af hejrer og vandhøns i mosen, bl.a. rørdrum og vandrikse.

Nye fuglekasser i mosen
Brobækhus Børnehave fortæller følgende: Sammen med vores naturvejleder Tina har vi bygget syv redekasser. De seks er til småfugle, og den sidste er en uglekasse. Da vi i forvejen har mange redekasser i børnehaven, de fleste med kamera i, har vi ophængt de nye i mosen. På luftfotoet her på siderne kan du se, hvor de er. De er alle synlige fra stien, og stuerne vil holde øje med deres kasser henover foråret. Kasserne er bygget af gammelt træ, så der er en mulighed for beboere allerede i år.


27-02-2018: Mere om afgræsning af engene på søens vestside
Søndag d. 18. februar blev ”Gentofte Kvæggræsserlaug” stiftet. Der blev valgt en bestyrelse, som vil planlægge og koordinere foreningens virke, herunder varetage medlemsoptag og inddragelse af kontingent mv.
Har man spørgsmål til projektet, er man velkommen til at kontakte Gentofte Kommune v/Mads Sorento, msso@gentofte.dk, tlf. 2476 8717, dog først efter 19. marts. Hvis det ikke kan vente, henvises til Mads Høhne Kromann, mahk@gentofte.dk.

VinterGÆSter i endnu større antal
Som omtalt i december og januar har grågåsen optrådt i langt større antal end normalt i den hidtil milde vinter; i december blev der set en flok på 70 og i januar en flok på hele 94 stk. Den 25. februar nåede antallet imidlertid op på intet mindre end 300 grågæs, langt det største vinterantal nogensinde.

Af øvrige vintergæster må nævnes rørdrum og lille flagspætte; et individ af førstnævnte art har opholdt sig ved søen i hvert fald siden den 26. januar; et foto fra den 21. februar taget af Paul Nilsson kan ses her på DOFbasen: https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=dato&dato=21-02-2018&omraade=iba&iba=423&artdata=art&hiddenart=00950&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
Den 5. februar opdagede Heidi Quist – eller rettere: Hendes femårige søn, Georg – en han af den sjældne lille flagspætte, der frejdigt søgte føde i piletræerne omkring det befærdede område ved bådebroen på søens østside! Se foto her på hjemmesiden.

Drone over søen
Den 22. februar blev der atter opdaget en drone over søen, denne gang betjent af en omkring 60-årig mand, der stod på søens vestside. Se foto her på hjemmesiden. En tilsvarende droneflyvning skræmte sidste forår mange af søens svømmefugle af deres reder, hvorved ynglen gik tabt.


25-01-2018: Afgræsning af engene på søens vestside!
Gentofte Kommune tager nu de første skridt til at åbne mulighed for den længe ønskede kvæggræsning af engene på søens vestside! I uge 6 afholder kommunen hele to borgermøder om (bl.a.) dette emne, dels et informationsmøde om afgræsningen mandag den 5. februar kl. 19.00 i Gentoftegade Bibliotek på Gentoftegade 45, dels en workshop om bæredygtighed, hvorpå et af emnerne er ’Natur, biodiversitet og udvikling af byrum (fx kvæggræsning ved Gentofte Sø)’. Workshoppen afholdes tirsdag d. 6. februar kl. 16–18 på den tidligere Copenhagen International School på Hellerupvej 22 (lokale 2.008 på øverste etage).

Vintergæster i store antal
Som omtalt i december mærker vi tydeligt den landsdækkende invasion af gråsisken, i december var en flok på 60 stk. den største, men i januar er der set flokke på helt op til 250 og 600 gråsiskener! En anden ’grå’ art, som optræder i større antal end normalt i den milde vinter, er grågåsen, hvoraf der i december blev set en flok på 70 og i januar en flok på hele 94 stk.

Hormonernes indflydelse
Et bemærkelsesværdigt eksempel på hormonal påvirkning er leveret af konservator Peter Sunesen, der allerede i efteråret bemærkede, at en af søens unger af toppet lappedykker manglede det ene ben. Endnu i begyndelsen af januar lå den nu tydeligt underernærede ungfugl i søen sammen med sin ene forældrefugl, der - meget usædvanligt for årstiden – stadig var i yngledragt. Allerede ugen efter, da isen var kommet, var den voksne fugl imidlertid skiftet til vinterdragt, og ungfuglen var væk. Den arme ungfugls idelige tiggen, fordi den ikke selv var i stand til at dykke efter fisk, havde åbenbart stimuleret produktionen af kønshormoner hos forældrefuglen, hvorved den fastholdt yngledragten, dog kun indtil ungfuglen kort efter forsvandt, formentlig gået til pga. sult og kulde.


22-12-2017: Afgrænsningen af Natura 2000-området (habitatområdet)
Miljøstyrelsen har i efteråret sendt et forslag i høring angående justering af grænserne for landets Natura 2000-områder inkl. Brobæk Mose & Gentofte Sø. Her er der primært tale om mindre justeringer, især at 1000 m² af Brogårdsbassinet (regnvandsbassinet ved Brogårdsvej) tages ud af Natura 2000-området, hvilket vi herfra kan tilslutte os. Til gengæld har styrelsen ikke – som ellers forventet – justeret den nordlige områdegrænse således, at hele Brobækkens forløb kommer med i Natura 2000-området, hvilket det ved en fejl ikke er nu. Dette på trods af, at Brobækken udgør en del af det såkaldte udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Vores høringssvar kan fås ved henvendelse til lokalitetscaretakeren.

Flere faste vintergæster - og endnu en sjælden af slagsen
Et par af knarand har siden 10/12 holdt til i søen, ofte lige neden for Søbjergstien (den op til Kirkebakken). Der er også stadig enkelte store skalleslugere, og den 13/12 lå der hele syv hvinænder i søen. Den 18/12 blev endvidere en ung sildemåge set, tilmed af den sjældne underart baltisk sildemåge, der herhjemme kun yngler på Bornholm og Christiansø. Det er første gang, baltisk sildemåge observeres her, og det er tillige første gang, sildemåge ses her i december. Endelig mærker vi også her den landsdækkende invasion af gråsisken, af hvilke større og mindre flokke søger føde i mosen; 21/12 blev der således indberettet en flok på 60 stk.

Ny kalender med søens fugle!
Det skal lige gentages her, at den lokale fuglefotograf og caretaker Heidi Haupt Quist atter i år har udgivet en årskalender illustreret med 12 flotte og årstidsrelaterede fuglefotos, alle taget ved Gentofte Sø. Kalenderen kan ses i udstillingsskabet ved bådebroen og kan købes hos boghandleren Under Bogen på Gentoftegade 66 samt i Naturværkstedet på Gentoftegade 55.

Naturpleje på søens holme
Den 13. december var der gang i træfældningen på øens midterste rørholm. Denne naturpleje finder sted bl.a. for at leve op til EU-habitatdirektivets krav om at sikre holmene som levesteder for lyskrævende flora og fauna som fx tørvemos (Sphagnum), orkideer og vibe.


30-11-2017: Den nye udviklingsplan for området
Caretakergruppen sendte som tidligere nævnt et seks sider langt høringssvar til kommunens forslag til ny udviklingsplan. Gentofte Kommune har nu reageret – meget positivt - på høringssvaret, altovervejende ved at tilrette planen efter vores ønsker. Den endelige udviklingsplan kan findes her: www.gentofte.dk -> By og miljø -> Grønne områder -> Naturområder -> Gentofte Sø -> Udviklingsplan.

Som også nævnt før er vi meget tilfredse med planen, der, hvor den implementeres rigtigt, vil kunne sikre Natura 2000-målene for området og betyde et løft i forhold til den gældende udviklingsplan.

Nogle faste vintergæster - og en sjælden – er ankommet
Den 8. november ankom de første store skalleslugere til søen, og den 13. november kulminerede antallet foreløbig med 10 stk. Arten overvintrer ofte i søen, og især hannerne er let kendelige på deres på én gang gyldne og laksefarvede kropssider, som springer i øjnene på stor afstand. Farven stammer fra de krebsdyr, som udgør artens vigtigste føde.

Den 8. november blev der desuden set et individ af den sjældne art nordisk lappedykker i søen. Det er højst femte gang, arten observeres her, idet to af de tidligere observationer var usikre. De fleste observationer er som i år gjort i november, heriblandt af en langtidsstationær fugl, der opholdt sig i søen i perioden 6-27/11 1994.

Ny kalender med søens fugle!
Den lokale fuglefotograf og caretaker Heidi Haupt Quist har atter udgivet en årskalender illustreret med 12 flotte og årstidsrelaterede fuglefotos, alle taget ved Gentofte Sø. Kalenderen kan ses i udstillingsskabet ved bådebroen og kan købes hos boghandleren Under Bogen på Gentoftegade 66 samt i Naturværkstedet på Gentoftegade 55.


27-10-2017: Forbilledlig enghøst
Selvom årets maskinelle høst af engen blev en smule forsinket - den fandt sted den 20. september – kan man virkelig glæde sig over høsten i år! På trods af endog særdeles vådt vejr i sen- og eftersommeren lykkedes det entreprenøren, den samme som de senere år, at gennemføre en både omfattende og skånsom høst uden at efterlade hverken høbunker eller antydning af en ’motorvej’ på engen. Gentofte Kommune oplyser, at man i år har valgt at bruge den samme amfibiemaskine (Truxor), som foretager selve afhøstningen, til bortkørsel af materialet. Det har virkelig gjort en forskel, især fordi entreprenøren selv har udviklet på maskinen, så den kan løse opgaven meget bedre.


Endelig lykkedes det!
Den 9. oktober blev isfuglen for første gang fotograferet ved søen, ikke uventet af Henrik Friis. Isfuglen opholdt sig i og omkring kanalen mellem Krageøen (den sydligste af søens holme) og søens sydvestlige bred (mod Lyngbyvej), hvor arten også blev set i en periode sidste efterår. De imponerende fotos viser, at der er tale om en ungfugl, idet voksne fugle har ensfarvede, lysende koralrøde ben og fødder, mens disse hos ungfugle (som denne) har rødbrun overside (der nærmest kan se lilla ud på billedet), mens resten af benet er mat brunorange. Tak til Peter Sunesen for detaljerede oplysninger herom.


28-09-2017: Endelig artsliste fra bioblitzen i juni
Nu foreligger den endelige, kommenterede artsliste fra bioblitzen; den kan fås ved henvendelse til hjemmesideredaktøren. Trods det dårlige vejr hele aftenen og natten blev det endelige artsantal 766, heriblandt mange helt nye arter for lokaliteten og to sandsynligvis helt nye arter for Danmark, begge svampe!

Høringssvar til den nye udviklingsplan for området
Caretakergruppen har nu afgivet et seks sider langt høringssvar til kommunens forslag til ny udviklingsplan; også dette kan fås ved henvendelse. Overordnet er vi meget tilfredse med planen, der, hvor den implementeres rigtigt, vil kunne sikre Natura 2000-målene for området og betyde et løft i forhold til den gældende udviklingsplan.

Planens navngivning ’Gentofte Enge’ af naturområderne midt på søens vestside er en interessant nyskabelse. At planen medtager muligheden for kvæggræsning af engene er en endnu bedre nyskabelse, som vi kun varmt kan støtte. Det samme gælder ideen om etablering af et engareal i Folkeparken (’Gentofte Park’).

Ikke lige i øjet, men næsten
Den 23. september fotograferede Heidi Quist ved bådebroen en ung knopsvane med en igle i øjet, jf. fotoet her på siden. Heldigvis fik svanen hjælp, idet konservator Peter Sunesen og ringmærker Peter Hermansen den 26. september roede ud og fjernede iglen fra svanens øje. Der var formentlig tale om en andeigle.

Se alle nyheder fra Gentofte Sø
Fakta
Kommune: Gentofte
Areal: 53 hektar
Ejerforhold: Gentofte Kommune

De tre alvorligste trusler:
- Sejlads
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Afskæring af spildevand
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 562
Sidste måned: 970

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet