Holmegårds Mose & Porsmose


Området er en vigtig ynglelokalitet for Sorthalset lappedykker

Broksø Enge
Engområde med permanent vandhul Sydøst for Broksø. Lavbundsområde langs Suså mellem Porsmose og Broksø. Området er på ialt omkring 100 ha og omfatter bl.a. Broksø Fang, Sømose, Birkemose og Broksø Porsemose (ikke at forveksle med Porsmose, øst for Rødebro).

Det meste af arealet er som regel oversvømmet (med vand fra Suså) i senvinteren og det tidlige forår, Broksø Fang og Porsemose udtørrer som regel forholdvis hurtigt, og disse arealer dyrkes med planteavl
Den nordlige del af Sømose opdyrkes ligeledes, medens den sydlige, å-nære del af Sømose og Birkemose nu permanent er en større, lavvandet sø. Birkemose indeholder desuden fugtige engarealer, der ikke bliver afgræsset. Broksø Fang/Sømose er naturligt sammenhængende med Porsmose og Holmegårds Mose.

Ynglefugle: Lokaliteten er en vigtig ynglelokalitet for en del vandfugle herunder mange lappedykkere, atlingand, skeand og rørhøg. Lokaliteten har desuden en efterhånden større hættemåge-koloni.

Lokaliteten er desuden en meget betydningsfuld raste- og fourageringsplads for Sangsvaner, gæs og ænder.

Beskyttelse: Lokaliteten indgår i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 91. Suså er EF-habitatområde. Området er desuden udpeget som SFL-område (393-12-D, område til genskabelse af våde enge) og VMPII-område.Fakta
Kommuner: Faxe, Næstved
Areal: 1905 hektar
Ejerforhold: Gisselfeld, Holmegård, Broksø

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Opdyrkning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 179
Sidste måned: 240

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet