Holmegårds Mose & Porsmose


Rørdrum - én af områdets fokusarter.

Gammellung
Skov- og moseområde i den nordlige del af F-91. Habitatsområde H-145 og umiddelbart nord for Broksø Enge. Gammellung er i dag en blanding at åbne engarealer og tilvokset mose. Området er opdelt i en række mindre engloder der er knytte til gårdene i og omkring Skuderløse. Tidligere har områderne været anvendt til tørvegravning, afgræsning og høslæt I dag er der enkelte lodder med høslæt og afgræsning. En stor del er tilvokset med birk og pil. Moserne er præget af, at de i vinterhalvåret er oversvømmede. Der kan være op til en halv meter vand.

Botanisk er området, ligesom Tuerne, interessant, da der er områder med et højt kalkindhold. Det giver en artsrig vegetation, der er forskellig fra det øvrige moseområde. Her kan man finde en orkide som kødfarvet gøgeurt, flere star græsser, hjertegræs, vild hør og meget mere.

Fuglelivet i området er også spændende. Om vinteren er en lang række rastende fugle f. eks. gæs, sangsvaner, fjeldvåger og kærhøge.

I ynglesæsonen er der et rigt fugleliv af sangere bl.a. nattergalen; man kan se og høre dobbelt bekkasiner og skovsnepper. En række rovfugle yngler også i området bl.a. tårnfalke. musvåger og rørhøge.

Beskrivelsen er under udvikling!Fakta
Kommuner: Faxe, Næstved
Areal: 1905 hektar
Ejerforhold: Gisselfeld, Holmegård, Broksø

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Opdyrkning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 171
Sidste måned: 240

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet