Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gribskovområdet


Adult havørn holder vagt ved reden,maj 2015, Krakadalsvej, Gribskov, foto, Per Ekberg

Beskyttelse

Gribskov er statsskov og indgår i Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland. Lokalenheden administrerer også Møllekrog/Stenholt Mølle, Strødam engsø og Solbjerg engsø. Gribskovområdet blev i 1983 udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 108. Fuglebeskyttelsesområdet kom ikke til at omfatte Stenholtsvang, som da indgik i et andet skovdistrikt, og heller ikke Solbjerg engsø, som dengang blot var et engareal. Begge lokaliteter er taget med i IBA Gribskovområdetog forventes ved en revision at indgå i EF-fuglebskyttelsesområde nr. 108.
Gribskovområdet er endvidere udpeget som EF-habitatområde nr. 117 med samme afgrænsning som fuglebeskyttelsesområdet.

I området findes flere naturfredede arealer. 46 ha af området ved Møllekrog blev fredet i 1971. Desuden blev Møllekrog/Stenholt Mølle ved en privat aftale reservat i 1989. Strødam reservatet, som ikke må forveksles med Strødamområdet (med Strødam engsø) blev fredet i 1925. Nørresø ved Gadevang blev fredet i 1951 og Bendstrup overdrev i 1971.


Grundlag

Gribskovområdet er oprindeligt udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde på grund af bestandene af Hvepsevåge og Sortspætte. Efter revision af udpegningsgrundlaget i 2005, indgår nu også Rødrygget Tornskade samt Plettet Rørvagtel, som dog kun forekommer ret sjældent her, i udpegningsgrundlaget. Alle fire arter figurerer på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I (arter som kræver særlig beskyttelse).

Grundlaget for udpegning af Gribskovområdet som EF-habitatområde er følgende faktorer:
- forekomsten af arterne Skæv Vindelsnegl, Sump-Vindelsnegl, Stor Kærguldsmed, Bæklampret, Stor Vandsalamander samt mosset Grøn Buxbaumia,
- forekomsten af følgende habitattyper: Brunvandede søer og vandhuller, Vandløb med vandplanter, Tørre dværgbusksamfund (heder), Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund (ofte med Blåtop), Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn, Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand, *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand, Rigkær, Bøgeskove på morbund uden kristtorn, Bøgeskov på muldbund, Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund, *Skovbevoksede tørvemoser, *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.
NB. De med * mærkede habitattyper er særligt prioriteret i beskyttelsessammenhæng.

Fakta
Kommuner: Gribskov, Hillerød
Areal: 6483 hektar
Ejerforhold: Statsejet. Enkelte områder har andre ejere.

De tre alvorligste trusler:
- For lidt dødt ved og for meget flis
- Stadig flere publikumstiltag og øget publikumstryk
- Stærkt øget skovdrift og skovning i yngletiden

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Beskyttelse af følsomme områder
- Sikring af naturtypers tilstand og bevaring af mere ældre skov
- Sikring af Rødlistearter og konkrete målsætninger for flere arter

Sidevisninger
Denne måned: 696
Sidste måned: 885

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet