Ringkøbing Fjord

Tipperne, Værnengene og Nymindestrømmen
(Et kort over denne dellokalitet findes under "links". Bogstav+tal koder i teksten, som P4 (= parkeringsplads 4) relaterer til kortet.)

Beskrivelse
Tipperhalvøens udvikling begyndte omkring år 1700, da Ringkøbing Fjords udløb flyttede sig sydover mod Nymindegab. Strømforhold, sandaflejringer og sandfygning skabte store sandbanker, hvorpå planter efterhånden fik fodfæste. Planterne kunne fastholde større mængder af materialer, og snart blev halvøen en realitet. Fjordens udløb var dengang igennem den efterhånden langstrakte og smalle Nymindestrømmen. Udløbet i sydenden af fjorden blev stoppet i forbindelse med åbningen af Hvide Sande slusen i 1931.
I 1800 tallet og ibegyndelsen af dette århundrede var Tipperhalvøen fjordens vigtigste høsletområde, ligesom engene blev anvendt til græsning for kreaturer:
I 1936 fik den nordligste del af halvøen status som videnskabeligt reservat. I dag anvendes dele af området stadigt til kreaturafgræsning i sommerperioden, ligesom der høstes græs og tagrør. Trods afgræsningen og diverse plejeforanstaltninger er der sket en vis tilgroning.
Bjålum Klit adskiller sig markant fra den øvrige del af Tipperhalvøen. Området består af klitter, hede og mose med buskvegetation.
Tipperne, der ejes af staten, blev underkastet visse fredningsbestemmelser allerede i 1928, altså inden området blev videnskabeligt reservat. Værnengene (incl. Bjålum Klit), der er privatejet, blev fredet i 1974 sammen med Nymindestrømmen. Poldene i strømmen har reservatstatus. Nymindestrømmen er også omrattet af Ringkøbing Fjord fredningen.

Fuglelivet på Tipperhalvøen
Tipperhalvøens fugleliv er fantastisk både i yngle- og træktiden. Følgende oversigt kan give et fingerpeg om, hvornår det er bedst at besøge områderne (primært Værnengene), alt efter hvilke fugle man vil opleve.

Januar-februar: I tilfælde af "grøn" vinter mange gæs. Samtlige gåsearter og mange rovfugle kan ses. Der er ofte mosehornugle over engene.

Marts: Mange svømmeænder ankommer (pibe-, krik-, grå- og spidsand). Stor kobbersneppe og rødben på engene.

April: En af de bedste måneder for et besøg. Atlingand og skeand i søerne. Rørhøg starter redebyggeri. Rørdrum høres f.eks. fra fugletårnet nord for Værnsande. Se også efter hugorm, hvis solen skinner. Stor aktivitet i mågekolonierne i Nymindestrømmen.

Maj: De lokale fugle er i gang med at yngle - bl.a. stor regnspove på Bjålum Klit og gul vipstjert langs vejene. Mange gennemtrækkende vadefugle, bl.a. masser af brushøns, først i denne måned. Knortegæs i Nymindestrømmen.

Juni: Der ses færre fugle.

Juli-august: Engene er ofte tørret ud, men der er mange fiskehejrer, ænder og vadefugle i Værnsande.
September-december: Se efter fiskeørn på elmasterne i Bjålum Klit samt Nymindestrømmen i

august-september. På grund af jagt ses der ikke ret mange fugle uden for Tipperne. En del rovfugle kan dog ses, f.eks. blå kærhøg, musvåge, fjeldvåge, dværgfalk, vandrefalk og enkelte år havørn.

Værnengene giver de fleste fugleoplevelser, men Tipperne er spændende, fordi det er "lukket land", og et besøg i reservatets åbningstid kan anbefales. Bjålum Klit egner sig fint til en travetur i flot natur. Nymindestrømmen huser sjældent arter, man ikke kan se på Tipperhalvøen. Der er dog mulighed for visse lappedykkere, dykænder og skalleslugere. Gør evt. ophold på en af de to P-pladser ved klitvejen mellem Nymindegab og Hvide Sande.

Af Erik Enevoldsen

(Tekst og kort er fra "Fugle og natur - en guide til Vestjylland", 1992 udgivet af DOF-Ringkøbing Amt)

Fakta
Kommuner: Ringkøbing-Skjern, Varde
Areal: 26661 hektar
Ejerforhold:

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 95
Sidste måned: 373

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet