Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gribskovområdet


Fiskeørn ved rede, Vandmosen, d.19. juni 2016. Foto. Luise Ekberg

Status
GRIBSKOVOMRÅDET - YNGLEFUGLE 2016.

DOF’s caretakerprojekt for Vigtige Fuglelokaliteter (IBA)

Af Per Ekberg

Oversigten er lavet ud fra caretakergruppens registreringer. Tal – f.eks. 4-5 yp. (ynglepar) for duehøg angiver fire sikre eller sandsynlige ynglepar og 1 muligt do., totalt 5. Mulige yp. baseres blandt andet på fugles forekomst i et område, uden at der er fundet sandsynlige eller sikre indikationer på yngel så som territoriesang, parringsadfærd, rede, udfløjne unger. Tal i parentes angiver yngleresultat i 2015. Nedenstående tal fra 2016 er lagt ind på DOFbasen under IBA-tællinger.

Krikand: 19-23 yp. (19-22)
Er ikke eftersøgt målrettet, så der findes utvivlsomt flere par i skovmoserne.

Havørn: 1-1 yp.(1)
Sidste års rede er delvis faldet ned og redetræet er desuden gået ud.
Parret byggede en rede inde bag sidste års rede. Ørneparret fik en unge på vingerne i den nye rede i år.

Hvepsevåge: 6-9 yp. (10-12)
Alle kendte reder er tjekket.
Kun en rede har der været unger i.
6 reder har der været aktivitet i, men er senere opgivet.
2 reder er væk (faldet ned).
På de øvrige ynglebiotoper har der været territoriehævdende fugle.
Grunden til de seneste års tilbagegang kendes ikke med sikkerhed. Det kunne være den øgede færdsel i skoven fra de store skovningsmaskiner og ikke mindst sommerskovning, de tiltagende store sportsarrangementer på de "forkerte" steder og tidspunkter i skoven.

Rød Glente: 1 yp. (1).
Parret fik min. 2 unger på vingerne. Den samme rede er brugt otte år i træk, og parret har fået i alt min. 22 unger på vingerne.
Det må siges at være en succes.
Det er også beliggende på en af mest afsides steder i skoven.

Rørhøg: 0-1 yp. (0-1)
Et par set i Strødam Engsø. Der er ikke set udfløjne unger.

Duehøg: 6-9 yp. (7-10)
Seks reder med henholdsvis 3+3+3+2+2+2 unger.
3 reder forladt i år, formentlig på grund af skovning og andre forstyrrelser helt inde under rederne.

Musvåge: 54 yp. (59)
2016 har været et gennemssnit år for musvågen i Gribskov.

Fiskeørn: 1 yp.(1)
Efter 2 år uden ynglesucces lykkedes det parret, at få 2 unger på vingerne i år.

Lærkefalk: 0 yp. (0-1)
En enkelt fugl set i yngletiden, men ingen tegn på yngel.

Plettet rørvagtel: 0 yp.(0)
Ingen observationer af denne art i 2016. Medtages her, fordi det er en af udpegningsarterne bag status som fuglebeskyttelsesområde.

Dobbeltbekkasin: 5-6 yp. (6-7)
Odderdams enge havde 2-3 ynglepar
Stenholt Mølleeng havde 2 ynglepar
Sandskredssø havde en territoriehævdende fugl flere gange, så der har nok ynglet 1 par deroppe, som der gjorde i 2015.

Svaleklire: 17-20 yp. (20-21)
Der er ikke fundet så mange par med unger i år, som i de foregående år. Men trods det, synes bestanden i Gribskov stadig at være stabil.

Vibe: 12 yp.
Solbjerg engsø: 5 par
Strødam Engsø:1 par
Odderdams enge: 2 par
Stenholts Mølleeng: 3 par
Sandskreds sø : 2 par

Huldue: 69 yp. (73)
Denne art er ikke optalt målrettet i år, men bare tilfældigt registreret, hvor vi set og hørt ynglepar.

Natravn: 1 yp.
En syngende natravn hørt 2 aftener med en uges mellemrum. En tredje aften nogle uger senere, kunne den dog ikke høres. Det giver en sandsynlig ynglefugl. Natravnen synes i så fald at være tilbage i Gribskov efter mange års fravær. Der blev hørt en i samme område i 2011. Ellers var sidste ynglepar i 1993 i Stenholts Vang.

Isfugl: 3-4 yp. (4-5)
Et ynglepar er fundet i Gribskov Øst nordlige del, samt 2 sandsynlige par i hhv., Møllekrog og Nødebo Nord, og et muligt par i Strøgårdsvang.

Sortspætte: 10-12 yp. (10-12)
7 reder er fundet i år. 6 reder har fået unger på vingerne, 1par opgav på grund af menneskelige forstyrrelser helt op til redetræet. Yderligere 3 par er registreret på biotoper, uden at vi har fundet reder.
Derudover kommer 2 mulige ynglepar.

Lille flagspætte: 8 - 10 yp. (11-15)
Denne lille spætte er ikke eftersøgt målrettet i år.
6 sikre + 2 sandsynlige og 2 mulige ynglepar.

Hedelærke: 7yp. (4-5)
Hedelærken breder sig i Gribskov. I år er den fundet ynglende på 3 lokaliteter.
Ved alle 7 par er der set gamle fugle med føde, som indikerer at der fodres unger.

Rødtoppet fuglekonge: 7-8 yp. (13-20)
Markant tilbagegang i forhold til sidste år. Meget sommerskovning og oprydning på mange af de egnede biotoper for arten, samt at der bliver færre nåletræer år for år, kan være årsagen til tilbagegang.

Korttået Træløber: 8 yp. (9)
Den har svært ved rigtigt at sprede sig i hele skoven. Er stadigvæk koncentreret langs Esrum sø.

Rødrygget Tornskade: 104 yp. (127 yp)
En nedgang i forhold til sidste år. Trods et køligt forår og forsommer har tornskaderne haft god ynglesucces.
Ungeproduktionen har også været rimelig god.
Der foregår stadig en del forstyrrelse med sommerskovning og oprydning med store tunge maskiner i tornskadelysningerne, som har resulteret i at flere par har opgivet og forladt området.

Hvidvinget korsnæb: 0 yp. (3-6)
Det blev til 3 år (2012, 2014, og 2015) med denne meget sjældne ynglefugl i Gribskov.
I år ser det ud til, at det er helt slut med hvidvinget korsnæb, som ynglefugl i Gribskov.
Det blev nogle spændende år i Gribskov, hvor vi har kunnet følge denne ynglefugl hele året igennem, og tilmed været heldige at se helt nyudfløjne unger blive fodret af forældrene.
Et helt unikt ynglefund, som vi måske aldrig oplever igen. Det var bestemt ikke ventet.

Broget fluesnapper: 33 yp.
En del af registreringerne stammer fra redekasser, dels fra Johannes Bangs kasser og dels fra caretakernes redekasser.
Sidste tælling er fra 2007. Dengang registrerede vi 33-36 ynglepar. Det ser således ud til at bestanden er stabil. Det er meget overraskende, når man sammenligner med resten af Danmark og ikke mindst fra ATLAS III , hvor det ser ud til at bestanden går meget kraftigt tilbage.GRIBSKOVOMRÅDET - YNGLEFUGLE 2015.

DOF’s caretakerprojekt for Vigtige Fuglelokaliteter (IBA)

Af Per Ekberg

Oversigten er lavet ud fra caretakergruppens registreringer. Tal – f.eks. 4-5 yp. (ynglepar) for Duehøg angiver fire sikre eller sandsynlige ynglepar og 1 muligt do., totalt 5. Mulige yp. baseres blandt andet på fugles forekomst i et område, uden at der er fundet sandsynlige eller sikre indikationer på yngel så som territoriesang, parringsadfærd, rede, udfløjne unger. Tal i parentes angiver yngleresultat i 2014. Nedenstående tal fra 2015 er lagt ind på DOFbasen under IBA-tællinger.

Krikand: 19-22 yp. (20-23)
Er ikke eftersøgt målrettet, så der findes utvivlsomt flere par i skovmoserne.

Havørn: 1-1 yp.
Så kom havørnen på listen over ynglefugle i Gribskov.
Det er første gang i 100 år at havørnen yngler i Gribskov.
I det nordøstlige hjørne af Gribskov byggede et par deres rede, og fik en unge på vingerne. Æggene klækkede omkring 28. april. Der var to unger i reden indtil d.17. maj, hvor den ene unge forsvandt. Det er uvist, hvad der er årsagen til at den forsvandt. Der var et heftigt blæsevejr dagen før, hvor ungen kunne være blæst ud af reden. En anden mulighed er at den er blevet taget af rovfugl eller ravn.
Den tilbageværende unge blev flyvefærdig den første uge af juli. Ved et besøg sidst i august, kunne det konstateres at der ikke var meget af reden tilbage.

Hvepsevåge: 10- 12 yp. (10-11)
Alle kendte reder er tjekket.
Kun en rede har der været unger i.
6 reder har der været aktivitet i, men er senere opgivet.
2 reder er væk (faldet ned).
På de øvrige ynglebiotoper har der været territoriehævdende fugle.

Rød Glente: 1 yp. (1).
Parret fik min. 2 unger på vingerne. Den samme rede er brugt seks år i træk, og parret har fået i alt 17 unger på vingerne.

Rørhøg: 0-1 yp. (0-1)
Et par set i Strødam Engsø. Der er ikke set udfløjne unger.

Duehøg: 7-10 yp. (9-10)
6 sikre + 1sandsynlige + 3 mulige
seks reder med henholdsvis 3+3+3+2+2+2 unger.
3 reder forladt i år, formentlig på grund af skovning og andre forstyrrelser helt inde under rederne.

Fiskeørn: 1 yp.(1)
Den første fiskeørn ankom d.4. april. D.10 april sås fugle to på reden. Derefter sås kun én frem til d. 28.april, hvor der var ankommet en fugl mere. Ifølge dagbogen er fiskeørnene set parre sig.
Fiskeørnene har ikke ynglet i år, men reden er bygget meget op hen over sommeren.
Op til tre fiskeørne holdt til ved reden hele foråret og sommeren.

Lærkefalk: 0-1 yp. (0-1)
Flere observationer af op til 3 lærkefalke i juni, juli og august flere steder i skoven. Vi har dog heller ikke i år nogle beviser for, at de har ynglet i skoven i år.

Plettet rørvagtel: 0 yp.(0)
Ingen observationer af denne art i 2015. Medtages her, fordi det er en af udpegningsarterne bag status som fuglebeskyttelsesområde.

Dobbeltbekkasin: 6-7 yp. (6-9)
Odderdams enge havde 4-5 ynglepar
Stenholt Mølleeng havde 2 ynglepar

Svaleklire: 20 - 21 yp. (23-24)
Der er ikke fundet så mange par med unger i år, som i de foregående år. Desuden har flere par ynglet meget sent i år. Men trods det, synes bestanden i Gribskov stadig at være stabil.

Huldue: 73 yp.
Denne art er ikke optalt målrettet, men bare registreret, hvor vi set og hørt ynglepar.

Isfugl: 3-4 yp. (1-2)
Et ynglepar er fundet i Gribskov Øst nordlige del, samt 2 sandsynlige par i Strøgårdsvang og Møllekrog. Desuden et muligt par i Gribskov Nord.
Dette er en klar fremgang fra tidligere år. Det skyldes sandsynlig vis flere milde vintre i træk.

Sortspætte: 10-12 yp. (12-13)
8 reder er fundet i år. 7 reder har fået unger på vingerne, 1 par forlod reden af ukendte årsager. Yderligere 2 par er fundet , uden at vi har fundet rederne.
Derudover er set 2 formentlig enlige fugle i andre områder i skoven.

Lille flagspætte: 11 - 15 yp. (7- 8)
Denne lille spætte er ikke eftersøgt målrettet i år.
5 sikre + 6 sandsynlige + 4 mulige. Den lille flagspætte er set flere nye steder i midtskoven, hvor vi ikke tidligere har set dem.

Vendehals: 0-1 yp
En syngende fugl er hørt flere gange med 10 dages mellemrum på en lokalitet i skoven. Fuglen kunne ikke genfindes senere på sæsonen.

Hedelærke: 4-5yp. (3-4)
På to lokaliteter.
Minimum 3 par fik unger på vingerne. Det ene par fik tilmed 2 kuld.

Rødtoppet fuglekonge: 13-20yp. (15-20)
7 sikre + 6 sandsynlige + 7 mulige
Endnu et godt år for denne art.
På 7 biotoper er der iagttaget gamle fugle med udfløjne unger.

Korttået Træløber: 9 yp. (4-7)
Det ser nu ud til, at arten spreder sig langsomt til andre områder i skoven. De har ellers i en del år kun været langs Esrum sø.

Rødrygget Tornskade: 125 - 128 yp. (75- 78 yp)
Et rigtigt godt år for denne art, trods et meget køligt forår og sommer.
Ungeproduktionen har også været rimelig god, trods at mange par har fået præderet rederne, så har de lagt om, både anden og tredje gang.
127 par er kun overgået i 2009 med 133 yp.

Grønsisken: 42 -52 yp.
Det har været en usædvanlig god ynglesæson for denne art i år.
Der har i lighed med flere andre arter ikke været fokus på denne art i år.

Hvidvinget korsnæb: 3 – 6 yp. (1-1)
1 sikker + 2 sandsynlige + 3 mulige par.
Et par med udfløjne unger, er fundet på et tidligere kendt ynglested i Gribskov Midt, nordlige del. I de efterfølgende dage, er der set flokke på op til 18 fugle i området.

På en lokalitet i Gribskov Nord er han og hun set samle redemateriale i marts måned.
De er yderligere observeret flere gange i de følgende dage i området.

D.27.april ses og høres en han og en hun advare kraftigt i et egnet ynglested med ældre rødgraner. Ud fra tidligere erfaringer tyder dette på, at der har været udfløjne unger oppe i grankronerne. En efterfølgende eftersøgning nogle dage senere, gav dog ikke yderligere resultat.

Derudover er der set og hørt fugle på 3 andre lokaliteter i yngletiden, som bliver til mulige ynglepar.

GRIBSKOVOMRÅDET - YNGLEFUGLE 2014.

DOF’s caretakerprojekt for Vigtige Fuglelokaliteter (IBA)

Af Per Ekberg

Oversigten er lavet ud fra rapporterede data og et afsluttende statusmøde i Gribskovgruppen 23. september 2014. Tal – f.eks. 4-5 yp. (ynglepar) for Duehøg angiver fire sikre eller sandsynlige ynglepar og 1 muligt do., totalt 5. Mulige yp. baseres blandt andet på fugles forekomst i et område, uden at der er fundet sandsynlige eller sikre indikationer på yngel så som territoriesang, parringsadfærd, rede, udfløjne unger. Tal i parentes angiver yngleresultat i 2013. Nedenstående tal fra 2014 er lagt ind på DOFbasen under IBA-tællinger.

Krikand: 20-23 yp
Er ikke eftersøgt målrettet, så der findes utvivlsomt flere par i skovmoserne.

Hvepsevåge: 10- 11 yp. (9-10)
Antal ynglepar lidt højere end 2013, men en nedgang fra foregående år.
Ni reder fundet. fem af dem er fundet i november, disse fem reder viste tydelige tegn på, at de har været beboede i 2014, da dun og fjer blev fundet under reden.
1. 1 unge i reden
2. 2 unger i reden
3. 2 unger i reden
4. parret opgav af ukendte årsager
5. beboet i 2014
6. beboet 2014
7. beboet 2014
8. beboet 2014
9. beboet 2014


Rød Glente: 1 yp. (1).
Parret fik tre unger på vingerne. Den samme rede er brugt fem år i træk, og parret har fået i alt 15 unger på vingerne.

Rørhøg: 0-1 yp. (0-1)
Et par set i Strødam Engsø. Der er ikke set udfløjne unger.

Duehøg: 9-10 yp. (4-5)
Fremgang i forhold til 2013, så måske er Duehøgen ved at komme på fode igen efter den kraftige tilbagegang, som arten har haft de seneste år.
Syv reder med henholdsvis 4+3+3+2+2+3+3+0+0 unger + et muligt par.

Fiskeørn: 1 yp.(1)
Det gamle redetræ faldt i stormen d. 28. oktober.
En frisk rødgran blev topkappet i december 2013
Parret kom tilbage til Vandmosen og tog straks det nye træ i besiddelse og byggede en ny rede på godt en uge.
Ankomst 6.april.
Rugning startet 25.april.
Rugning opgivet mellem d.12 og 17.maj
En ny han dannede par med hunnen og de blev i redeområdet til sidst i august.
Endnu et fiskeørnepar har opholdt sig regelmæssigt i skoven det meste af sommeren.

Lærkefalk: 0-1 yp. (0-1)
Flere observationer af Lærkefalk i juni og juli i et område i skoven. Vi har dog heller ikke i år nogle beviser for, at de har ynglet i skoven i år.

Plettet rørvagtel: 0 yp.(0)
Ingen observationer af denne art i 2014. Medtages her, fordi det er en af udpegningsarterne bag status som fuglebeskyttelsesområde.

Dobbeltbekkasin: 6-9 yp. (10-12)
Odderdams enge havde 4-6 ynglepar
Stenholt Mølleeng havde 2-3 ynglepar

Svaleklire: 23-24 yp. (19-20)
Bestanden må betegnes som stabil. Parrene flytter dog noget rundt i skoven år for år.

Isfugl: 1-2 yp. (0-1)
Et ynglepar er fundet i Stenholt Møllekrog. Nyudfløjne unger. Den lokale Bjørn Svendsen er observatøren af denne obs., som ses på ATLAS III.
Det er det første sikre ynglefund af isfugl siden 2009.

Sortspætte: 12-13 yp. (10-11)
8 reder med unger, 1 par forlod reden af ukendte årsager, et redetræ fundet i december, som har været beboet i 2014. 2 par hvor der ikke blev fundet nogen reder, samt et muligt par.
Sortspætten ser ud til at have stabiliseret sig i skoven, og går endda frem i forhold til sidste år.

Lille flagspætte: 7-8 yp. (9-11)
Denne lille spætte er ikke eftersøgt målrettet i år, så der gemmer sig nok nogle flere par.

Vendehals: 0-1 yp
Syngende fugle på to lokaliteter i skoven. På den ene lokalitet sang der også en fugl i 2012.

Hedelærke: 3-4yp. (3-4)
Alle par på en lokalitet.
Minimum 2 par fik unger på vingerne. Det ene par fik tilmed 2 kuld.

Rødtoppet fuglekonge: 15-20yp. (0-1)
Det bedste år nogensinde for denne art i skoven.
På fire biotoper er der iagttaget gamle fugle med udfløjne unger.

Korttået Træløber: 4-7 yp. (4-5)
Det ser nu ud til, at arten spreder sig langsomt til andre områder i skoven. De har ellers i en del år kun været langs Esrum sø.

Rødrygget Tornskade: 75-78 yp. (75)
Det ser foreløbig ud til, at bunden er nået for tornskaden i Gribskov. Den har stabiliseret sig omkring 75 par, så der er uendeligt langt op til niveauet i 2009, hvor vi med 133 yp. registrerede den hidtil største bestand i Gribskovområdet.
De har haft en god ynglesæson med pænt mange unger på vingerne. Allerede omkring d.20. juni var der udfløjne unger. De forlod også skoven tidligt i år.

Hvidvinget korsnæb: 1-1 yp
To år efter, at Hv.K. for første gang i Danmark ynglede i Gribskov med 4-8 ynglepar, har den i 2014 igen ynglet her. Et ynglepar og to ungfugle er flere gange set i maj, juni og juli. En adult han og en adult hun set to gange først i maj, hannen syngende. Få dage senere advarede en Hv.K. meget kraftigt i samme område, her sås endvidere to ungfugle i begyndelsen af juni. Ungfugle også set i juli. Yngleparret fundet på samme lokalitet, hvor et af parrene i 2012 ynglede.

Fakta
Kommuner: Gribskov, Hillerød
Areal: 6483 hektar
Ejerforhold: Statsejet. Enkelte områder har andre ejere.

De tre alvorligste trusler:
- For lidt dødt ved og for meget flis
- Stadig flere publikumstiltag og øget publikumstryk
- Stærkt øget skovdrift og skovning i yngletiden

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Beskyttelse af følsomme områder
- Sikring af naturtypers tilstand og bevaring af mere ældre skov
- Sikring af Rødlistearter og konkrete målsætninger for flere arter

Sidevisninger
Denne måned: 309
Sidste måned: 794

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet