Ringkøbing Fjord


Det gamle klitområde for enden af Gyvelvej i vinterpåklædning. Herfra opnår man et godt udsyn til Klægbanke. (Foto: Jonas Morsing Thomasen)

Klægbanke
(Et kort over denne dellokalitet findes under "links" neders til venstre på siden. Talkoder i teksten refererer hertil.)

http://www.dofbasen.dk/IBA/sider.php?lokid=43&sideid=164

Beskrivelse
Klægbanke er en næsten 3 km. lang og smal ø, der hovedsageligt er bevokset med tagrør. Den er et naturvidenskabeligt reservat, der indgår i Tippernes arbejdsområde. Der er adgangsforbud hele året.
Vandarealet mellem Klægbanke og land er meget lavvandet, og nord og syd for øen er vanddybden så lav, at der visse dage kan være tølagte vader og rev med flokke af vadefugle, måger og gæs.
1,5 km. øst for Klægbanke ligger Halby med en udbygget sommerhusby i et tidligere flyvesandsområde.
I området er der et tidligere tysk batteri fra 2. verdenskrig. Herfra kunne hele Holmsland Klit beskydes af kraftige 20 cm. kanoner.

Adgangsforhold
Landevejen mellem Stauning og Velling fører lige forbi stedet. I områdets nordligste del findes en privatejet parkeringsplads, "Halby Havn" (P1), hvor ejeren tillader parkering. Man kommer dertil ved at køre ad Enebærvej, til den udmunder i pladsen. Fra Halby Havn er der en fin udsigt til Klægbanke, men man står lavt her.
Ca. 100 m. før (P1) begynder en 3 km. lang offentlig sti mod syd langs fjorden. Man er tættest på Klægbanke, jo nordligere man befinder sig, men hele øen overskues bedst i teleskop længere mod syd (1 og 2), hvor man kan komme 4-5 meter til vejrs på gamle sandbanker. Under alle omstændigheder vil solens position have en betydning – dvs. jo tidligere man kommer til stedet desto nordligere kan man placere sig.

Fugleliv
Trækfugle: Blandt vandfuglene dominerer knopsvane hele året og i træk- og vintertiden desuden hundredvis af pibe- og sangsvaner. Desuden ses kortnæbbet gås og grågås. På vandet eller i luften ses 1.000'er af ænder, fx. gravand, pibeand, krikand, gråand, spidsand, troldand, hvinand samt blishøne. Endelig er Klægbanke overordentlig vigtig for rastenden og overnattende måger.
Vadefuglene findes i hele træktiden. De er svære at se på Klægbanke på den store afstand, men nu og da letter småflokke af hjejle, vibe og alm. ryle. I juli og august er der gode chancer for rovterne. I oktober og november ses hvert år et par hundrede rastende klyder på vaderne.
I træk- og vintertiden er blå kærhøg, musvåge og fjeldvåge almindelige, mens havørn og vandrefalk årligt ses raste og fouragere på øen. Spurvehøg, tårnfalk og mosehornugle ses jævnligt langs kysten ved sommerhusbyen. I rørene langs stien kan der iagttages skægmejse.

Af Eigil Thomasen

(Teksten er redigeret fra Skov- og Naturstyrelsens optegnelser ved Erling Krabbe samt egne notater)

Fakta
Kommuner: Ringkøbing-Skjern, Varde
Areal: 26661 hektar
Ejerforhold:

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 51
Sidste måned: 330

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet