Vest- og Sydamager med omgivende hav

Status
23-03-08
Ynglefugle Vestamager 2007
Nedenfor ses en opgørelse over optalte ynglefugle i 2007 baseret på Caretakergruppens optællinger og suppleret med de mange observationer i DOFbasen. Igen har fokus været på vadefuglene og det er i 2007 også forsøgt at vurdere deres ynglesucces.

Gråstrubet Lappedykker (ikke kortlagt i 2007)

Rørdrum, 3-4 par (paukeposter)
Store Høj Sø, Hejresøen/Søndre Pumpe, Klydesøerservatet (muligvis to).

SØLVHEJRE, 0-1 par
Fire fugle set i en længere periode i maj-august. Bl.a. set parring, flugt med redemateriale samt territorialadfærd i rørskovsområdet mellem Gammel og Ny Klydesø. Dog ingen unger på benene.
- er første yngleforsøg i Danmark i nyere tid

Rørhøg, 1-2 par
Et par med meget lys (gammel) han og muligivis endnu et (to hunner ofte set og af og til en yngre han). Begge i Klydesøreservatet. Ingen udfløjne unger observeret.

Strandskade, 7-7 par
Fjernkortlagt i maj og juni. 3 klækkede kuld. 5 par Klydesøreservatet. TEO + PSJ.

Stor Præstekrave, 6-6 par
Fjernkortlagt i maj og juni. 1 klækket kuld. 6 par Klydesøreservatet. TEO + PSJ.

Vibe, 122-122 par
Fjernkorlagte vibepar i maj og juni, 53 klækkede kuld. Fordeling: 18 (7 succesfulde) Koklapperne, 13 (7) Nordre Klapper, 6 (3) Svenskeholm, 68 (28) Klydesøreservatet, 16 (8) Øst for Sydmøllevej.
- En markant bedre ynglesucces sammenlignet med 2006, hvor kun ganske få par fik unger på vingerne.

Almindelig Ryle, 0-1 par
Sang hørt ved flere lejligheder i maj og juni, og flyvefærdig unge ult. juni. Det kan dog ikke udelukkes at denne er kommet til udefra. TEO + PSJ.
- Således er denne særdeles truede ynglefugl muligvis på vej til at geninvandre til Vestamager. En mere intensiv overvågning planlægges for 2008.

Rødben, ikke tilstrækkeligt kortlagt i 2007

Dobbelbekkasin, 5-7 par (territoriehævd.)
Tre-fire spillende par på Nordre Klapper. PSJ + TEO + RT. To-tre territoriehævdende ved Pinseskoven og Klydesøreservatet IBJ + TA.

Skovhornugle, 1-1 par
Fik to unger på vingerne på øen i Birkedam. Hørt kaldende og set i ult. juni - med. august.

Natugle, 0-2 par
To syngende i april i Pinseskoven, også hørt en enkelt gange i juni, august, september og oktober.

Græshoppesanger, 29-29 par (syngende)
Estimeret ud fra tællinger i DOFbasen. Specielt 23/6 12 syng i og omkring Pinseskoven (IBJ) og 24/6 17 syngende i området fra og med nord for Kalvebodstien (RT).
En tilsyneladende fortsat fremgang i de sydlige dele af området omkring Pinseskoven.

Pungmejse, 0-0 par
Tilsyneladende ingen ynglepar i år, kun spredte observationer af enkelte fugle. Hovedsageligt i Reservatet og på Nordre Klapper.

06-11-06
Ynglefugle Vestamager 2006
Nedenfor ses en opgørelse over optalte ynglefugle i 2006. Skulle der være kommentarer eller tilføjelser modtages de meget gerne. Fokus har været på vadefuglene, men også gråstrubet lappedykker, rørdrum, græshoppesanger og pungmejse er medtaget.

Gråstrubet lappedykker 25-25 par.
Registrering af rugende fugle samt udfløjne unger fra caretakergruppen samt en sammenstilling med data i dofbasen.
Fordeling: Reservatet 10, Øst for Sydmøllevej 1, Birkedam 2, Villahøj Sø 2, Store Høj Sø 2, Nihøje Sø 3, Hejresøen min. 4, Enghøj Sø 1.

Rørdrum, 0-4 par.
Registreringer af paukende fugle ved en lang række besøg fra det meste af caretakergruppen samt en sammenstilling med data fra dofbasen.
Ingen noter mht. ynglesucces, dog muligvis set ungfugle på et par datoer i den sydlige del af reservatet.
Fordeling af paukeposter: Store Høj 1, Hejresøen/Pumpestation Syd 1 (umiddelbart ikke muligt at faslå om der her var tale om to par), Reservatet (Rørskov omkring Gamle Vandflade samt evt. Mosehøj 1, Sydvestlige del af reservatet 1. Ikke muligt at afgøre om der var tale om flere fugle/par, men også hørt pauken fra Sydmøllehøj fra en del datoer).
Evt. op til seks forskellige paukende fugle, men kan sagtens være pga. mobilitet af fugle fra andre poster.

Strandskade, 0-12 par.
Udparrede stedfaste samt rugende fugle registreret.
Ingen noter mht. ynglesucces.
Ud fra tre besøg i maj (4,7,11).'
Fordeling: Koklapperne 2, Svenskeholm 1, Reservatet 7, Øst for Sydmøllevej nord på til Granatvej 2.

Stor præstekrave, 4-4 par.
Territoriehævdende stedfaste og rugende fugle registreret hovedsageligt på tre tællinger i maj (4,7,11).
Ingen noter mht. ynglesucces.
Alle i reservatet.

Vibe, 108-108 par.
Optælling af territoriefaste vibehanner på 3 datoer i maj (4,7,11).
Ingen noter foretaget mht. ynglesucces.
Fordeling: Nordre Klapper 8, Koklapperne 20, Svenskeholm 10, Reservatet 55, Øst for Sydmøllevej nord på til Granatvej 15.

Rødben, 29-29 par.
Territoriehævdende stedfaste fugle registreret.
Ingen noter mht. ynglesucces.
Fugle hovedsageligt registreret på tre tællinger i maj (3.7,11).
Sandsynligvis stærkt undervurderet pga. skjulte tilværelse i første halvdel af maj.
Fordeling: Reservatet: 17, Øst for Sydmøllevej nord på til Granatvej 6, Svenskeholm 4, Koklapperne 2.

Græshoppesanger,24-24 par.
Stedfaste syngende fugle registreret dels af caretakergruppen og del ved en sammenstilling af data fra dofbasen.
Hovedparten (19) sangposter nord for en øst/vestgående linie trukket fra nordgrænsen af reservatet. Herudover Pinseskoven 1, Kanalvej (syd) 2, Svenskeholm Syd 1.

Pungmejse, 2-3 par.
Vurdering foretaget ud fra en lang række besøg i området i hele foråret og sommeren af det meste af caretakergruppen, samt fra sammenstilling af data i dofbasen.
Tilsyneladende to sikre par, et omkring Pumpestation Syd og et ved og omkring Store Høj. Muligvis et ekstra i Fasanskovområdet.21-04-04
Rørhøgeparret fra 2003 er på plads igen samme sted som 03
27-04-04
Dobbelt Bekkasin 7 Spillende
Knopsvane 22 ynglepar
Vibe 44 muglige ynglepar
06-05-2004
Græshoppesanger 22
11-05-2004
Atlingand 5han 2hun
12-05-2004
Atlingand 2han
Rørdrum 1 paukene
17-05-2004
Rørdrum 2 paukene
25-05-2004
Græshoppesanger 20
Sølvhejre 1 Dobbelt Bekkasin 7
Der blev i uge 24 set 3 Rørdrum samme dag

Fakta
Kommuner: Dragør, Greve, København, Tårnby
Areal: 6179 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen, Jægersborg

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 198
Sidste måned: 185

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet