Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Nordhavnstippen


Engpiber, Nordhavnstippen. Foto: Mogens Hansen

Fremtidsudsigter
Nordhavnstippen ligger i dag hovedsageligt ubenyttet hen. Denne status er dog, hvis andet ikke sker, sandsynligvis midlertidig.
De overordnede planer for området, inklusiv den gældende lokalplan (se nedenfor), er pt. en smule uvisse. Fremtidsplanerne for Nordhavnsområdet er som helhed omfattende. Pga. regeringens aftale med Københavns Kommune om at metroen skal udbygges, er det blevet besluttet, at metroen bl.a. skal finansieres ved, at tidligere havnearealer ved Københavns Havn udvikles til boliger og erhverv. Byudviklingen omfatter i første omgang Århusgadeområdet (den inderste del af Nordhavnen), dvs. området mellem Sdr. Frihavn og Kalkbrænderihavnen. I en efterfølgende fase inddrages Ydre Nordhavn, dvs. området langs Kalkbrænderihavnsløbet op til Færgehavn Nord. En foreløbig tidsplan angiver en byggestart i Århusgadeområdet til 2008 og for den efterfølgende etape til 2015. I den forbindelse vil Københavns Havn A/S i samarbejde med Københavns Kommune i de næste par år arbejde på at få skabt et plangrundlag, som kan udmøntes i en samlet strukturplan for Nordhavnen. Århusgadeområdet ventes udviklet til 2.000 boliger og 200.000 m2 erhvervsbyggeri. Området ved Kalkbrænderihavnsløbet giver mulighed for 200.000 m2 til bolig og erhverv. Fuldt udbygget ventes de to områder at huse 8-9.000 beboere og ca. 5.000 arbejdspladser.
Endvidere har Trafikstyrelsen, Københavns Havn A/S, Københavns Kommune, DSB, Bane Danmark og HUR nedsat en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på den kollektive trafikbetjening i området. Fokus er rettet mod mulighederne for at modernisere Nordhavn Station ved at skabe en direkte adgang fra havnesiden og en udbygget trafikbetjening af Nordhavnen - i første omgang i form af busforbindelser og på længere sigt i form af en metro.
En ny forbindelsesvej mellem Kalkbrænderihavnsgade og Lyngbyvej (Helsingørmotorvejen) indgår også i den politiske aftale. Formålet med denne vej er at give det nye byområde og erhvervshavnen en forbindelse til motorvejsnettet. Anlægsarbejdet skønnes at kunne begynde ca. 2008.
Erhvervshavnen i Nordhavnen, under København Havn A/S, har de sidste år oplevet en stigende omsætning. København Havn A/S lægger stor vægt på, at udviklingsplanen for Nordhavnen giver erhvervshavnen mulighed for at forsætte og udvikle sine aktiviteter til gavn for bl.a. erhvervslivet.
Ud over denne overordnede planlægningsstatus for området, skal følgende endvidere tilføjes:
For det første er der lokalplanen. Den gældende lokalplan for området (Lokalplan nr. 244, ”Ydre Nordhavn”, juni 1996) foreskriver følgende mht. anvendelse: ”Hele området fastlægges til havneformål, herunder må området anvendes til produktionsanlæg for bro- og tunnelbyggeri med dertil knyttede funktioner, samt sådanne handels-, lager-, oplags-, transport-, værksteds- og industrivirksomheder med tilhørende administration og lignende (...)” (Jf. §4). Mht. anvendelsen er der kun indskrevet forbehold vedr. tekniske forhold: bebyggelsesprocent, bebyggelseshøjden samt at bebyggelsen langs den ydre kystlinie overvejende skal fremstå med karakter af en bebyggelsesfront med henblik på, at der ”opnås en arkitektonisk tilfredsstillende fremtræden set såvel fra land- som fra søsiden.” (Jf. §6 og §7). Det eneste bevaringsmæssige forbehold vedr. anvendelsen er, at et 0,5 ha stort område i den nordvestligste del af Fiskerihavnen (tangen på nordsiden) friholdes for bebyggelse m.m. og anlægges som et naturpræget og uindhegnet område.
For det andet er det planen, at Københavns Havn vil fylde de tre søer op inden år 2009. Opfyldningen af søerne vil foregå ved en planering af området, hvor jorden fra digerne og plateauet fyldes i søerne. På trods af at søerne, jævnfør §3-kriterierne i Naturbeskyttelsesloven, lever op til en §3-status, kan det ikke gøres gældende i det her tilfælde, da Miljøkontrollen har givet Københavns Havn godkendelse til at benytte søerne til specialdeponi for havnesediment og byfyld (Jf. Miljøkontrollens godkendelse til Københavns Havn af 25 juli 1995. Undtagelsen vedr. §3 fremgår af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 637 af 25 juni 2001, ”Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper”).

Overordnet ser det samlede scenarium for Nordhavnstippenss fremtid en anelse broget ud. At Nordhavnstippen bevares som et grønt område synes dog ikke helt udelukket - forudsat at lokalplanen ikke effektueres.

Fakta
Kommune: København
Areal: 101 hektar
Ejerforhold: Københavns Havn

De tre alvorligste trusler:
- Byggeri
- Færdsel

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Fjernelse af industri
- Færdselsbegrænsning

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side